ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
194

Dosar executare 42153/2014
Nr.77330/23,09,2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna OCTOMBRIE ziua  16
LICITAŢIA I
În temeiul art. 162 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 16, luna OCTOMBRIE, anul 2015, ora 13:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile, proprietatea SC OLYMPUS BAUTECHNIK SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Arad str.Virful cu Dor nr,2  judet Arad, cod de identificare fiscală 31645694:
Denumire bun, descriere sumară:  Buldozer LEBHERR-2002
Nr.inventar 7 An fabricatie 2002
Serie utilaj 647-9497 Putere motor, 185CP(137) Sursa de energie-Motorina Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei/ buc exclusiv TVA* 93444  TOTAL 93444
*) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă în confor­- mitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 24 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare
determinate potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare..
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: A.F.P. Arad                                                             Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licita­- ţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont des­chis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC OLYMPUS BAUTECHNIK SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicată şi actualizată,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/202739.
Şef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.