Schimbări legislative pentru persoanele cu handicap

Persoanele cu dizabilități trebuie să știe că au apărut modificări în procedura de preluare a contestațiilor ce vizează certificatele de încadrare în grad de handicap.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad anunță informațiile privind modificarea și completarea unor acte normative care vizează persoanele cu dizabilități.
Potrivit noii legislații „certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii conten­- ciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru”.
Contestațiile cu privire la încadrarea în grad și tip de handicap, rămase neso­luționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluționează de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută de art. 90  1 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.
Prin urmare, persoanele care vor fi nemulțumite de încadrarea în grad de handicap, se pot adresa direct instanței, în vederea soluționării contestațiilor.
În aceste condiții, secretariatul Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap nu va primi și înregistra contestații formulate împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap, depuse după data de 30.06.2017.
Secretariatul comisiilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap județene/ale sectoarelor municipiului București va îndruma petenții către instanța de judecată competentă, potrivit Legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.