Autoritățile din județ au alocat cele mai multe resurse pentru cheltuielile de personal

Într-unul din numerele trecute ale ziarului nostru vă informam că au fost făcute publice rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi în 2016 pentru cheltuielile făcute de autoritățile publice în anul precedent. Dincolo de neregulile găsite, auditorii Curții de Conturi au făcut o analiză cu privire la modul în care au fost cheltuiți banii publici. De remarcat că sumele cele mai mari au fost plătite pentru acoperirea cheltuielilor de personal, dar și pentru plata unor bunuri și servicii.
„Din examinarea indicatorilor bugetului general centralizat al județului Arad, rezultă că ponderea semnificativă a resurselor publice a fost mobilizată și utilizată prin intermediul buge­telor locale ale unităților admi­- nistrativ-teritoriale, precum și a bugetelor instituțiilor și a activităților finanțate integral sau par­țial din venituri proprii, în timp ce indicatorul de venituri al bugetelor fondurilor externe nerambursabile a înregistrat un nivel redus din cauza absorbției insuficiente a fondurilor exter­ne nerambursabile constituite la nivelul Uniunii Europene. Nivelul resurselor publice mobilizate prin bugetele componente ale bugetului general centralizat determină, în mod implicit, și situația indicatorului de cheltuieli bugetare. Drept consecință, cheltuielile bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiului și județului și ale bugetului instituțiilor publice și ale activităților finanțate integral sau par­țial din venituri proprii înregis­- trează ponderea principală de 97,6 % în totalul cheltuielilor publice ale bugetului general centralizat”, se arată în raport.
Management financiar neperformant
De menționat că în 2015, volumul total al plăților efectuate s-a ridicat la suma de 1.206.241.000 lei, reprezentând 93 % din prevederile bugetare inițiale și 75 % din nivelul prevederilor definitive. În ceea ce privește cheltuielile de personal, trebuie spus că acestea s-au ridicat la 343.786.000 lei, iar cheltuielile făcute pentru achiziția a diverse bunuri și servicii au fost de 272.796. 000 lei. Asta, în timp ce cheltuielile de capital au fost de doar 195.785.000 lei, iar cele pentru finanțarea proiectelor nerambursabile de 136.315.000 lei.
„Sub aspectul structurii plă­ților bugetare efectuate în anul 2015, se constată că plățile aferente cheltuielilor de personal înregistrează ponderea cea mai importantă, de 29 % din totalul plăților raportate. În același context, ponderea cheltuielilor cu bunurile și serviciile este de 23%, a cheltuielilor de capital se situează la nivelul de 16%, pe când cea aferentă proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile este de numai 11%”, se arată în document.
Concluziile referitoare la modul de cheltuire a banilor publici s-au impus ulterior de la sine. „Examinând principalii indicatori privind execuția plăților/cheltuielilor bugetare, se degajă mai multe concluzii: existența unui manage­- ment financiar neperformant care a contribuit la neîndeplinirea prevederilor inițiale și definitive privind execuția bugetară la partea de cheltuieli; utilizarea resurselor bugetare cu predilecție spre consum și nu spre dezvoltare, factor esențial pentru asigurarea progresului social-economic al colectivităților locale”, au ținut să precizeze autorii raportului.
Excedent bugetar
Auditorii Curții de Conturi vorbesc în continuare de existența unui excedent bugetar, semn că ordonatorii de credite nu au reușit să cheltuie toți banii pe care i-au avut la dispoziție, ceea ce potrivit unor specialiști în economie nu este un semn toacmai bun. „Analiza rezultatului execuției bugetului general centralizat al județului Arad reflectă existența de excedente bugetare în cazul bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiului și județului în valoare de 35.314.000 lei, în cazul bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de 748.000 lei, precum și în cazul bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care se cifrează la 51.000 lei. În ceea ce privește celelalte componente ale bugetului general centralizat, rezultatele execuțiilor bugetare îmbracă forma deficitelor bugetare, din cauza devansării veniturilor bugetelor respec­- tive de cheltuielile bugetare aferente”, mai afirmă cei de la Curtea de Conturi.
Dependenți de bugetul de stat
Mai trebuie spus că volumul veniturilor bugetului general centralizat în anul 2015 s-a cifrat la 1.241.554.000 lei, reprezentând 118 % din nivelul prevederilor inițiale și 89 % din volumul prevederilor definitive. „Examinarea structurii veniturilor bugetare realizate în anul 2015, evidențiază că veniturile din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte și alte venituri dețin o pondere de 21% din totalul veniturilor realizate, în timp ce veniturile sub formă de cote și sume defalcate din impozitul pe venit în procent de 29%, iar cu titlul de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în procent de 32%, au pondere principală în totalul resurselor publice ale bugetului general conso­- lidat al județului Arad. Referindu-ne la celelalte două categorii de venituri ale bugetului general consolidat, respectiv subvenții primite de la alte nivele ale administrației, precum și sumele primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, ponderea lor, de 12 % și, respectiv 6 % în totalul resurselor publice ale județului Arad, este mult mai redusă comparativ cu celelalte categorii de venituri publice”, susțin în continuare auditorii.
Astfel, cele mai importante categorii de venituri bugetare sunt reprezentate de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată în valoare de 394.430.000 lei, cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit ajung la 360.646.000 lei, iar veniturile din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte și alte venituri se cifrează la 259.362.000 lei. În aceste condiții, reprezentanții Curții de Conturi susțin că gradul de dependență a bugetului centralizat al județului Arad, față de bugetul central al statului este semnificativ.
Mai trebuie spus că potrivit analizei, gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale, a fost în 2015 de 89 %, ceea ce înseamnă că s-a situat în creștere față de anul precedent. „Nivele de colectare mai reduse comparativ cu cel al impozitelor și taxelor locale se înregistrează la subvențiile primite de la alte nivele ale administrațiilor publice în procent de 70% și în cazul sumelor primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări în proporție de 59 %”, mai arată autorii raportului.