ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE PENTRU BUNURI IMOBILE

0
217

Dosar de executare nr. 120018/2013
Nr.  32322/29.04.2014
ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA
LA LICITAŢIE
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2014  luna 05,
ziua 20, ora 15
licitaţia  a – 3- a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare,se face cunoscut că in ziua de 20 luna 05, anul 2014 , ora 15, in localitatea Arad, b-dul Revolutiei,  nr. 77, et. 1, cam. 28 , jud Arad , se va vinde prin licitatie publică următorul  bun imobil, proprietate  a debitorului Cotiuga Cristinel, cu domiciliu in loc. Timisoara, str. Nouă, bl. L24, et. 3, ap. 11,   jud. Timiş.
Nr. Crt. 1 Denumire bun (TVA neimpozabil )  Teren extravilan, în suprafaţă de 2132 mp.situat pe DN Arad- Zădăreni, tarla 323, parcela nr. 3 Valoare RON  41.750
Creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara
Sarcini: ipotecă rang 1
*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in con­- for­mitate cu prevederile art.140 alin.(1)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pen­- tru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertantii sunt obligati să depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancară, reprezentand  10%  în contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din pretul de pornire al licitatiei, precum si să prezinte dovada emisă de organele fiscale( inclusiv primărie) că nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumpărare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice străine, actul de in­- matriculare tradus in limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligatii fiscale restante fată de acestea, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competentă, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Direcţia Generală Regională  a Finantelor Publice  Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare vă puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202746
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.