ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
277

Dosar de executare nr. 565/1/2011
Nr. 27495/29.04.2014
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2014 luna Mai ziua 26
LICITAŢIA a II – a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26 luna Mai anul 2014, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun, proprietate a debitorului SC AXICRIVAS SRL, CUI 6693925, cu sediul în loc. Olari, nr. 237, jud. Arad:
Date de identificare bun Teren intravilan, trup izolat, în suprafaţă de 11568 mp, magazie, siloz şi cântar, situat în loc.Sintea Mică FN, jud.Arad, deţinut în baza CF 300166(CF vechi 1239 Sintea Mică), nr. topo 7-8/2-1/1/2;7-8/2-1/1/3-Sintea Mică Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*): 143.539,-  Teren intravilan, trup izolat, în suprafata de 4719 mp, cu grajd, situat în loc.Sintea Mică FN, jud.Arad, deţinut în baza CF 300167(CF vechi 1241 Sintea Mică), nr. topo 7-8/2-1/1/1/2-Sintea Mică: 64.357,-
*) cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului este 24% neimpozabil, în conformitate cu prevederile prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi ale art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:
Creditori:  B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.- Sucursala Arad
Sarcini: Drept de ipotecă rangul I
A.J.F.P.ARAD – Drept de ipotecă rangul II
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC AXICRIVAS SRL.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Directia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.
Şef Administraţie,  Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.