Se modifică tarifele de parcare, iar mașinile staționate ilegal vor putea fi ridicate

Autoritățile locale au pregătit mai multe proiecte de hotărâre care au fost afișate la transparență. Este vorba despre un proiect privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public; un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință; un proiect privind aprobarea regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân; un proiect privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad și unul privind aprobarea actualizării studiului de funda­mentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad”.  „Până la data de 24.10.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data 11.10.2017, între orele 8,00 – 18,00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5. Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro”, se arată într-un comunicat al Primăriei.
Prețurile cresc la cererea Recons
În ceea ce privește proiectul privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public, trebuie spus că dacă acesta va rămâne în forma actuală și  va trece de votul Consiliului Local Municipal, acesta va aduce o creștere a tarifului de parcare. În expunerea de motive se arată că propunerea de modificare a regulamentului și implicit a tarifelor, a fost făcută  „având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente, ca urmare a solicitării SC Recons SA cu nr. 3524/20.09.2017, înregistra­tă la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/ 20.09.2017, însoțită de Nota de fundamentare nr.3417/ 11.09.2017 privind majorarea tarifelor pentru Serviciul parcări și ridicări vehicule”.
Dacă până acum, pentru a parca mașina 30 de minute un șofer plătește un leu în zona A, 0,8 lei în zona B, după creșterea tarifului se va plăti 1,5 lei în zona A și un leu în zona B. Pentru 60 de minute, tariful crește de la doi lei (zona A) 1,5 lei (zona B) și 1,1 lei (zona C) la 2,5 lei, doi lei, respectiv doi lei. Prețurile cresc în continuare până tariful aferent unei parcări de 540 de minute, când încep să scadă, de la 22 de lei pentru zona A, și 17 lei pentru zona B la 20, respectiv 15 lei. Pentru 600 de minute sau pentru un tichet valabil o zi, un șofer va plăti, de asemene, mai puțin decât acum, de la 25 și 20 de lei, tichetul ajungând la 20 de lei, respectiv 15 lei.
Cu privire la prețul abonamentelor, trebuie spus că și acesta va suferi anumite majorări, dar și anumite scăderi.
Atenție la mașinile staționate neregulamentar
Cu privire la proiectul de hotărâre privind ridicarea mașinilor oprite și staționate neregulamentar trebuie spus că serviciul public ridicări autovehicule se va realiza prin intermediul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul Recons, care se va ocupa de ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor staționate neregulamentar; ridicarea și transportul autovehiculelor abandonate și fără stăpân până la spațiile special amenajate, iar Serviciul pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare și restituire a autovehiculelor va acționa permanent. „Serviciul va asigura administrarea și organizarea activității de ridicare a autovehiculelor oprite și staționate neregulamentar, conform Hotărârii Guvernului 1391/2006 precum și a autovehiculelor aban­-donate și fără stăpân, având următoarele atribuţii:
1. Ridică autovehiculele și remorcile oprite şi staţionate neregulamentar conform prevederilor O.U.G. 195/2002, republicată, în baza «Dispoziţiei de ridicare» emisă de agenții constatatori din cadrul Direcției Poliția Locală Arad. Dispoziția de ridicare va fi întocmită în trei exemplare, unul pentru instituția emitentă, unul pentru Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad și un exemplar pentru contravenient.
2. Fotografiază autovehiculele sau remorcile oprite şi staţionate neregulamentar, pentru care a fost emisă dispoziția de ridicare, cu evidenţierea momentului ridicării (prin fotografiile realizate vor fi surprinse eventualele defecţiuni existente la caroseria autovehiculului).
3. Întocmeşte o Nota de constatare în care se menționează starea autovehiculului și eventualele daune (lovituri, zgârieturi alte daune existente)”, se arată în proiect. Trebuie spus că dacă, în timpul desfășurării manevrelor de ridicare, proprietarul sau deținătorul legal se prezintă înaintea finalizării operaţiunii, acesta poate să achite contravaloarea cheltuielilor de ridicare pe loc, mașina urmând a fi restituită.
Dacă după cinci zile calendaristice de depozitare, nu merge nimeni după mașină, Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule va trebui să informeze Poliția Locală Arad în vederea identificării proprietarului. În cazul autovehiculelor și remorcile nerevendicate de către proprietari sau împuterniciți în termen de 30 de zile calendaristice de la ridicare, va fi înștiințată, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei, în vederea predării acestora spre valorificare. „Cheltuielile cu ridicarea, transportul și depozitarea pentru o zi vor fi suportate de Municipiul Arad. Predarea – primirea se face în baza unui proces verbal”, se mai arată în proiect.
În ceea ce privește tariful de ridicare acesta va fi de 140 lei în 2017 și 160 lei în 2018, tariful de transport vafi de 160 de lei anul acesta și 190 de lei anul viitor, iar tariful de depozitare va fi de cinci lei pe oră.

 

ROMÂNIA

PROIECT

AVIZAT:
JUDEŢUL ARAD SECRETAR,
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL Nr.326/14.09.2017

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.____

din ______________2017

privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 60585/13.09.2017,

Analizând raportul nr. 60588/13.09.2017 al Comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune de lucrări publice „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”,

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de Hotărârea nr. 256/19.11.2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”,

Ținând seama de prevederile art. 9 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

Ținând seama de prevederile legale din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.256/2013 privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             SECRETAR,

 

 

 

PMA –S1-01

Raluca Staniş / Raluca Staniş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Nr. 60585 din 13.09.2017

 

 

 

 

Având în vedere:

Faptul că proiectul investiţional propus are în vedere amenajarea unei parcări subterane, dispusă pe două nivele în Piaţa Avram Iancu din municipiul Arad precum şi propunerea unor noi funcţiuni urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu, astfel încât aceasta să-şi recâştige atractivitatea pentru cetăţenii municipiului.

Proiectul vizează realizarea unei parcări subterane cu o capacitate de 588 locuri de parcare iar la nivelul 0 al pieţei s-a studiat realizarea unei suprafeţe pietonale fără intersecţii cu circulaţia carosabilă pe întreaga suprafaţă a pieţei Avram Iancu din municipiul Arad.

Necesitatea investiţiei rezultă din lipsa unui număr suficient de locuri de parcare în zona centrală a municipiului cât şi din necesitatea reamenajării din punct de vedere urbanistic a zonei centrale a municipiului în scopul redării atractivităţii acestuia atât pentru cetăţenii săi cât şi pentru dezvoltarea potenţialului turistic al municipiului.

Pentru aceste motive,

       Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.256/2013.

 

 

 

PRIMAR,

Ing. Gheorghe Falcă

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 1. 60585 /13.09.2017

 

 

 

R A P O R T

al Comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune de lucrări publice „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”

 

 

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr.6/________2017, a d-lui ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,

 

Obiect: propunerea de aprobare a actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”.

 

Consideraţii de ordin general:

Proiectul investiţional propus are în vedere amenajarea unei parcări subterane, dispusă pe două nivele în Piaţa Avram Iancu din municipiul Arad precum şi propunerea unor noi funcţiuni urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu, astfel încât aceasta să-şi recâştige atractivitatea pentru cetăţenii municipiului.

Proiectul vizează realizarea unei parcări subterane cu o capacitate de 588 locuri de parcare iar la nivelul 0 al pieţei s-a studiat realizarea unei suprafeţe pietonale fără intersecţii cu circulaţia carosabilă pe întreaga suprafaţă a pieţei Avram Iancu din municipiul Arad.

Necesitatea investiţiei rezultă din lipsa unui număr suficient de locuri de parcare în zona centrală a municipiului cât şi din necesitatea reamenajării din punct de vedere urbanistic a zonei centrale a municipiului în scopul redării atractivităţii acestuia atât pentru cetăţenii săi cât şi pentru dezvoltarea potenţialului turistic al municipiului.

Ca urmare a celor prezentate,

P R O P U N E M:

Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”.

Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.256/2013 privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”.

 

Comisia de coordonare si supervizare

 

 1. C.J. Ştefan Szuchanszki – Președinte
 2. Ing. Marius Farcaş   – membru
 3. C.J. Raluca Staniș – membru
 4. Alina Bociort – membru
 5. Anca Costea – membru

 

Raluca Staniş / Raluca Staniş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins

 1. Introducere

1.1 Scopul Studiului de fundamentare

1.2 Procesul de luare a deciziilor

1.3 Structură şi conţinut

 1. Aspecte generale ale proiectului

2.1 Obiectivele şi cerinţele proiectului

2.2 Descrierea proiectului

2.3 Analiza părţilor interesate

2.4 Relaţia proiectului cu politicile publice relevante

 1. Fezabilitatea tehnică a proiectului

3.1 Informaţii tehnice generale

3.2 Standarde de performanţă tehnică şi specificaţii tehnice de calitate

3.3 Starea tehnică a facilităţilor existente (dacă este relevantă)

3.4 Utilităţi disponibile şi necesare

 1. Fezabilitatea economică a Concesiunii

4.1 Costurile şi veniturile previzionate pe durata ciclului de viaţă a proiectului

4.2 Matricea riscurilor pentru Costul comparativ de referinţă (CCR)

4.3 Cuantificarea financiară a riscurilor

4.4 Costul comparativ de referinţă (CCR)

4.5 Prezentarea structurii concesiunii şi a Mecanismelor de plată

4.6 Matricea riscurilor pentru Concesiune

4.7 Analiza economico-financiară

 1. Fezabilitatea financiară a Concesiunii

5.1 Accesibilitatea Concesiunii

5.2 Previzionarea tratamentului contabil

5.3 Bancabilitatea Concesiunii

5.4 Durata Concesiunii

 1. Aspecte referitoare la mediu
 2. Aspecte sociale
 3. Aspecte instituţionale

8.1 Tipul Concesiunii

8.2 Structura juridică a Concesiunii

 1. Concluzii

9.1 Fezabilitatea Concesiunii

9.2 Specificaţiile tehnice de calitate ale proiectului în raport de obiectivele şi cerinţele Autorităţii contractante

9.3 Rezultatele evaluării alternativelor de realizare a proiectului luate în considerare

9.4 Analiza economico-financiară pentru Concesiune

9.5 Mecanismul de plată

 

 1. INTRODUCERE

           1.1 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE

1.2 PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

1.3 STRUCTURĂ ŞI CONŢINUT

 

1.1 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE

Prezentul Studiu de fundamentare analizează elementele tehnice, juridice şi financiare specifice proiectului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad” în scopul justificării nevoii şi oportunităţii realizării proiectului în regim de concesiune.

Potrivit prevederilor art.12 alin. (2) din Hotarârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, la baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se află Studiul de fezabilitate realizat pentru proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad” şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.316 din 28 decembrie 2011.

 

1.2 PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

Autoritatea Contractantă a desemnat o Comisie de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotarârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Membrii Comisiei de Coordonare şi Supervizare au fost numiţi din cadrul specialiştilor proprii, la care se pot adăuga, după necesităţi, experţi externi.

Una din principalele responsabilităţi ale Colectivului de Coordonare şi Supervizare este fundamentarea deciziei de concesionare.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), în situaţia în care studiul de fundamentare este elaborat de consultant extern, Autoritatea Contractantă, prin CCS, are obligaţia de a lua toate măsurile prin care să se asigure că elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizează la un nivel corespunzător şi că reflectă în totalitate cerinţele şi condiţiile solicitate.

Dacă rezultatele Studiului de fundamentare indică modul în care proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor Autorităţii contractante şi demonstrează că realizarea proiectului în regim de concesiune este mai avantajoasă pentru Autoritatea contractantă decât prin achiziţie publică tradiţională, acesta urmează să fie aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Urmatoarele etape constau în elaborarea documentaţiei de atribuire şi derularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

 

1.3 STRUCTURĂ ŞI CONŢINUT

Potrivit prevederilor secţiunii 1.4.1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implemenatarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România, Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să se axeze pe analiza elementelor tehnice, juridice şi financiare specifice proiectului, după cum urmează:

 1. Aspecte generale
 2. Fezabilitate tehnică
 3. Fezabilitate economică şi financiară
 4. Matricea preliminară de repartiţie a riscurilor
 5. Aspecte de mediu
 6. Aspecte sociale şi aspecte instituţionale

 

 1. ASPECTE GENERALE ALE PROIECTULUI

2.1 OBIECTIVELE ŞI CERINŢELE PROIECTULUI

2.2 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3 ANALIZA PĂRŢILOR INTERESATE

            2.4 RELAŢIA PROIECTULUI CU POLITICILE PUBLICE RELEVANTE

 

2.1 OBIECTIVELE ŞI CERINŢELE PROIECTULUI

Obiectivul general ce se doreşte a fi atins prin implementarea prezentului proiect investiţional îl constituie îmbunătăţirea infrastructurilor de parcare în municipiul Arad precum şi redobândirea funcţiunii şi efervescenţei iniţiale a Pieţii Avram Iancu din municipiul Arad, redevenind astfel nucleul tradiţional comercial şi cultural al zonei centrale.

Pentru a satisface această cerinţă, Primaria Municipiului Arad are în vedere construcţia unei parcări subterane cu o capacitate de 588 locuri de parcare, iar la nivelul 0 al pieţei s-a studiat realizarea unei suprafeţe pietonale fără intersecţii cu circulaţia carosabilă pe întreaga suprafaţă a pieţei, astfel piaţa îşi va redobândi funcţiunea şi efervescenţa iniţială, redevenind nucleul tradiţional comercial şi cultural al zonei centrale.

 

2.2 DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul investiţional propus are în vedere amenajarea unei parcări subterane, dispusă pe două nivele în Piaţa Avram Iancu din municipiul Arad precum şi propunerea unor noi funcţiuni urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu, astfel încât aceasta să-şi recâştige atractivitatea pentru cetăţenii municipiului.

Proiectul vizează realizarea unei parcări subterane cu o capacitate de 588 locuri de parcare iar la nivelul 0 al pieţei s-a studiat realizarea unei suprafeţe pietonale fără intersecţii cu circulaţia carosabilă pe întreaga suprafaţă a pieţei Avram Iancu din municipiul Arad.

Necesitatea investiţiei rezultă din lipsa unui număr suficient de locuri de parcare în zona centrală a municipiului cât şi din necesitatea reamenajării din punct de vedere urbanistic a zonei centrale a municipiului în scopul redării atractivităţii acestuia atât pentru cetăţenii săi cât şi pentru dezvoltarea potenţialului turistic al municipiului.

 

2.3 ANALIZA PĂRŢILOR INTERESATE

Un numar relativ mic de entităţi sunt implicate în proiectul propus. Sunt luate în considerare următoarele părţi interesate:

 

 • ü Primaria Municipiului Arad
 • ü Comercianţii şi instituţiile publice din zona centrală a municipiului Arad
 • ü Populatia – care va beneficia de serviciile oferite prin intermediul parcării subterane.

 

2.4 RELAŢIA PROIECTULUI CU POLITICILE PUBLICE RELEVANTE

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a municipiului Arad este dezvoltarea şi consolidarea unui centru economic puternic, stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea şi creşterea calităţii vieţii arădenilor. Axele strategice de dezvoltare sunt:

 • Competitivitate economică
 • Dezvoltare urbană
 • Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale
 • Dezvoltarea comunitară
 • Turismul

Planul de acţiune privind obiectivul strategic „Urbanism, amenajarea teritoriului, infrastructură de transport” din cadrul axei strategice de dezvoltare „Dezvoltare urbană” include şi proiectul „Parcări moderne în cartiere – amenajarea tuturor parcărilor dintre blocuri şi realizarea parcajelor sub şi/sau supraterane şi a celor paralele cu carosabilul şi menţinerea zonelor verzi în acostamentele stradale.”

Fundamentarea amplasării acestei parcări subterane în Piaţa Avram Iancu a fost făcută în cadrul studiului privind dezvoltarea reţelei de circulaţie din municipiul Arad, studiu ce stă la baza „Masterplanului de transport şi trafic al municipiului Arad“, masterplan aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

 

 1. FEZABILITATEA TEHNICĂ A PROIECTULUI

3.1 INFORMAŢII TEHNICE GENERALE

3.2 STANDARDE DE PERFORMANŢĂ TEHNICĂ ŞI SPECIFICAŢII TEHNICE DE CALITATE

3.3 STAREA TEHNICĂ A FACILITĂŢILOR EXISTENTE (DACĂ ESTE RELEVANTĂ)

3.4 UTILITĂŢI DISPONIBILE ŞI NECESARE

 

Fezabilitatea tehnică a proiectului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad” a fost deja evaluată în cadrul Studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.316 din 28 decembrie 2011. În Studiul de fundamentare s-au inclus părţile semnificative ale acestei analize.

 

 

 

 

3.1 INFORMAŢII TEHNICE GENERALE

 

 

3.1.1 Situatie existenta : conform Certificat de urbanism nr. 803/30.05.2011 emis pentru Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad

3.1.2  Regim juridic: teren in intravilanul municipiului Arad – domeniu public

3.1.3   Folosinta actuala : piata publica

3.1.4 Regim tehnic : teren situat in UTR nr. 1 conform regulamentului aferent PUG.

Se va realiza o parcare subterana în Piata Avram Iancu, ceea ce necesita o reamenajare din punct de vedere urbanistic a intregii zone.

Parcarea va avea un numar de aproximativ 500 locuri de parcare realizate pe doua nivele   si va avea 4 accese.

Circulatia carosabilă va fi deviată în zona vestică a pietei cu traversarea ei prin subteran.

Se vor devia reţelele edilitare.

În treimea nordică a pieţei se va amplasa o oglinda de apa si un ansamblu de fantani, iar in zona sudică o constructie moderna de forma piramidală.

Zona centrală se va amenaja astfel încat sî poata găzdui   diferite evenimente publice

Toată suprafaţa pieţei inclusiv cea   de circulatie   a tramvaielor va fi finisata cu dalaj decorativ.

Intreg ansamblul va fi revitalizat prin amplasarea unor terase cu caracter provizoriu ( constructii realizate din materiale usor demontabile ) .

Se vor prevedea spaţii verzi cu plantatii în jardinieră sau terase înierbate.

Se va prevedea un iluminat general cu stâlpi ornamentali de mare inaltime

 

3.1.5 Necesitatea si oportunitatea investitiei

Necesitatea investitiei rezulta din lipsa unui numar suficient de locuri de parcare in zona centrala a municipiului cat si din necesitatea reamenajarii din punct de vedere urbanistic a zonei centrale a municipiului in scopul redarii atractivitatii acestuia atat pentru cetatenii sai cat şi pentru dezvoltarea potentialului turistic al municipiului.

Fundamentarea amplasarii acestei parcari subterane in piaţa Avram Iancu a fost facuta in cadrul studiului privind dezvoltarea retelei de circulatie din municipiul Arad studiu ce sta la baza „Masterplanului de transport si trafic al municipiului Arad“, masterplan aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Arad.

 

3.1.6   Soluţii propuse pentru realizarea investiţiei

Se propun 3 solutii distincte:

 • FARA PROIECT – varianta zero : piata se va mentine in conditiile actuale, fapt ce nu permite realizarea obiectivelor propuse prin tema de proiectare
 • CU PROIECT – varianta 1 : vizează lucrări de intervenţie pentru amenajarea unei parcări subterane dispusă pe doua nivele subterane cu un numar total de 588   locuri de parcare care raspunde cerintelor din tema de proiectare .
 • CU PROIECT – varianta 2 : vizează lucrări de intervenţie pentru amenajarea unei parcări subterane   dispusă pe un nivel cu un numar total de 313 locuri de parcare, număr inferiror celui prevăzut în tema de proiectare

 

3.1.7   Avantajele solutiei   propuse

Solutia varianta 1 propusă spre   detaliere de către elaboratorul studiului de fezabilitate   este solutia   cea mai avantajoasa prin faptul ca va da posibilitatea realizării   tuturor spatiilor cerute   prin tema de proiectare

In acelasi timp, varianta propusă, permite organizarea funcţiunilor parcării mai eficient, asigurând   utilizatorilor parcării si a pieţei un confort echivalent   celui   prevăzut de standardele   europene   şi   conform   legislaţiei în vigoare .

 

3.1.8 Amplasament

Investitia este amplasată în municipiul Arad, Piaţa Avram Iancu

 

3.1.9 Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care se va amplasa obiectivul de investitie este situat in intravilanul municipiului Arad   – domeniu public

 

3.1.10   Situatia ocupărilor definitive de teren

 • Suprafata terenului :                             St               =   18.530,00 mp
 • Regim de înalţime propus P(amenajare piata)+2S (parcare subterana)
 • Suprafaţa construită :                             Sc             =     9.733,00 mp
 • Suprafata desfasurată construită:           Sdc           =   18.083,00 mp
 • Procent de ocupare a terenului

( subsol 1)                                               POT         =         52,52 %

 • Coeficient de utilizare a terenului

(subsol 1+subsol 2)                               CUT         =           0,97

 

3.1.11 Descrierea constructiva

Prin temă s-a fost solicitat amenajarea unei parcări subterane dispusă pe doua nivele pentru realizarea   a circa 500 locuri   de parcare.

Pentru a satisface aceasta cerintă, tehnologia de parcare propusă este cea   cu parcare la 90° si sens unic de circulatie.

Accesul in parcare se va face pe două fire de circulaţie din Bulevardul Revoluţiei, adiacent Teatrului, latura vestică, după intersecţia cu strada V. Goldis .

Sunt prevazute două ieşiri din parcare, amplasate pe latura estica a pietei înspre Bulevardul Revoluţiei şi înspre strada N. Balcescu.

Pentru realizarea unei suprafete pietonale fara intersectii cu circulatia carosabilă pe intreaga suprafaţă a pieţei, se propune realizarea unui pasaj subteran carosabil pentru circulatia auto de tranzit in zona, amplasat pe latura vestica a pietei . Accesul in pasaj este propus paralel cu accesul in parcare in coltul nord vestic al pietei, dupa intersectia cu strada Goldis iar iesirea se va realiza in coltul sud vestic, inainte de strada Baritiu .

In acest mod, circulatia   inspre strada Goldis si dinspre   strada Baritiu nu va fi afectata   prin realizarea acestui pasaj subteran .

Un al treilea acces carosabil in parcare este propus   inainte de   iesirea din pasajul subteran   prin coltul sud vestic al parcarii .

Accesul carosabil la nivelul 2 al parcarii subterane se face   printr-o rampa dispusa   pe latura vestica     a niveluilui 1 iar iesirea carosabila de la nivelul 2 al parcarii subterane se face printr-o rampa situata pe latura estica a nivelului 1 de parcare .

Pentru accesul pietonilor s-au prevazut trei case de scari rezistente la foc si perfect etanse la fum, din care una va fi dotata cu ascensoare   pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap motoriu. În casa scarii,  situata   in vecinatatea   acceselor in parcare, vor fi situate, la fiecare nivel al parcarii, grupurile sanitare.

De asemenea s-au prevazut in interiorul parcajului subteran, scari de evacuare   in caz de incendiu inchise in case de scari, prevazute cu spatii tampon, ventilate in   suprapresiune si echipate cu usi rezistente la foc EI 60-C, prevazute cu iluminat de siguranta .

Conform prevederilor din NP 127/2009 , deoarece parcarea subterana este echipata cu instalatii automate de stingere a incendiului, s-au prevazut pe fiecare nivel subteran, doua compartimente incendiu cu suprafata   inferioara la 6000 mp, separate cu pereti despartitori rezistenti la foc EI 60.

La subsolul 1 se prevad spatii anexe pentru plasarea caselor automate, pentru controlul accesului, atat pietonal cat   si auto, precum si  realizarea unui spatiu   “courtesy- room” pentru public.

Pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii instalatiilor   si dotarilor aferente parkingului, s-au prevazut   spatii tehnice amplasate   pe latura vest a parcarii la subsol 1 si cu acces direct din exterior – pasajul subteran carosabil .

La nivelul 0 al pietei s-a studiat realizarea unei suprafete pietonale fara intersectii cu circulatia carosabila pe intreaga suprafata a pietei, astfel piata isi va redobandi functiunea si efervescenta initiala, redevenind nucleul traditional comercial si cultural al zonei centrale.

S-au studiat   urmatoarele amenajari urbanistice :

 • In treimea nordica s-a propus amplasarea unei oglinzi de apa si a unui ansamblu de fantani. Oglinda de apa va fi dinamizata cu jeturi de apa care pornesc direct din pavajul decorativ si se va realiza doar prin denivelarea pavajului, fara borduri sau alte piedici fizice   la nivelul de calcare
 • Zona centrala a pietei s-a amenajat astfel incat sa poata gazdui orice eveniment specific urbei, evenimente culturale, inclusiv realizarea unui cinematograf in aer liber pe timp de vara sau alte manifestatii.
 • In partea de sud a pietei, intr-o etapa ulterioara, deasupra parcarii subterane se va realiza o cladire de forma piramidala, din metal si sticla, cu functiuni cultural recreative dimensiuni la sol 25×25 m, regim de inaltime P+2E. Solutiile tehnice propuse pentru   realizarea lucrarilor la parcarea subterana, respectiv la structura   de rezistenta a acesteia, au tinut cont de intentia beneficiarului de a realiza   in viitor aceasta cladire .
 • Amplasarea de terase cu caracter provizoriu, din materiale   usoare demontabile – lemn , metal zincat sau inox , terase care vor completa si extinde zona de servicii respectiv alimentatie publica existenta la parterul cladirilor de pe perimetrul   pietei : restaurante , cafenele, berarii, cofetarii.

Toata suprafata pietei , inclusiv suprafata de circulatie a tramvaielor si suprafata carosabila dintre str. N. Balcescu si B-dul Revolutiei, latura estica, s-au prevazut finisate cu dalaj decorativ din piatra naturala – placi sau calupuri de granit, roci eruptive de tip transilvanean, placi si elemente vitrificate de mare rezistenta. Dalajul va fi corelat cu un sistem de rigole incastrat in pavaj si cu pante de   directionare a apei   pentru preluarea apelor pluviale .

S-a prevazut de asemenea realizarea de spatii verzi atat prin plantatii pitice si medii in jardiniere cat si prin realizarea unor zone inierbate amplasate in desenul general al pietei si plantate cu gazon , flori de sezon si arbusti mici decorativi .

Pe latura estica se vor planta   arbusti decorativi care vor constitui o perdea   de protectie   pentru zona pietonala fata de zgomotul produs de circulatia tramvaielor . De asemenea s-a prevazut refacerea vegetatiei   existenta actualmente pe perimetrul pietei , adiacent trotuarelor .

De-a lungul traseului tramvaiului si portiunii carosabile se vor monta elemente de separare – stalpisori din fonta sau din piatra artificiala avand inaltimea de 60-90 cm.

In zonele dalate, adiacent   traseelor de traversare a pietei, vor fi create elemente   diverse de mobilier   urban – banci, elemente   informationale pentru reclama si afisaj, cismele, grilaje, alcatuite din elemente demontabile, din lemn, piatra artificiala, metal, corelate cu aredamentul   urban existent din zonele adiacente pietei .

Iluminatul general al pietei se va realiza atat prin mentinerea stalpilor de mare inaltime   existenti cat si prin stalpi noi similari celor   existenti.

Un al doilea nivel de iluminare s-a propus a fi realizat cu corpuri dispuse pe stalpi de mica inaltime si corpurile de iluminat existente pe fatada cladirii teatrului.

S-a propus prin studiul de fezabilitate realizarea atat a unui iluminat decorativ dispus in pardoseala   dalajului decorativ care sa descrie un traseu de traversare al pietei cat si iluminatul fantanilor arteziene, a jeturilor de apa si a vegetatiei.

Conform temei de proiectare, s-a individuat de comun accept cu beneficiarul reamplasarea   statuii “Eroului necunoscut” in zona Cetatii.

 

 

 

 

3.2 STANDARDE DE PERFORMANŢĂ TEHNICĂ ŞI SPECIFICAŢII TEHNICE DE CALITATE

 

 

Documente de referinta generale

 

H.G. 907/2016 Hotarare privin etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiei tehnic-oeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 

 

Specificatii tehnice de calitate

 

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii
SR EN ISO 9000 Sisteme de management al calitatii. Principii pundamentale si vocabular
H.G. 766/1997 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
H.G. 272/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii
SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii – Cerinte
O.G. 20/2010 Ordonanţa privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează conditiile de comercializare a produselor

 

 

Specificatii pentru potectia mediului

 

SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu
Legea 265/2006 (O.U.G.195/2005) Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 195 privind protecía mediului
P 122/1989 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile, social-culturale si tehnico-administrative

 

 

Specificatii pentru apararea impotriva incendiilor si protectia civila

 

Legea 307/2006 Apararea impotriva incendiilor
O IGSU 779 IG/2010 Procedura de avizare a metodelor/procedurlior de identidicare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
O 210/2007 Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu
O 163/2007 Normele generale de apararea impotriva incendiilor
O 96/2016 Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si serviicilor private pentru situatii de urgenta
O 132/2007 Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
O 129/2016 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.
H.G. 571/2016 Hotararea pentru aprobarea Categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
O 1822/2004 Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
N 08/07.2044 Privind elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
P 118/1999 Norme de siguranta la foc a contructiilor
P 102/1999 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolurile cladirilor noi

 

 

Specificatii de Securitate si Sanatate in munca

 

Legea 319/2006 Legea securitatii in munca
H.G. 1425/2006 Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2060 cu modificari si completari ulterioare, Legea 240/2004, Republicata privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
H.G. 300/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile (Directiva 92/57/CE)
H.G. 1876/2005 Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (Directiva 2005/44/CE)
H.G. 1218/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
H.G. 1146/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca (Directiva 89/655/CE, amendata de Directiva 95/65/CE si   2001/45/CE)
H.G. 245/2016 Hotararea privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor si sistemelor de protectie destinate utuilizarii in atmosfere potential explozive
H.G. 493/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot (Directiva 2003/10/CE)
H.G. 971/2006 Privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca (Directiva 92/58/CE)
H.G. 1048/2006 Privind cerintele minimie de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca (Directiva 89/656/CE)
H.G. 1091/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca (Directiva 1989/654/CE)
O 594/2013 Ordin pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamente individulae de protectie.
H.G. 355/2007 Privind supravegherea sanatatii lucratorilor
H.G. 115/2004 Privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru intoroducerea lor pe piata cu modificarea H 809/2005
H.G. 409/2016 Hotararea privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune.
OMMSS 318/204/2003 Ordinul privind aprobarea Listei cuprinzand standaredele romane care adopta standardele europene armonizate pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune
OMSF 840/2001 Abrogarea Ordinului sanatatii 328/2000 privind modificarea si completarea normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii 331/1999

 

 

 

Specificatii tehnice

 

Legea 10/1195 Legea calitatii in contructii cu moficarile si completarile ulterioare
H.G. 90/2008 Hotararea pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de intere public
OMT 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
H.G. 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Regulament privind stabilirea clasei de importanta a constructiilor
I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executare instalatiilor de electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
I 18/2-02 Normativ pentru proectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri
NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial artificial din cladiri
NP-068-02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din puct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare
P 100/2006 Cod de proiectare seismica
NP 086/05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor
C 300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incediilor pe durata lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ
NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
P 7-2000 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
CR 2-1-1.1-2005 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat
NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat
ST 009-2005 Specificatie tehnica privind produsele din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta
CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
C200-81 Instrructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului in constructii ingropate, prin metoda carotajului seismic
C 26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive
C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton
C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
GE-029-97 Ghib practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii, clasificare si indicatii generale
NP 045-2000 Normativ privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii
C 169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente, pentru realizaera fundatiilor contructiilor civile si industriale
C 196-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea pamanturilor stabilizate la lucrarile de fundatii
C 168-80 Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare
NP 075-2002 Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucratile de constructii
C 61-1974 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarilor
NE 013-2002 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat
CR 2-1-1.1-2005 Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali din beton armat
C 251-94 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucrarilor de imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatatirii cu materiale locale de aport, pe cale dinamca
C 182-87 Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri
NE 008-1997 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice
NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
GT 035-2002 Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare
GP 043-1999 Ghid privind proiectarrea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand condcucte din PVC, polietilena si polipropilena: IPCT
C 142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elemente de instalatii
NE 001-1996 Abatarei admise la receptia lucrarilor privind executia tencuielilor
NP 099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie
I 13-94 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire centrala
I 27-82 Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor sudate
C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton
C 26-85 Normativ pentru incercareqa betonului prin metode nedistructive. Completari la C 26-85
C 200-81 Instructiuni tehnice pentru controlul calitatii betonului la constructiile ingropate prin metoda carotajului sonic
C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat
P 100-1-2006 Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri
C 150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale contructiilor civile, industriale si agricole
NP 111-04 Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale structurilor rutiere
C 51-1981 Instructiuni tehnice pentru incercare betonului cu ajutorul carotelor
NE 012-1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat
AND 537-2003 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri
AND 539-2002 Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza, destinate executarii imbracamintelor bituminoase rutiere
AND 549-2000 Normativ privind imbracamintile bituminoasse cilindrate la cald, realizate cu bitum modificat cu polimeri
AND 553-99 Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica, cu bitum aditivat
AND 559-99 Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixture asfaltice cu bitum aditivat
PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)
C 47/1986 Instructiuni tehnice oentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticla in constructii
C 83/1975 Indrumator privind executarea trasrii de detaliu in constructii
C 107/6-02 Normativ general privind calculul tranferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie
C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor
NP 040-02 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
C 223/1986 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din placi de faianta, majolica si placi ceramice smaltuite aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri
NE 001/1996 Normaticv privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri
GP 037-98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardiselilor la constructii civile
P 71/1986 Normativ de proiectare privind iluminatul natural in cladiri industriale
P 117/1983 Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale
C 16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
P 130/1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a contructiilor (comportare in situ)
C 300/1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor de durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
C 107/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri
NP 040-2002 Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolatiile acoperisurilor
GP 037/0-1998 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
NP 130/1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
P 118-99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
I 9/1994 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
I 20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva transetului, indicativ
I 13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
I 5-98 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare
C 142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii
C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii pentru constructii
C 204-80 Normativ cadru privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiectivele de investitii
C 142-85 Normativ pentru executarea si receptionarea termoizilatiilor la elementele de instalatii
SR 14688-2:2005 Teren de fundare. Clasificarea si identificare pamanturilor
STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul
STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice
STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inght-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare
STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale de calitate
STAS 12253-84 Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si fundatie. Conditii tehnice generale de calitate
SR 662:2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balatiera. Conditii tehnice de calitate
STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru mortaresi betoane cu lianti minerali
STAS 10473/1-87 Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamant stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 10473/2-86 Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi, stabilizate cu lianti hidrauluici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare
SR 183-1:1995 Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate
SR 183-2-1998 Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante
SR EN 12390-6:2010 Incercari de betoane. Increcari pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor mecanice
STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii
STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor
STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate
STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii
STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor
STAS 1913/15-75 Teren de fundare. Determinarea greutatii volumetrice pe tern
STAS 12288-85 Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii staturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip
SR EN 196-1:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1 Determinarea rezistentelor mecanice
SR EN 196-2:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2 Analiza chimica a cimenturilor
SR EN 196-3+A1:2009 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3 Determinarea timpului de priza si a stabilitatii
SR EN 196-6:2010 Metode de incercari ale cimenturilor. Dererminarea finetii

 

 

 

3.3 STAREA TEHNICĂ A FACILITĂŢILOR EXISTENTE (DACĂ ESTE RELEVANTĂ)

 

Actualmente pe zona unde va fi amplasată parcarea subterană este o piată publică, neexistând nici o facilitate pentru noua destinaţie.

 

 

 

3.4 UTILITĂŢI DISPONIBILE ŞI NECESARE

 

Cladirea propusa va fi dotata cu instalatiile de utilitati necesare functionarii : electrice, instalatii de curenti slabi, instalatii speciale de supraveghere si avertizare, detectarea, semnalizarea si stingerea incendiilor, instalatii de ventilatie, instalatii sanitare, instalatii de incalzire .

Pentru asigurarea utilitatilor se vor face bransamente la retelele de distributie existente in zona .

In urma   avizelor obtinute, de la furnizorii de utilitati, rezulta ca pe terenul unde urmeaza a se amplasa investitia   exista   retele de apa, canal, gaz metan, electrie. In vederea inceperii lucrarilor de executie   a investitiei, este necesara devierea tuturor retelelor existente pe amplasament .

In acest scop se vor proiecta noile retele   pentru utilitati si se vor efectua   lucrarile necesare pentru devierea retelelor.

 

3.4.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

 

Viitorii consumatori de energie electrica vor avea puterile estimate Pi=250kW si Ps=180 kW. Dimensionarea reţelei de alimentare cu energie electrică a noului obiectiv va fi precizată în cadrul fisei de solutie elaborata de societatea locala de distributie a energiei electrice.

Racord la reţelele exterioare

Punctul de racord al instalaţiilor electrice interioare la reţelele publice de alimentare cu energie electrică este blocul de măsură şi protecţie BMPT, care fac parte din documentaţia de alimentare cu energie electrică.

 

Distribuţia energiei electrice

De la blocul de măsură şi protecţie BMPT , obiectivul se va alimenta cu energie electrică printr-o coloană realizată cu un cablu FG7OR sau similar 3x(1x95mmp) + 1x50mmp . Măsura energiei electrice consumate se face la tabloul BMPT pentru întreaga clădire.

Instalaţii electrice aferente parkingului suprateran

Tablourile electrice sunt de tipul cofret metalic cu uşă transparentă, modular (IP20 cu usa deschisa) şi conţin tot aparatajul necesar protecţiei circuitelor. S-au prevazut urmatoarele tablouri: Unul principal TG cu doua sectiuni I si II si cite 14 pe nivel plus unul exterior. Din cele 14 de pe fiecare nivel, cite noua sunt pentru consumatorii obisnuiti si cite cinci pentru consumatorii vitali. Tablourile de nivel ce deservesc consumatorii vitali se alimenteaza din sectiunea I al TG alimentata din retea si de pe grupul electrogen.Tablourile de nivel ce deservesc consumatorii obisnuiti ce nu necesita dubla alimentare se alimenteaza din sectiunea II neracordata la sursa de rezerva, in tabloul TG.

In parcare s-au prevazut corpuri de iluminat etanse 2x58W suspendate de tije sau lant pana la nivelul grinzilor din care este format tavanul. O parte din aceste lampi sunt dotate cu kit de emergenta si sunt alimentate de pe tabloul de consumatori vitali de nivel. Comanda iluminatului se face centralizat de la tablourile locale amplasat in camera spatiul de parcare cu deosebire in spatiul tampon al scarilor. Iluminatul poate fi comandat de la detectorii de miscare ai fiecarei lampi.

La cota zero s-a optat pentru amplasarea de stalpi de iluminat pe conturul nivelului precum si corpuri incastrate. Ca si iluminat de siguranta de circulatie, acesta se va realiza cu corpuri iluminat montate pe rampele de acces si casa scarii.

Locurile unde au fost amplasat hidrantii, precum si toate caile de evacuare au fost marcate corespunzator.

S-au prevazut circuite de prize mono si trifazate pe fiecare nivel al parcarii. Aceste circuite se vor poza aparent pe ziduri sau stalpi, respectiv liber pe jgheab metalic.

Instalaţiile electrice se vor executa cu cabluri cu conductoare de cupru de tip FG7OR sau similar protejate in tuburi de protecţie pozate aparent pe tavan sau liber pe jgheab metalic. Dozele de derivatie se vor amplasa pe cat posibil pe lateralul jgheabului metalic. Dozele ce deservesc iluminatul de siguranta nu se vor utiliza pentru alte circuite si se vor marca distinct..

Instalaţiile electrice din zona de supraveghere, taxare, case de scari, etc. se execută cu cabluri cu conductoare de cupru de tip FG7OR sau similar protejate in tuburi de protecţie pozate aparent pe tavan deasupra plafonului din gipscarton, respectiv intre zid si placa de gipscarton.

Instalaţia de legare la pămînt consta intr-o priza artificiala de impamantare avand rezistenta de dispersie Rd<4Ω. Se vor lua masuri pentru interconectarea prizei de pamant naturala a cladirii cu priza artificiala.S-a prevazut echipotentializarea nivelelor prin amplasarea de bari de egalizare potentiale, la care se vor racorda toate elementele metalice vecine (tevi,jgheaburi, usi, etc), astfel reducând valoarea tensiunii de pas.

Conductorul de protecţie, împreună cu partea metalică, şasiul firidei de branşament se conectează la priza de pământ de protecţie.

 

 

3.4.2 INSTALATII CURENTI SLABI

 

Instalaţii electrice de curenti slabi cuprind :

-Instalaţie de detectie si semnalizare incendiu,

-Instalatie de televiziune cu circuit inchis –TVCI.

-Instalatie de retea voce date

Prezenta documentaţie stabileşte soluţiile tehnice pentru instalaţii electrice de curenţi slabi pentru Amenajare parcare subterana Obiectivul, nou realizat, pentru care se proiecteaza instalaţiile electrice de curenţi slabi este amplasat în Municipiul ARAD şi este destinat activitatilor de parcare auto. Solutiile tehnice sunt stabilite cu respectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare, precum şi cu respectarea şi realizarea celor şase cerinţe esenţiale de calitate conform Legii nr. 10/1995 modificata cu Legea nr.123/2007 pentru verificarea calităţii lucrărilor şi instalaţiilor aferente.

 

 

 

3.4.2.1 Descrierea InstalaţieI de detectie si semnalizare incendiu

Rolul instalatiei este să detecteze începutul de incendiu şi să alarmeze personalul pentru evacuarea personalului si bunurilor materiale precum si pichetul de pompieri pentru stingerea incendiului şi limitarea efectelor acestuia. Pentru zona de parcare S1 si S2 s-au prevazut detectoare multicriteriale : de fum, temperatura si monoxid de carbon.

Instalaţia de detectie si semnalizare incendiu va avea urmatoarele elemente esentiale:

► Centrala de detectie si semnalizare a incendiilor: este un computer de detectie si semnalizare a incendiilor, analog-adresabil. Centralele va fi dispusa in camera de supraveghere de la S1.O centrala are pana la 7 bucle adresabile „bus” cu posibilitatea conectarii a pana la 127 de participanti adresabili (adrese).

Lungimea posibila a fiecarei buclei este de pana la 3 Km. Bus este o retea inelara pe doua fire, alimentata si supravegheata din ambele parti. Centrala va recunoaste automat tipul de cablare al retelei si determina prin aceasta adresele logice ale fiecarui participant bus. Participantii de pe bus sunt detectoare analogice de proces –automate si neautomate, componente tehnice de alarmare (TAL) si grupe de intrari / iesiri special dezvoltate-cuploarele bus.

► Detectoare analogice de proces automate:

-detectoare de fum;

-detectoare multisenzor -de fum, temperatura si monoxid decarbon;

-detectoare termodiferentiale;

-detectoare de gaz;

► Detectoare analogice de proces neautomate: butoane manuale de alarmare adresabile;

► Sirene de alarmare cu flash rosu,

► Cuploare bus – Cuploarele sunt participanti bus avand intrari si iesiri liber programabile, putand comanda si supraveghea periferice externe, ca de exemplu tablouri de afisare, sirene, elemente de inchidere a usilor, instalatii de stingere a incendiilor sau altele.

► Cablurile de legatura ;

► Alimentarea cu energie electrica.

 

 

3.4.2.2 Descrierea INSTALATIEI de televiziune cu circuit inchis (TVCI);

 

Instalatia de supraveghere video acopera in principiu: culoarele de acces la locurile de parcare pe fiecare nivel al parcarii .

Instalatie de televiziune cu circuit inchis –TVCI este alcătuita din următoarele echipamente:

-Digital Video Recorder – stand alone ,

-Monitoare LCD diagonala 19 inch cm pentru iesiri monitor principal,

-Monitor LCD diag 81 cm pentru iesire matriceala,

-Camere video color de inalta rezolutie,

-UPS alimentare de rezerva.

Funcţiile instalatiei:

– monitorizează în permanenţă zonele de interes din interiorul şi exteriorul obiectivului;

– înregistrează imaginile furnizarte de camerele video aferente instalatiei pe HDD;

– permite vizualizarea imaginilor stocate pe HDD;

– oferă posibilitatea conectării la instalatie prin internet;

 

3.4.2.3 Descrierea RETELEI de VOCE -DATE

Reteaua voce- date va fi realizata pentru PARKING SUPRATERAN, si cuprinde RETEAUA DE VOCE –pentru camera de supraveghere de la S1 care fi cat. 5 , si va alimenta camera de supraveghere cu retea ( Internet), si telefonie.

Execuţia se va efectua cu respectarea standardelor în vigoare, pentru categoria 5 FTP, pentru instalarea echipamentelor de telecomunicaţii şi a suportului de transmisie, referitor la camera de supraveghere.

Elementele componente ale reţelei pasive sunt:

– cablu FTP cat 5 pentru reteaua structurata;

– prize terminale pentru reteaua de voce date vor fi prize duble 2XRJ45 cat. 5 , tip modularjack cu 9 pini, în conformitate cu standardul EN 50172 clasa D;

Funcţiile retelei voce-date

 • realizarea transmisiilor de voce şi de date;
 • posibilitatea conectării echipamentelor la reţea (computer, telefon, fax, imprimantă, echipamente de fotocopiat);

 

 

3.4.3 INSTALATII SANITARE, VENTILATIE, CANALIZARE SI PLUVIALE, PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR

 

 

Prezentul capitol trateaza instalatiile aferente constructiei de parking subteran avand regimul de inaltime P(piata) + 2S, structurate dupa cum urmeaza:

 

 1. Instalatii sanitare
 2. Instalatii de canalizare pentru scurgerea apelor accidentale de la pardoselile fiecarui nivel (cu rigole), separatoare de nisip si separatoare de grasimi
 3. Instalatii de dezfumare si evacuarea noxelor
 4. Instalatii de protectie impotriva incendiilor si rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor .

 

 

Instalatii sanitare

 

Dotarea cu obiecte sanitare s-a facut conform STAS 1478-90, prevazandu-se grupuri sanitare pentru femei, barbati, precum si un grup sanitar pentru persoanele cu handicap.

Fiecare grup sanitar fiind dotat cu vase pentru wc, lavoare si sifoane de pardoseala.

Instalatiile sanitare cuprind:

 • alimentarea cu apa rece
 • distributia de apa calda menajera
 • evacuarea apelor uzate menajere

La baza intocmirii proiectului s-au respectat prevederile din NP 127/2009 –   NORMATIV DE SECURITATE LA INCENDIU A    PARCAJELOR SUBTERANE PENTRU AUTOTURISME,   P118-90      Norme tehnice de proiectare şi realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, LEGEA Nr.10/1995 – Legea privind calitatea în constructii, precum si toate normativele si legislatia in vigoare pentru proiectarea instalatiilor sanitare apa / canal , instalatii de stingere a incendiilor .

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteaua de apa rece din incinta prin intermediul unei tevi din polietilena PEHD Ø32mm.

Alimentarea cu apa calda pentru lavoare se face cu teava de cupru de la un boiler electric pentru incalzirea si prepararea apei calde menajere ce se va amplasa in spatial tehnic adiacent grupului sanitar de la subsolul 2.

Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare se face cu tevi din cupru si cu tuburi si piese de legatura din PPR pentru canalizarea menajera.

Dimensionarea conductelor s-a realizat conform STAS 1478 – 90, tinind seama de tipul obiectelor sanitare care se alimenteaza. Debitul de calcul s-a determinat pe baza sumei de echivalenti, tinind seama de tipul cladirii si regimul de furnizare al apei. Calculul hidraulic s-a realizat in functie de debitul de calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent pentru conducte din teava de cupru cu rugozitatea de 0,0015 mm. S-au verificat vitezele de curgere ca acestea sa nu depaseasca valorile admisibile. A rezultat un debit de calcul pentru apa rece de 0.507 l/s, respectiv de 0.204 l/s pentru apa calda menajera. Toate obiectele sanitare sunt legate la coloane care se vor conduce la retelele existente din incinta. Conductele de apa rece si apa calda se vor monta aparent.

Toate tevile se vor izola. Pentru apa rece se foloseste izolatie de 6 mm grosime, pentru apa calda si recirculare se foloseste izolatie de 9 mm grosime. Legaturile la obiectele sanitare de la parter se fac aparent.

La trecerea conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi protectoare din tevi de otel avind o dimensiune mai mare decit tubul gofrat. Aceste goluri se vor practica de catre constructor odata cu turnarea planseelor si executarea zidurilor.

Obiectele sanitare se racordeaza la conductele de legatura prin intermediul racordurilor flexibile de diametru corespunzator. Montarea obiectelor se face conform STAS 1504 – 85.

Instalatiile de apa rece si calda vor fi supuse la urmatoarele incercari:

 • Incercarea la etanseitate la presiune la rece
 • Incercarea de functionare

Instalatia de apa calda menajera se va supune suplimentar la incercarea de etanseitate si rezistenta la cald.

Instalatii de canalizare

Pentru evacuarea in exteriorul cladirii a apelor uzate menajere s-a realizat o retea din teava de PP in interiorul cladirii si PVC-KG sub cota ±0.0 si in exterior, retea care se racordeaza la reteaua exterioara de canalizare existenta a intregii incinte. Pentru realizarea racordarii la reteaua de canalizare existenta, este necesara montarea unui camin de canalizare. Tot in reteaua exterioara de canalizare se va prelua si apa pluviala colectata din piata.

Evacuarea apelor uzate menajere interioare se realizeaza prin intermediul sifoanelor obiectelor sanitare si al sifoanelor de pardoseala prevazute in fiecare baie. Fiecare sifon de pardoseala este legat la lavoarul din baia respectiva, pentru a impiedica “uscarea” acestuia.

Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a realizat conform STAS 1795-87. Determinarea debitului de calcul s-a facut in functie de debitul specific al fiecarui obiect sanitar si de suma de echivalenti de debit.

Pozarea condutelor de canalizare se face in ghena existenta in fiecare baie. Racordarea conductelor de legatura la coloane sau direct la colectoarele orizontale (dupa caz), se face prin intermediul ramificatiilor si al coturilor la 45°C.

In vederea crearii posibilitatii de vizitare s-au prevazut piese de curatire pe fiecare coloana. Fixarea coloanelor de elementele de rezistenta ale cladirii se face cu bratari de prindere cu inel de cauciuc. La trecerile prin pereti, plansee si fundatii se vor respecta conditiile tehnice impuse la instalatiile de alimentare cu apa. Pentru pozarea ingropata se vor respecta conditiile tehnice impuse la conductele de canalizare exterioara.

Conductele de legatura si coloanele se vor executa din tuburi de PP pentru canalizari interioare, imbinate cu mufe si garnituri din cauciuc. Preluarea dilatarilor se va face de catre mufa fiting-ului ce face legatura cu tubul de canalizare. Ventilarea instalatiei de canalizare se asigura prin conducte de PP Ø 50 mm conform proiectului.

Dupa efectuarea montajelor si inaintea efectuarii umpluturilor se efectueaza proba la etanseitate si proba de functionare.

Instalatii de canalizare pentru scurgerea apelor accidentale de pe pardoseala fiecarui nivel

Pentru colectarea apelor accidentale de pe suprafetele fiecarui nivel se va folosi un sistem de rigole, ingropate in pardoseala. Pardoseala va avea pante de scurgere a apelor spre acestea. Colectarea apelor accidentale se face prin intermediul coloanelor de scurgere pentru fiecare rigola.

Rigolele sunt din beton sau material plastic si vor avaea gratare din fonta rezistente la 3,5 tone greutate, lungimea unui tronson este de 1 m, latimea de 13,5 si h=15 cm.

Coloanele de canalizare vor avea dimensiunile de Ø150mm si vor fi din PVC.

Aceste coloane se vor colecta si conduce la separatoarele de namol si separatoarele de grasimi care apoi se vor descarca la reteaua de canalizare de incinta.

Instalatii de dezfumare si de eliminare a noxelor la demisol

S-a prevazut o instalatie de desfumare echipata cu grille de aspiratie a fumului de 250 mm care se va conecta la un canal collector de Ø450 mm care se va conduce spre exterior.

Pentru eliminarea noxelor se prevede o ventilatie de extractie a noxelor produse de esapamentele masinilor ce se vor parca in aceste spatii. Astfel se vor prevedea 20 guri de aspiratie a noxelor.

Tuburile principale de colectare a noxelor se vor monta la tavan iar gurile de aspiratie se vor monta la nivelul pardoselii, latura inferioara a grilei fiind la 200 mm de la pardoseala.

Ventilatoarele de extractie se vor monta la nivelul solului, in curtea interioara fiind ventilatoare tip turela.

Aceste ventilatoare sunt actionate la comanda unor senzori montati la nivelul pardoselii parcarii, senzori care citesc nivelul de monoxide de carbon din incapere.

Instalatii de protectie impotriva incendiilor pentru intreaga cladire

Conform NP-127 cladirea va fi dotata cu mijloace de prima interventie: stingatoare portative si portabile cu pulbere sau spuma chimica, lada de nisip la fiecare nivel, lopeti, etc.

Cladirea va fi echipata si cu instalatii de stingere, hidranti si sprinklere.

Obligatoriu se vor prevedea instalatii de semnalizare fum si flacara cu actionare electrica si cu actionare manuala.

Conform normativului NP127/2009 , in cladire se prevad cu urmatoarele dotari:

 • Stingatoare portative de 6Kg/6l corespunzatoare riscurilor de incendiu – Documente de referinta –   Diretiva 97/23/EEC si SR EN 3, uniform repartizate pe toata suprafata parcajului, astfel dispuse incat sa asigure un stingator la maximum 10 locuri de parcare
 • Cutii cu nisip si lopata, avand capacitatea de 100 litri amplasate, de regula, in imediata vecinatate a rampelor de acces
 • Stingatoare transportabile de 50 kg), conform SR EN 1866 , dispuse astfel incat sa poata fi utilizate pentru prima interventie si fiecarui stingator sa-i revina maximum 500,00 mp de parcaj

Conform art. 153 din NP 127/2009 , in afara de mijloacele de prima interventie, parcajele de tip P3 se mai echipeaza si cu:

 • Instalatii automate de stingere cu apa tip sprinkler,
 • Perdele de drencere pentru protectia golurilor rampelor de circulatie   intre nivelurile   parcajului subteran precum si drencere in tamburii deschisi prevazuti in golurile de trecere de la un compartiment de incendiu la altul
 • Hidranti exteriori de incendiu, amplasati in zonele de acces in parcaj

Dispunerea sprinklerelor in parcaj se face pe toata suprafata acestuia, asigurandu-se intensitatea de stingere corespunzatoare.

Protectia din exterior in caz de incendiu se realizeaza de la retelele exterioare de incinta cu ajutorul celor 6 hidranti de incendiu exteriori montati pe aceste retele

 

 

 

Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere a incendiilor, stabilit corespunzator art. 6.34 si 12.5 din Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05, art. 12.5, este de:

–   10 min. pentru hidranti interiori;

–   60 min. pentru sprinklere;

–   60 min. pentru drencere;

–   120 min. pentru hidranti exteriori.

Cantitatile de apa necesare pentru stingerea si limitarea propagarii incendiilor vor fi pastrate intr-un rezervor de acumulare, amplasate in zona subterana.

Volumul de apa de incendiu pentru asigurarea rezervelor intangibile, calculat in conformitate cu cerintele Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05, art. 12.5, este pentru fiecare instalatie, astfel:

 

– hidranti interiori (1 ora):

Qhi = 5,0 I / sec. x 60 min. x 60 sec. = 18.000 I = 18,0 m3;

 

– sprinklere (1 ora):

Qsprinklere = 36,0 I / sec. x 60 min. x 60 sec. = 129.600 I = 129,6 m3;

 

– drencere pentru perdele de apa (1 ora):

Qdr =26 I / sec. x 60 min. x 60 sec. = 938600 I = 93.86 m3;

 

– hidranti exteriori (2 ore):

Qhe = 20,0 I / sec. x 120 min. x 60 sec. = 144.000 I = 144,0 m3;.

 

Simultaneitatea de functionare a instalatiilor de stingere cu apa la acesta cladire inalta, determinata conform cu cerintele art. 6.34, al. 1 din Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05, este urmatoarea:

– functionarea hidrantilor interiori sau exteriori timp de 60 de minute, la debitul cel mai mare;

– functionarea hidrantilor exteriori timp de 120 de minute;

– functionarea instalatiei de sprinklere timp de 60 de minute;

– functionarea perdelelor de apa (drencere) timp de 60 de minute.

 

V util al rezervorului de acumulare = 18,00 m3 + 129,6 m3 + 94 m3 + 144,0 m3 = 385.6 m3.

 

Se va asigura posibilitatea alimentarii autopompelor formatiilor de pompieri din rezervoarele de acumulare cu apa pentru stins incendiu, prin prevederea unui punct de alimentare cu doua racorduri exterioare tip „A”, in concordanta cu art. 13.9 din Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05.

 

Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervorului, se vor prevedea instalatii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelelor rezervelor de incendiu, cu transmiterea semnalizarii la dispeceratul de securitate si la serviciul de pompieri civili, in concordanta cu prevederile art. 13.5 din Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05.

 

Rezervele de apa pentru instalatiile de stingere a incendiilor sunt stocate intr-un singur rezervor din beton amplasat la nivelul subsolurilor cladirii.

 

 1. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII

4.1 COSTURILE ŞI VENITURILE PREVIZIONATE PE DURATA CICLULUI DE VIAŢĂ A PROIECTULUI

4.2 MATRICEA RISCURILOR PENTRU COSTUL COMPARATIV DE REFERINŢĂ (CCR)

            4.3 CUANTIFICAREA FINANCIARĂ A RISCURILOR                                

4.4 COSTUL COMPARATIV DE REFERINŢĂ (CCR)                                  

           4.5 PREZENTAREA STRUCTURII CONCESIUNII ŞI A MECANISMELOR DE PLATĂ          

4.6 MATRICEA RISCURILOR PENTRU CONCESIUNE                                  

4.7 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ                                                              

                                  

În cadrul Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.316 din 28 decembrie 2011, a fost analizată fezabilitatea economică prin calcularea indicatorilor de eficienţă economică(VANE, RIRE, raportul costuri/beneficii) în cadrul unui scenariu în care Consiliul Local al Municipiului Arad va finanţa din surse proprii construirea unei parcări subterane dispusă pe două nivele, cu un numar total de 588   locuri de parcare şi va asigura administrarea acesteia.

S-au propus şi analizat trei soluţii distincte:

FĂRĂ PROIECT – varianta zero : piaţa se va menţine în condiţiile actuale, fapt ce nu permite realizarea obiectivelor propuse prin tema de proiectare

CU PROIECT – varianta 1 : vizează lucrări de intervenţie pentru amenajarea unei parcări subterane dispusă pe două nivele cu un numar total de 588   locuri de parcare care răspunde cerinţelor din tema de proiectare.

CU PROIECT – varianta 2 : vizează lucrări de intervenţie   pentru amenajarea unei parcări subterane   dispusă pe un nivel cu un numar total de 313 locuri de parcare, număr inferior celui prevăzut în tema de proiectare.

Din analiza multicriterială realizată a rezultat că opţiunea investiţională care a cumulat cel mai mare scor(4,6) şi care se estimează că va produce cel mai semnificativ impact este reprezentată de varianta 1 „CU PROIECT”.

Rezultatele obţinute în urma analizei economice probează faptul că realizarea investiţiei va fi fezabilă din punct de vedere economic.

Luând în considerare rezultatele Studiului de fezabilitate, s-a decis realizarea obiectivului de investiţii şi evaluarea eventualelor avantaje ale unei Concesiuni comparativ cu Achiziţia publică tradiţională.

În cadrul studiului de fundamentare va fi întocmită analiza modelului costului comparativ de referinţă (CCR), respectiv estimarea costurilor şi veniturilor totale, pe perioada de referinţă, în cazul scenariului realizării proiectului prin metoda tradiţională de achizitie publică (Scenariul 1), comparativ cu estimarea costurilor şi veniturilor totale în scenariul în care proiectul va fi realizat prin metoda concesionării.

Scenariul 1- ACHIZIŢIE: Acest scenariu porneşte de la ipoteza unei achiziţii publice clasice unde Primăria Municipiului Arad va finanţa construirea parcării din fonduri de la bugetul local şi va asigura administrarea parcării.

Scenariul 2- CONCESIUNE: Este scenariul în care Primăria Municipiului Arad va concesiona terenul către o terţă firmă care va realiza proiectarea, execuţia, administrarea şi gestionarea parcării din fonduri proprii, iar la sfârşitul duratei de concesiune va transfera Primăriei Municipiului Local construcţia şi toate bunurile, în bună stare şi exploatabile, libere de orice sarcini şi obligaţii.

Pentru analiza celor două scenarii şi compararea rezultatelor acestora, prin metoda valorii actualizate nete pentru fluxurile de numerar, s-a utilizat un Model Financiar care cuprinde trei secţiuni principale, respectiv:

 • Ø Secţiunea datelor de intrare (input-uri): conţine datele şi ipotezele de calcul care au fost asumate în vederea obţinerii rezultatelor propuse;
 • Ø Secţiunea de calcule: cuprinde, pe perioada de prognoză, calculul indicatorilor fizici şi a indicatorilor valorici;
 • Ø Secţiunea de rezultate (output-uri): prezintă fluxurile de numerar şi valoarea actualizată netă pentru cele două scenarii la 20 de ani.

 

4.1 COSTURILE ŞI VENITURILE PREVIZIONATE PE DURATA CICLULUI DE VIAŢĂ A PROIECTULUI  

În cadrul secţiunii de input-uri, pentru dezvoltarea modelului financiar, au fost utilizate următoarele date de intrare şi ipoteze de lucru:

Perioada de referinţă

În proiectarea duratei de viaţă a proiectului a fost luată în considerare o perioadă totală de 20 ani: 24 luni pentru realizarea lucrărilor de investiţie şi apoi 18 ani de întreţinere anuală, întrucât s-a considerat că la finele acestei perioade sunt necesare noi lucrări de reabilitare pentru a se păstra caracteristicile tehnico-funcţionale iniţiale.

Costul estimativ al investiţiei

Conform Devizului general din cadrul Sudiului de fezabilitate, costul estimativ al investiţiei fără TVA este 111.785,292 mii lei, echivalentul a 26.471,841 mii euro (curs BNR lei/euro de 4,2228 în data de 31.08.2011) din care Construcţii – Montaj 94.089,215 mii lei, echivalentul a 22.281,239 mii euro şi este esalonat în timp astfel:

 

Tabelul 1. Costul investiţiei şi eşalonarea acestuia                                      

Nr. Crt. Specificaţie An 1 An 2 Total
1 Valoare investiţie cu TVA (euro) 16.908.716 15.780.217 32.688.933
2 Valoare investiţie fără TVA (euro) 13.636.061 12.835.780 26.471.841
3 Pondere (%) 52% 48% 100%

 

Cheltuielile de exploatare aferente parcării au fost estimate la 1.474.706 lei/an (349.225 euro) şi cuprind următoarele categorii:

 • Ø cheltuieli cu utilităţile
 • Ø cheltuielile cu remunerarea personalului
 • Ø alte cheltuieli de exploatare.

 

Cheltuielile cu utilităţile se compun din cheltuieli cu energia cu apa şi canalizarea. S-au luat în considerare tarifele unitare practicate de operatorii muncipiului Arad pentru fiecare dintre aceste categorii de servicii publice furnizate, precum şi consumurile previzionate. Cheltuielile anuale sunt estimate la 1.248.912 lei (295.754 euro) şi sunt formate dintr-un număr de 8 luni din sezonul de vara şi 4 luni din sezonul de iarnă.

 

Tabelul 2. Estimarea cheltuielilor cu utilităţile(fără TVA)

Specificaţie Sezon
Vara Iarna
Tarif energie electrica (lei/kWh 0,48 0,48
Consum (kWh/luna) 120 270
Tarif apa (lei/mc) 2,9 2,9
Consum (mc/luna) 16,67 16,67
Tarif canalizare (lei/mc) 2,83 2,83
Consum (mc/luna) 16,67 16,67
Ch cu utilităţile / loc parcare 153 225
Nr locuri parcare 588 588
Ch cu utilităţile / lună 89.964 132.300
Cheltuieli cu utilităţile anuale (lei/an)*       1.248.912

 

Cheltuielile cu remunerarea personalului au fost estimate la 212.844 lei/an(50.404 euro). Ele depind de numărul de salariaţi, salariul brut lunar pe fiecare categorie de salariat şi contribuţiile sociale ale angajatorului (30%), calculate funcţie de salariul brut. Ca urmare a realizării proiectului investitional, vor fi angajate 9 persoane la un salar mediu brut pentru servicii administrative de 1.516 lei/lună, conform Buletinului Statistic Lunar 4/2013.

Alte cheltuieli de exploatare, diverse şi neprevăzute, necesare întreţinerii parcării au fost estimate la un nivel forfetar de 12.950 lei/an (3.067 euro).

Evoluţia cheltuielilor de exploatare pe parcursul perioadei de previziune este reflectată în tabelul următor, prin luarea în considerare a unui ritm mediu anual de crestere de 5%, pentru cheltuielile cu utilităţile şi cu remunerarea personalului:

 

Tabelul 3. Estimarea cheltuielilor de exploatare

An Cheltuieli cu utilităţile Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli
de exploatare
Cheltuieli
totale (lei)
Cheltuieli
totale (euro)
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 1.248.912 212.844 12.950 1.474.706 349.225
4 1.311.358 223.486 12.950 1.547.794 366.533
5 1.376.925 234.661 12.950 1.624.536 384.706
6 1.445.772 246.394 12.950 1.705.115 403.788
7 1.518.060 258.713 12.950 1.789.724 423.824
8 1.593.963 271.649 12.950 1.878.562 444.862
9 1.673.662 285.231 12.950 1.971.843 466.952
10 1.757.345 299.493 12.950 2.069.787 490.146
11 1.845.212 314.468 12.950 2.172.629 514.500
12 1.937.472 330.191 12.950 2.280.613 540.071
13 2.034.346 346.700 12.950 2.393.996 566.922
14 2.136.063 364.035 12.950 2.513.049 595.114
15 2.242.867 382.237 12.950 2.638.054 624.717
16 2.355.010 401.349 12.950 2.769.309 655.799
17 2.472.760 421.417 12.950 2.907.127 688.436
18 2.596.398 442.487 12.950 3.051.836 722.704
19 2.726.218 464.612 12.950 3.203.780 758.686
20 2.862.529 487.842 12.950 3.363.322 796.467

 

Veniturile generate de proiectul investiţional sunt formate din:

 • venituri din parcarea autoturismelor
 • venituri din activităţi de publicitate efectuate de terţi în incinta parcării(afişaj, monitoare ş.a)

Pentru estimarea veniturilor din parcarea autoturismelor s-a luat în considerare tarife comparabile cu tarifele practicate de Primăria Municipiului Arad pentru parcările din zona A, după cum urmează:

– 2 lei/oră pentru parcarea autovehiculelor în intervalul orar 6 PM – 5,59 AM

– 1 lei/oră pentru parcarea autovehiculelor în intervalul orar 6 AM – 5,59 PM

– 15 lei/zi pentru parcarea autovehiculelor în regim de abonament pentru 24 ore

– 200 lei /lună pentru parcarea autovehiculelor în regim de abonament lunar

Determinarea veniturilor lunare din parcare s-a facut considerând următoarele ipoteze:

 • – 338 locuri parcare cu abonament lunar (338x 200)= 67.600 lei / lună
 • – 150 locuri parcare cu tarif orar(150 x12 ore x 2 lei)+(150 x 12 ore x 1 leu)=5.400 x 30 zile= 162.000 lei / lună
 • – 100 locuri parcare cu abonament /zi (100x15x30)– 45.000/lună
 • – total / lună : 274.600 lei

Determinarea veniturilor anuale din tarifele de parcare s-a făcut considerând următoarele ipoteze:

 • – 6 luni / an parcarea este ocupată complet(274.600 x 6), rezultand un venit de 1.647.600 lei
 • – 4 luni / an parcarea este ocupată la 75% din capacitatea de parcare, rezultând un venit de 823.800 lei
 • – 2 luni /an parcarea este ocupată la 50% din capacitatea de parcare, rezultând un venit de 274.600 lei
 • total / an : 2.746.000 lei (650.280 euro)

Pentru estimarea veniturilor din activităţi de publicitate efectuate de terţi în incinta parcării s-a luat în considerare următoarele ipoteze:

– suprafaţă totală care poate fi utilizată pentru afişaj în scop publicitar este 100 mp(50 mp/nivel)

– un tarif de 12 euro/mp/lună, rezultând un venit de 1.200 euro/lună

– un grad de ocupare de 50 % pe an din suprafaţa totală, rezultând un venit anual de 7.200 euro.

 

Prin luarea în considerare a venitului din parcare estimat la 2.746.000 lei/an(650.280 euro), a venitului din publicitate estimat la 7.200 euro/an(30.404 lei) precum şi un ritm mediu anual de creştere de 5% a acestor venituri, evoluţia veniturilor din exploatare este reflectată în tabelul 4:

 

Tabelul 4. Estimarea veniturilor din exploatare

An Venituri din parcare Alte venituri Venituri totale (lei) Venituri totale (euro)
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 2.746.000 30.404 2.776.404 657.480
4 2.883.300 31.924 2.915.224 690.353
5 3.027.465 33.520 3.060.985 724.871
6 3.178.838 35.196 3.214.035 761.115
7 3.337.780 36.956 3.374.736 799.170
8 3.504.669 38.804 3.543.473 839.129
9 3.679.903 40.744 3.720.647 881.085
10 3.863.898 42.781 3.906.679 925.140
11 4.057.093 44.921 4.102.013 971.397
12 4.259.947 47.167 4.307.114 1.019.966
13 4.472.945 49.525 4.522.470 1.070.965
14 4.696.592 52.001 4.748.593 1.124.513
15 4.931.421 54.601 4.986.023 1.180.739
16 5.177.993 57.331 5.235.324 1.239.775
17 5.436.892 60.198 5.497.090 1.301.764
18 5.708.737 63.208 5.771.945 1.366.852
19 5.994.174 66.368 6.060.542 1.435.195
20 6.293.882 69.687 6.363.569 1.506.955

 

Valoarea reziduală

Valoarea reziduală(Vrez) a fost calculată ca şi valoare rămasă de amortizat, de la sfârşitul perioadei de previziune şi până la sfârşitul duratei normale de utilizare, după formula:

lei (12.242.470 euro)

I* – investiţia fără TVA

DC – durata consumată ( corespunde perioadei de previziune) = 20 ani

DNU – durata normală de utilizare a clădirii = 35 ani

 

Cursul de schimb

S-a folosit cursul de schimb luat în considerare la elaborarea Studiului de fezabilitate de 4,2228 lei/euro.

           

4.2 MATRICEA RISCURILOR PENTRU COSTUL COMPARATIV DE REFERINŢĂ (CCR)  

Identificarea riscurilor, împărţirea lor pe categorii şi alocarea riscurilor în cazul realizării proiectului prin metoda de achizitie publică sunt sumarizate în tabelul de mai jos:

 

Tabelul 5- Matricea riscurilor pentru Costul comparativ de referinţă

Nr, crt Denumirea riscului Descrierea riscului Alocare
Autoritatea contractantă Împărţită Contractor
Riscuri de planificare şi proiectare
1 Deficienţe de proiectare Greşeli de proiectare care duc la creşterea

costului şi duratei de realizare a proiectului

x
2 Modificări de proiectare Modificări ulterioare aprobării proiectului,

cerute de primarie sau constructor

x
3 Întârzieri în obţinerea avizelor/ aprobărilor Obţinerea avizelor şi aprobărilor durează mai mult decât s-a planificat x
Riscuri de construcţie
4 Descoperirea de vestigii arheologice Descoperirea de vestigii arheologice pe

amplasament impiedică realizarea construcţiei provocând întârzieri şi majorări de costuri

x
5 Descoperirea de reţele edilitare pe amplasament Descoperirea unor reţele edilitare, tevi etc, de care nu se ştia poate duce la întârzieri şi majorări de costuri x
6 Depăşirea de costuri datorate unor

circumstanţe geologice

Cresterea costurilor cu fundaţia datorită geologiei terenului de fundare x
7 Vicii materiale Creşterea costurilor de construcţie datorită

calităţii materialelor

x
8 Depăşirea costurilor generale de construire Costul final depăşeste costul planificat x
9 Depăşirea duratei de construire Evenimente neprevăzute duc la întârzierea

lucrărilor şi mărirea costurilor

x
10 Furnizarea utilităţilor Întârzieri în conectare la utilităţi x
11 Insolvabilitatea furnizorilor Unul sau mai multi furnizori sau subcontractori devin insolvabili x
12 Lucrări defecte Lucrări cu defecţiuni care duc la întârzieri şi/sau costuri suplimentare x
13 Probleme de personal Litigii de muncă sau lipsa personalului calificat x
14 Accidente de muncă Accidente de muncă pe şantier care duc la

întârzieri

x
15 Furt sau sabotaj Furt de materiale de pe şantier sau distrugerea de materiale sau echipamente x
16 Risc privind protecţia mediului Creşterea duratei sau costurilor datorită unor măsuri de protecţia mediului neprevăzute iniţial x
Riscuri de exploatare şi întreţinere
17 Creşterea costului cu forţa de muncă Creşteri de costuri cu personalul neprevăzute x
18 Costuri de exploatare şi întreţinere mai mari Depăşirea costurilor de exploatare şi întreţinere prognozate x
19 Capacitate de management Administratorul parcării nu realizează ţintele de venit sau profit x
20 Risc de disponibilitate Evenimente neprevăzute împiedică temporar funcţionarea parcării x
Riscuri legate de cerere şi venituri
21 Inrăutăţirea condiţiilor economice Evoluţii economice neprevăzute în economia locală x
22 Efectul concurenţei Apariţia unuia sau mai multor competitori x
23 Inflaţia Inflaţia este mai mare decât cea prognozată x
Riscuri legislative/politice
24 Schimbări legislative generale Modificări legislative care nu vizează acest proiect, dar care duc la creşteri de preţuri x
25 Schimbări legislative specifice Modificări legislative care vizează direct acest tip de proiecte x
26 Schimbări politice Schimbări la nivel politic, care pot duce la o opoziţie faţă de proiect, materializată în

întârzieri/sau costuri suplimentar

x
Riscuri financiare
27 Indisponibilitatea finanţării Primaria nu este capabilă să asigure resursele financiare şi de capital necesare în timp util x
28 Insolvabilitatea achizitorului Achizitorul devine insolvabil x
29 Finanţare suplimentară Sunt necesare finanţări suplimentare, pentru

costuri neprevăzute

x
Riscuri naturale
30 Forţa majoră Evenimente de fortă majoră, asa cum sunt

definite în contract, impiedică sau amână

executarea contractului

x
31 Alte riscuri naturale Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauzele de fortă majoră, împiedică sau amână executarea contractului x

 

4.3 CUANTIFICAREA FINANCIARĂ A RISCURILOR                                  

Evaluarea cantitativă a riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante dintre acestea, respectiv riscuri-cheie, care pot afecta substanţial proiectul, valoarea impactului, probabilitatea de producere şi alocările procentuale sunt estimate de către Colectivul de Coordonare şi Supervizare şi pot fi subiectul unor rafinări ulterioare.

 

Tabel 6- Evaluarea cantitativă a riscurilor pentru Scenariul Achiziţie

Nr, risc Denumire risc Cost de bază Valoarea impactului (%) Probabilitatea producerii riscului (%) Valoare risc Alocare la contractor (%) Alocare la contractor Alocare la AC (%) Alocare la AC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Deficienţe de proiectare 26.471.841 10 5 132.359 100 132.359 0 0
2 Modificări de proiectare 26.471.841 5 40 529.437 50 264.718 50 264.718
4 Descoperirea de vestigii arheologice 26.471.841 10 5 132.359 0 0 100 132.359
5 Descoperirea de reţele edilitare pe amplasament 26.471.841 10 5 132.359 0 0 100 132.359
6 Depăşirea de costuri datorate unor

circumstanţe geologice

26.471.841 20 10 529.437 0 0 100 529.437
8 Depăşirea costurilor generale de construire 26.471.841 20 25 1.323.592 100 1.323.592 0 0
9 Depăşirea duratei de construire 26.471.841 20 30 1.588.310 100 1.588.310 0 0
12 Lucrări defecte 26.471.841 10 5 132.359 100 132.359 0 0
19 Capacitate de management 26.471.841 20 10 529.437 0 0 100 529.437
21 Inrăutăţirea condiţiilor economice locale 26.471.841 15 10 397.078 0 0 100 397.078
22 Efectul concurenţei 26.471.841 10 20 529.437 0   100 529.437
24 Schimbări legislative 26.471.841 0.5 5 6.618 50 3.309 50 3.309
26 Schimbări politice 26.471.841 0.5 5 6.618 0 0 100 6.618
27 Indisponibilitatea finanţării 26.471.841 20 20 1.058.874 0 0 100 1.058.874
29 Finanţare suplimentară 26.471.841 10 20 529.437 50 264.718 50 264.718
30 Forţa majoră 26.471.841 50 1 132.359 50 66.180 50 66.180
TOTAL EURO       7.690.070   3.775.546   3.914.523

 

Produsul datelor din coloanele 2, 3 şi 4 oferă valoarea aferentă fiecărui risc. Cea de-a treia coloană (valoarea impactului) reflectă depăşirea de cost pentru fiecare risc în cazul în care acesta apare, exprimată procentual din totalul costurilor estimate. Cea de-a patra coloană (probabilitatea producerii riscului) reprezintă şansa ca riscul/riscurile să se materializeze.

Rezultatele indică faptul că pentru un proiect cu un cost de bază (respectiv cost de capital fără TVA) de 26.471.841 euro, riscul asociat proiectului în cauză se ridică la valoarea de 7.690.070 euro. Din această sumă, aproximativ 49% sau 3.775.546 euro se pot aloca Constructorului, în timp ce restul riscului evaluat la 3.914.5223 euro va rămâne în sarcina Autorităţii contractante.

Aceste valori pot fi majorate cu 20-25% pentru a ţine cont şi de riscurile non-cheie.

 

4.4 COSTUL COMPARATIV DE REFERINŢĂ (CCR)                        

CCR cuprinde un calcul a Valorii actualizate nete (VAN) a fluxurilor de numerar aferente duratei de viaţă a proiectului. Aceste fluxuri de numerar sunt construite pe baza unui CCR brut şi a analizei riscurilor.

Formula de calcul a CCR, conform secţiunii 3.2.2 din Ordinul nr.1517/9574 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România, este următoarea:

 

CCR = CCR brut + riscuri + consideraţii financiare suplimentare

 

Estimarea CCR-ului brut este cuprinsă în capitolul 4.1. şi cuprinde toate costurile şi veniturile aferente construcţiei şi operării împreună cu un calendar al acestor costuri pe întreaga durată de viaţă a proiectului. La estimarea costurilor şi veniturilor s-a luarea în considerare un ritm mediu anual de creştere de 5%.

Analiza riscurilor este cuprinsă în capitolele 4.2, 4.3, 4.6 şi se bazează pe identificarea, alocarea şi cuantificarea riscurilor aferente proiectului .

Consideraţiile financiare suplimentare se referă la acele aspecte care ar putea avea un impact asupra valorii actualizate nete a proiectului, dar care sunt greu de cuantificat, ca de exemplu inovaţia, transferul de tehnologie. La calculul CCR nu s-au avut în vedere Consideraţiile financiare suplimentare.

Valoarea actualizată netă(VAN) se determină ca diferenţă între beneficiile nete viitoare actualizate şi capitalul investit.

Indicatorul, prin conţinutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiţii dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata de viaţă economică cu efortul investiţional total, generat de respectivul proiect, actualizat.

 

Relatia de calcul a VAN este:

unde: VAN – valoarea actualizată netă;

I – investiţia, considerată cu semnul „minus” şi aferenta perioadei „zero”;

BN – fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 20 ani, care se determină ca diferenţă între beneficiile totale şi costurile totale;

e – rata de actualizare;

t – numărul de ani ai perioadei de previziune, luaţi în considerare pentru calculul VAN: ia valori de la 1 la 20;

Vrez – valoarea reziduală, calculată ca şi valoare rămasă de amortizat, de la sfârşitul perioadei de previziune şi până la sfârşitul duratei normale de utilizare.

Coeficientul de actualizare are urmatoarea expresie:

Valoarea actualizată netă (VAN) s-a calculat cu ajutorul unei rate de actualizare (discontare) de 5%.

Din punct de vedere financiar se consideră faptul că un proiect pentru care indicatorul VAN calculat pentru fluxurile de numerar înregistrează valori negative, acesta nu este fezabil.

 

Scenariul 1 – Achiziţie

Acest scenariu analizează rezultatele aferente activităţii în cazul în care proiectul de investiţie s-ar realiza prin metoda tradiţională de achizitie publică. Scenariul porneste de la ipoteza că Primaria Municipiului Arad păstrează administrarea şi gestionarea parcării.

Principalele elemente de indicatori valorici: venituri, costuri, flux de numerar aferente Scenariului 1 – Achiziţie sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

 

 

 

Tabel 7 – Principalele elemente de indicatori valorici aferente Scenariului 1- Achiziţie

 

 

 

 

Indicatori(EURO) AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 10 AN 15 AN 20 VAN
ACHIZIŢIE
Venituri din exploatare 0 0 657.480 690.354 724.872 925.140 1.180.740 1.506.956
Cost investiţie 13.636.061 12.835.780 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de exploatare 0 0 349.225 366.533 384.706 490.146 624.717 796.467
Flux de numerar -13.636.061 -12.835.780 308.255 323.821 340.166 434.994 556.023 12.952.959
Flux de numerar cumulat -13.636.061 -26.471.841 -26.163.586 -25.839.765 -25.499.599 -23.523.529 -20.997.271 -5.526.347
Flux de numerar actualizat -12.986.984 -11.642.052 266.271 266.408 266.520 267.043 267.447 4.881.970
Flux de numerar actualizat cumulat -12.986.984 -24.629.037 -24.362.766 -24.096.359 -23.829.839 -22.495.608 -21.159.114 -15.206.689
VR 12.242.470 -15.206.689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Evoluţia principalelor elemente de indicatori valorici aferente scenariului 1

 

 

În cazul în care s-ar alege Scenariul 1, respectiv realizarea investiţiei din fonduri de la bugetul local şi păstrarea administrării parcării, veniturile generate de parcare acoperă cheltuielile de exploatare dar nu ar fi suficiente şi pentru recuperarea capitalului iniţial investit pe toată perioada analizată.

De asemenea, având în vederea impredictibilitatea pieţei şi a evoluţiei economice, reglementările specifice sectorului public cu privire la structura de personal şi la finanţarea cu prioritate a lucrărilor de investiţii noi sau în continuare, construirea parcării de către Primăria Municipiului Arad prin metoda clasică de achiziţie publică poate fi afectată de : riscul de indisponibilitate a finanţării, riscul capacităţii de management, riscul de nerealizare a veniturilor estimate.

 

 

 

 

4.5 PREZENTAREA STRUCTURII CONCESIUNII ŞI A MECANISMELOR DE PLATĂ          

 

Natura juridică a activelor Concesiunii

Conform legislaţiei în vigoare, activele rezultate în urma realizării proiectului de concesiune vor rămâne în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale şi în administrarea Concesionarului. Cadrul legal din România nu permite realizarea unui transfer a dreptului de proprietate a acestor bunuri către Concesionar.

Finanţare

Concesionarul va asigura finanţarea proiectului (construcţia, operarea şi întreţinerea).

Contractul de concesiune va conţine clauze cu privire la preluarea riscului de exploatare de către Concesionar şi la dreptul concedentului de a primi o redevenţă care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de Concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activităţii realizate.

Modalitatea recuperării investiţiei de către Concesionar

Concesionarul va încasa de la utilizatorii finali taxe de utilizare a parcării în cadrul unor plafoane/marje stabilite prin Contract.

Principalele responsabilităţi ale părţilor pe durata de viaţă a proiectului

– Etapa de planificare

Autoritatea contractantă este responsabilă pentru stabilirea amplasamentului şi achiziţia terenului. Intrarea în vigoare a Contractului de concesiune este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor Autorităţii contractante în legătură cu etapa de planificare.

– Etapa de proiectare

Autoritatea contractantă va defini în mod clar specificaţii tehnice de calitate în cadrul Contractului de concesiune. Concesionarul este responsabil de realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor tehnice de execuţie, care vor respecta cerinţele stabilite de Autoritatea contractantă.

– Etapa de construcţie

Concesionarul este responsabil pentru construcţia parcării, inclusiv managementul proiectului, conform specificaţiilor tehnice de calitate prevăzute în Contractul de concesiune.

– Etapa de întreţinere şi operare

Etapa de întreţinere şi operare începe atunci când activele ce fac obiectul Contractului de concesiune devin funcţionale. Concesionarului i se va acorda dreptul de exploatare a infrastructurii realizate şi va fi responsabil de întreţinerea şi operarea acesteia la standardele tehnice de performanţă specificate în contract, inclusiv colectarea taxelor de utilizare, până la încheierea Contractului de concesiune.

Etapa de întreţinere şi operare se încheie la data finalizării contractului.

– Etapa de transfer

La sfârşitul perioadei de concesiune, concesionarul va transfera Autorităţii contractante activele ce se constituie în bunuri de retur, inclusiv obligaţiile de întreţinere şi operare a acestora, de plin drept, gratuit, în bună stare conform prevederilor contractuale şi libere de orice sarcini sau obligaţii.

 

Scenariul 2 – Concesiune

Este scenariul în care Municipiul Arad concesionează terenul către o terţă firmă, care va realiza lucrările de execuţie, administrare, gestionare şi asigurarea garanţiei totale. La sfârşitul duratei de concesiune, concesionarul va transfera Primăriei Municipiului Arad activele ce se constituie în bunuri de retur, inclusiv obligaţiile de întreţinere şi operare a acestora, de plin drept, gratuit, în bună stare şi libere de orice sarcini sau obligaţii.

Veniturile prognozate a fi obţinute de Primăria Municipiului Arad în cadrul acestui scenariu au fost calculate prin estimarea unei redevenţe de 5 % din totalul veniturilor brute generate de parcare, cu un minim de 10.000 Euro/an.

În cazul concesionării, Primăria Municipiului Arad nu va avea cheltuieli.

 

Tabel 8 – Principalele elemente de indicatori valorici aferente Scenariului 2- Concesiune          

 

 

Indicatori(EURO) AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 10 AN 15 AN 20 VAN
CONCESIUNE  
Venituri din redevenţă 0 0 32.874 34.518 36.244 46.257 59.037 75.348  
Cost investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0  
Flux de numerar 0 0 32.874 34.518 36.244 46.257 59.037 75.348  
Flux de numerar cumulat 0 0 32.874 67.392 103.635 313.917 582.297 924.824  
Flux de numerar actualizat 0 0 28.397 28.398 28.397 28.397 28.397 28.399  
Flux de numerar actualizat cumulat 0 0 28.397 56.794 85.191 227.178 369.165 511.151
VR 0 511.151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Evoluţia principalelor elemente de indicatori valorici aferente scenariului 2

 

 

 

În cazul Scenariului 2-Concesiune, se estimează că Primăria Municipiului Arad realizează în perioada de referinţă venituri din redevenţă de 924.824 euro prin aplicarea unui procent de 5 % la veniturile brute obţinute din exploatarea parcării subterane.

            După încheierea perioadei de concesionare, Primăria Municipiului Arad are avantajul de a beneficia atât de construcţiile efectuate de concesionar, cât şi de veniturile rezultate din exploatarea acestora.

 

 

4.6 MATRICEA RISCURILOR PENTRU CONCESIUNE

 

                              

Identificarea riscurilor, împărţirea lor pe categorii şi alocarea riscurilor în cazul scenariului Concesiune, sunt sumarizate în tabelul de mai jos:

Tabelul 9 – Matricea riscurilor pentru Scenariul Concesiune

Nr, crt Denumirea riscului Descrierea riscului Alocare
Concedent Împărţită Concesionar
Riscuri de planificare şi proiectare
1 Deficienţe de proiectare

 

Greşeli de proiectare care duc la creşterea

costului şi duratei de realizare a proiectului

x
2 Modificări de proiectare

 

Modificări ulterioare aprobării proiectului,

cerute de primarie sau constructor

x
3 Întârzieri în obţinerea

avizelor/ aprobărilor

 

Obţinerea avizelor şi aprobărilor durează mai mult decât s-a planificat x
Riscuri de construcţie
4 Descoperirea de vestigii arheologice

 

Descoperirea de vestigii arheologice pe

amplasament impiedică realizarea construcţiei provocând întârzieri şi majorări de costuri

x
5 Descoperirea de reţele edilitare pe amplasament

 

Descoperirea unor reţele edilitare, tevi etc, de care nu se ştia poate duce la întârzieri şi majorări de costuri x
6 Depăşirea de costuri datorate unor

circumstanţe geologice

 

Cresterea costurilor cu fundaţia datorită geologiei terenului de fundare x
7 Vicii materiale

 

Creşterea costurilor de construcţie datorită

calităţii materialelor

x
8 Depăşirea costurilor generale de construire Costul final depăşeste costul planificat x
9 Depăşirea duratei de construire Evenimente neprevăzute duc la întârzierea

lucrărilor şi mărirea costurilor

x
10 Furnizarea utilităţilor Întârzieri în conectare la utilităţi x
11 Insolvabilitatea furnizorilor

 

Unul sau mai multi furnizori sau subcontractori devin insolvabili x
12 Lucrări defecte

 

Lucrări cu defecţiuni care duc la întârzieri şi/sau costuri suplimentare x
13 Probleme de personal

 

Litigii de muncă sau lipsa personalului calificat x
14 Accidente de muncă

 

Accidente de muncă pe şantier care duc la

întârzieri

x
15 Furt sau sabotaj

 

Furt de materiale de pe şantier sau distrugerea de materiale sau echipamente x
16 Risc privind protecţia mediului Creşterea duratei sau costurilor datorită unor măsuri de protecţia mediului neprevăzute iniţial x
Riscuri de exploatare şi întreţinere
17 Creşterea costului cu forţa de muncă Creşteri de costuri cu personalul neprevăzute x
18 Costuri de exploatare şi întreţinere mai mari

 

Depăşirea costurilor de exploatare şi întreţinere prognozate x
19 Capacitate de management Administratorul parcării(concesionarul) nu realizează ţintele de venit sau profit x
20 Risc de disponibilitate

 

Evenimente neprevăzute împiedică temporar funcţionarea parcării x
Riscuri legate de cerere şi venituri
21 Inrăutăţirea condiţiilor economice

 

Evoluţii economice neprevăzute în economia locala x
22 Efectul concurenţei Apariţia unuia sau mai multor competitori x
23 Inflaţia Inflaţia este mai mare decât cea prognozată x
Riscuri legislative/politice
24 Schimbări legislative generale

 

Modificări legislative care nu vizează acest proiect, dar care duc la creşteri de preţuri x
25 Schimbări legislative specifice

 

Modificări legislative care vizează direct acest tip de proiecte x
26 Schimbări politice

 

Schimbări la nivel politic, care pot duce la o opoziţie faţă de proiect, materializată în

întârzieri/sau costuri suplimentare

x
Riscuri financiare
27 Indisponibilitatea finanţării

 

Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare şi de capital necesare în timp util x
28 Insolvabilitatea concesionarului Concesionarul devine insolvabil x
29 Finanţare suplimentară

 

Sunt necesare finanţări suplimentare, pentru

costuri neprevăzute

x
Riscuri naturale
30 Forţa majoră

 

Evenimente de fortă majoră, asa cum sunt

definite în contract, impiedică sau amână

executarea contractului

x
31 Alte riscuri naturale

 

Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauzele de fortă majoră, împiedică sau amână executarea contractului X
Riscuri legate de finalizarea concesiunii
32 Riscul valorii reziduale

 

Riscul ca bunurile aferente concesiunii să nu fie predate la sfârşitul contractului, în condiţiile stipulate în contract x

 

Evaluarea cantitativă a riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante dintre acestea, respectiv riscuri-cheie, care pot afecta substanţial proiectul. Valoarea impactului, probabilitatea de producere şi alocările procentuale sunt estimate de către Colectivul de Coordonare şi Supervizare şi pot fi subiectul unor rafinări ulterioare.

 

Tabel 10- Evaluarea cantitativă a riscurilor pentru Scenariul Concesiune

Nr, risc Denumire risc Cost de bază Valoarea impactului (%) Probabilitatea producerii riscului (%) Valoare risc Alocare la concesionar (%) Alocare la concesionar Alocare la Concedent (%) Alocare la Concedent
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Deficienţe de proiectare 26.471.841 10 5 132.359 100 132.359 0 0
2 Modificări de proiectare 26.471.841 5 40 529.437 50 264.718 50 264.718
4 Descoperirea de vestigii arheologice 26.471.841 10 5 132.359 0 0 100 132.359
5 Descoperirea de reţele edilitare pe amplasament 26.471.841 10 5 132.359 0 0 100 132.359
6 Depăşirea de costuri datorate unor

circumstanţe geologice

26.471.841 20 10 529.437 0 0 100 529.437
8 Depăşirea costurilor generale de construire 26.471.841 20 25 1.323.592 100 1.323.592 0 0
9 Depăşirea duratei de construire 26.471.841 20 30 1.588.310 100 1.588.310 0 0
12 Lucrări defecte 26.471.841 10 5 132.359 100 132.359 0 0
19 Capacitate de management 26.471.841 20 10 529.437 100 529.437 0 0
21 Inrăutăţirea condiţiilor economice locale 26.471.841 15 10 397.078 100 397.078 0 0
22 Efectul concurenţei 26.471.841 10 20 529.437 100 529.437 0 0
24 Schimbări legislative 26.471.841 0.5 5 6.618 50 3.309 50 3.309
26 Schimbări politice 26.471.841 0.5 5 6.618 50 3.309 50 3.309
27 Indisponibilitatea finanţării 26.471.841 20 20 1.058.874 100 1.058.874 0 0
29 Finanţare suplimentară 26.471.841 10 20 529.437 100 529.437 0 0
30 Forţa majoră 26.471.841 50 1 132.359 50 66.180 50 66.180
TOTAL EURO       7.690.070   6.558.399   1.131.671

 

Produsul datelor din coloanele 2, 3 şi 4 oferă valoarea aferentă fiecărui risc. Cea de-a treia coloană (valoarea impactului) reflectă depăşirea de cost pentru fiecare risc în cazul în care acesta apare, exprimată procentual din totalul costurilor estimate. Cea de-a patra coloană (probabilitatea producerii riscului) reprezintă şansa ca riscul/riscurile să se materializeze.

Rezultatele indică faptul că pentru un proiect cu un cost de bază (respectiv cost de capital fără TVA) de 26.471.841 euro, riscul asociat proiectului în cauză se ridică la valoarea de 7.690.070 lei. Din această sumă, aproximativ 86% sau 6.558.399 euro se pot aloca Concesionarului, în timp ce restul riscului evaluat la 1.131.671 euro va rămâne în sarcina Concedentului.

Aceste valori pot fi majorate cu 20-25% pentru a ţine cont şi de riscurile non-cheie.

Aşa cum era de aşteptat, riscurile Municipiului Arad în varianta Concesiunii (1.131.671 euro )sunt mult mai mici decât cele care ar rezulta în varianta Achiziţiei ( 3.914.523 euro).

 

Analiza de senzitivitate

Deşi, teoretic, riscurile pot fi identificate şi evaluate, nu se poate estima ce riscuri apar efectiv în practică. Din acest motiv, trebuie efectuată o analiză de senzitivitate. Această analiză este realizată pentru a identifica factorii cu un efect semnificativ asupra Valorii actualizate nete (VAN) a proiectului.

Factorii aleşi sunt costul de construcţie, cheltuielile de exploatare şi veniturile. Analiza constă în variaţia acestor factori cu ±10% şi urmărirea efectului acestor variaţii asupra VAN.

 

 

 

 

 

 

Tabelul 11. Analiza de sensitivitate(EURO)

 

 

  Modificare cost investiţie Modificare chelt. exploatare Modificare venituri
Cost investiţie VAN VARIATIA % Cheltuieli exploatare VAN VARIATIA % Venituri VAN VARIATIA %
Scenariul de bază    
SCENARIUL ACHIZIŢIE 26.471.841 -15.206.689 349.225 -15.206.689 657.480 -15.206.689
SCENARIUL CONCESIUNE 0 511.151 0 511.151 32.874 511.151
Scenariul pesimist – crestere 10%
SCENARIUL ACHIZIŢIE 29.119.025 -16.179.863 5,18 384.147 -15.941.300 3,63 723.228 -14.376.004 -6,55
SCENARIUL CONCESIUNE 0 511.151 0 0 511.151 0 36,161 562,266 10.00
Scenariul optimist – reducere 10%
SCENARIUL ACHIZIŢIE 23.824.660 -12.935.402 -15,91 314.302 -14.855.295 -3,43 591.732 -16.420.607 6,74
SCENARIUL CONCESIUNE 0 511.151 0 0 511.151 0 29,587 460,036 -10.00

 

Se observă că indiferent de tipul scenariului simulat (optimist sau pesimist), valorile actualizate nete (VAN) obţinute sunt negative în scenariul achiziţie şi pozitive în scenariul concesiune.

 

4.7 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Ca parte a analizei economico-financiare din cadrul studiului de fezabilitate a proiectului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, s-a efectuat un studiu de opţiuni, împreună cu o evaluare a principalilor parametri economici, o analiză de risc, o analiză de senzitivitate şi o analiză a efectelor sociale şi a externalităţilor economice ale investitiei.

Au fost analizate efectele următoarelor opţiuni:

– Opţiunea 0 în care nu se fac investiţii şi se menţine situaţia actuală.;

– Opţiunea în care se fac investiţii maxime(amenajarea unei parcări subterane dispusă pe două nivele cu un număr total de 588   locuri de parcare);

– O opţiune medie în care se fac investiţii reduse prin restrângerea dimensiunilor proiectului (amenajarea unei parcări subterane   dispusă pe un nivel cu un numar total de 313 locuri de parcare).

Din analiza multicriterială realizată a rezultat că opţiunea investiţională care a cumulat cel mai mare scor(4,6) şi care se estimează că va produce cel mai semnificativ impact este opţiunea în care se fac investiţii maxime.

Analiza economico-financiară efectuată în cadrul studiului de fezabilitate pentru opţiunea selectată, a generat următoarele rezultate:

Valorile obţinute în urma analizei financiare efectuate au fost:

 • ü valoarea actualizată netă financiară (VAN F): -109.486.289 lei
 • ü rata internă de rentabilitate financiară (RIR F): -5,30%
 • ü raportul C/B : 1,00
 • ü fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

Valorile obţinute în urma analizei economice efectuate au fost:

 • ü valoarea actualizata neta (VAN E): 917.727;
 • ü rata interna de rentabilitate (RIR E): 6,28
 • ü raportul C/B: 2,31

Pe baza rezultatelor obţinute s-a recomandat ca proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad” să fie aprobat în vederea finanţării.

Unul din principalele obiective ale Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare este să dovedească Raportul cost – beneficiu, dacă proiectul respectiv urmează să fie realizat în regim de concesiune.

Pentru evaluarea raportului cost-beneficiu atunci când proiectul este realizat în regim de concesiune comparativ cu scenariul realizării proiectului prin metoda tradiţională de achiziţie publică s-a folosit metoda „Comparatorului public-privat” (CPP). CPP constă în compararea Costului comparativ de referinţă(CCR) cu cea mai bună estimare a scenariului Concesiunii, focalizându-se asupra diferenţelor-cheie între cele două opţiuni.

În tabelul următor sunt prezentate rezultatele obţinute, în valori nominale şi valori actualizate, atât pentru scenariul Achiziţie cât şi pentru scenariul concesiune.

 

Tabel 12 – Evaluarea Raportului cost – beneficiu prin utilizarea analizei CPP

 

 

Indicatori(EURO) AN 1 AN 2 AN 5 AN 10 AN 15 AN 20 Total 1-20
               
ACHIZIŢIE
Valori nominale
Venituri din exploatare 0 0 724.872 925.140 1.180.740 1.506.956 18.496.480
Cost investiţie 13.636.061 12.835.780 0 0 0 -12.242.470 14.229.371
Cheltuieli de exploatare 0 0 384.706 490.146 624.717 796.467 9.793.456
Flux de numerar -13.636.061 -12.835.780 340.166 434.994 556.023 12.952.959 -5.526.347
Riscuri 3.914.523
Flux de numerar cumulat -13.636.061 -26.471.841 -25.499.599 -23.523.529 -20.997.271 -5.526.347 -9.440.870
Total proiect             -9.440.870
Valori actualizate
Venituri din exploatare 0 0 567.937 567.944 567.936 567.972 10.223.016
Cost investiţie 12.986.984 11.642.052 0 0 0 -4.614.187 20.014.850
Cheltuieli de exploatare 0 0 301.417 300.901 300.489 300.189 5.414.855
Flux de numerar -12.986.984 -11.642.052 266.520 267.043 267.447 4.881.970 -15.206.689
Riscuri             1.475.384
Flux de numerar cumulat -12.986.984 -24.629.037 -23.829.839 -22.495.608 -21.159.114 -15.206.689 -16.682.073
VR 4.614.187
Total proiect -16.682.073
CONCESIUNE
Valori nominale
Venituri din redevenţă 0 0 36.244 46.257 59.037 75.348 924.824
Cost investiţie 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar 0 0 36.244 46.257 59.037 75.348 924.824
Riscuri             1.131.671
Flux de numerar cumulat 0 0 103.635 313.917 582.297 924.824 -206.847
Total proiect -206.847
Valori actualizate
Venituri din redevenţă 0 0 28.397 28.397 28.397 28.399 511.151
Cost investiţie 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar 0 0 28.397 28.397 28.397 28.399 511.151
Riscuri             426.527
Flux de numerar cumulat 0 0 85.191 227.178 369.165 511.151 84.624
VR 0
Total proiect 84.624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Evoluţia fluxurilor de numerar în analiza CPP

 

 

 

Din compararea rezultatelor obţinute în urma analizei CPP se poate observa că valoarea totală a proiectului este pozitivă numai în scenariul concesiune, la valori actualizate, respectiv 84.624 euro, în celelalte situaţii înregistrând valori negative.

 

Consultantul recomandă Scenariul Concesiune, ţinând cont de următoarele argumente:

 • – Valoarea actualizată a fluxului de numerar este pozitivă pentru Municipiul Arad în scenariul concesiune;
 • – Concesiunea asigură un venit minim garantat pentru Municipiul Arad, în orice condiţii;
 • – Reprezintă o formă legală prin care Municipiul Arad, fără a derula investiţii în nume propriu, va beneficia de venituri suplimentare, oferind în acelaşi timp un confort cetaţenilor, instituţiilor şi vizitatorilor prin asigurarea locurilor de parcare necesare în zona centrală a municipiului şi unor noi functiuni urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu astfel încât aceasta să-şi recâştige atractivitatea;
 • – Este opţiunea care minimizează riscurile autorităţii publice.

 

 

 1. FEZABILITATEA FINANCIARĂ A CONCESIUNII

5.1 ACCESIBILITATEA CONCESIUNII

5.2 PREVIZIONAREA TRATAMENTULUI CONTABIL                                    

5.3 BANCABILITATEA CONCESIUNII                                              

5.4 DURATA CONCESIUNII

 

5.1 ACCESIBILITATEA CONCESIUNII

 

Costurile de realizare a proiectului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad” sunt prezentate în cadrul analizei economice a costului comparativ de referinţă, în care au fost estimate costurile şi veniturile pe întreaga perioada de prognoză, în cazul în care proiectul ar fi realizat prin procedura de achiziţie publică,

În cadrul scenariului de concesiune s-a pornit de la premisa că Primăria Municipiului Arad nu achită(parţial) serviciile care vor fi furnizate de către Concesionar, plăţile pentru aceste servicii vor fi generate în mod direct şi complet de către utilizatorii finali.

Primăria Municipiului Arad este interesată atât de maximizarea veniturilor obţinute din activitatea de operare a parcării subterane şi deci funcţionarea structurii economico-financiare a concesiunii pe întreaga ei durată de funcţionare, dar şi de asigurarea către clienţi a unui serviciu de calitate la tarife competitive.

În elaborarea caietului de sarcini şi a contractului de concesiune, PMA poate impune, ca şi cerinţă obligatorie, consultarea sa şi avizul final în cazul în care concesionarul doreşte să aducă modificări majore ale nivelului tarifelor practicate.

 

5.2 PREVIZIONAREA TRATAMENTULUI CONTABIL

                                  

În stabilirea tratamentului contabil aplicabil concesiunii, Municipiului Arad, în calitate de autoritate contractantă trebuie să ţină cont de normele în vigoare elaborate de Ministerul Finanţelor Publice referitoare la statutul înregistrării activului reprezentat de construcţie şi echipamentele aferente, precum şi de reglementările Uniunii Europene referitoare la tratamentul contabil al concesiunii.

Activele implicate în concesiune se vor înregistra extrabilanţier deoarece riscul construcţiei, riscul de piaţă şi riscul de disponibilitate sunt asumate de către concesionar.

Modul în care activul va fi transferat de către concesionar către autoritatea contractantă, la finalul perioadei de concesiune, va fi stipulat în cadrul contractului.

 

5.3 BANCABILITATEA CONCESIUNII    

                                        

În cadrul studiului de fundamentare, analiza de bancalitate a proiectului a fost efectuată pornind de la premisa că orice investitor interesat îşi urmăreşte propriile obiective comerciale în cadrul proiectului şi îşi planifică o anumită rentabilitate a capitalului investit, acesta fiind instrumentul analitic cel mai des utilizat de investitori în analizele efectuate asupra eficienţei proiectelor de investiţii.

Rata de rentabilitate a capitalului investit exprimă rata actualizată a fluxurilor de numerar viitoare la acel nivel pentru care veniturile actualizate egalizează cheltuielile actualizate şi care face ca valoarea actualizată netă să fie egală cu zero.

De asemenea, bancalitatea are scopul de a demonstra oportunitatea finanţării proiectului de investiţii de către bancă.

Chiar dacă investitorii şi finanţatorii acceptă structura generală a proiectului propusă de autoritatea contractantă, aceştia vor avea cerinţe specifice de natură financiară, respectiv rata de rentabilitate a capitalului investit, din punct de vedere al investitorilor şi dobânda pentru împrumutul acordat, din punct de vedere al finanţatorilor(banca).

Fiind un proiect în care utilizatorii finali achită contravaloarea serviciilor prestate, acest lucru influenţează bancalitatea, deoarece realizarea obiectivelor economico-financiare ale proiectului depinde de numărul estimat de utilizatori, de gradul de utilizare al serviciilor şi de disponibilitatea clienţilor de a achita contravaloarea serviciilor prestate.

În cadrul analizei de bancalitate, datele referitoare la veniturile totale generate de parcare sunt similare scenariului 1de construire din fonduri publice.

Din punct de vedere al cheltuielilor pe care le are concesionarul, pe perioada de prognoză, acestea înregistrează următoarea structură:

Costurile de investiţie sunt similare scenariului 1de construire din fonduri publice.

Cheltuielile de exploatare ale concesionarului s-au considerat a fi, în medie, cu 15 % mai scăzute decât cheltuielile directe ale parcării în scenariul achiziţie, considerându-se că operarea concesionarului este mai eficientă, având în vedere efectul pozitiv al managementului privat asupra productivităţii şi reducerii costurilor.

Cheltuielile cu impozitul pe clădire datorat bugetului local în conformitate cu prevederile art.460 alin.(1) si (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi HCLM Arad nr. 293 din 28 decembrie 2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, este estimat la 274.489 euro( 1,5% din valoarea de inventar a clădirii). Valoarea de inventar a clădirii a fost estimată pe baza devizului general. În valoarea de inventar a clădirii nu au fost incluse instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice, dotările şi cheltuielile aferente acestora întrucât acestea se înregistrează în grupe diferite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Cheltuielile cu redevenţa reprezintă 5 % din veniturile brute estimate în scenariul 1.

Valoarea reziduală s-a considerat a fi egală cu valoarea reziduală luată în considerare în scenariul 1 pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor aferente celor două scenarii(achiziţie şi concesiune).      

În cadrul analizei de bancalitate a proiectului au fost calculate, pentru perioada de prognoză, fluxurile de numerar(cu finanţare cu capital propriu de către investitor).

Utilizând o rată de actualizare de 5%, a fost calculată VAN a fluxurilor de numerar şi rata internă de rentabilitate a proiectului, pentru concesionar, valorile centralizate ale acestor indicatori fiind prezentate în tabelul de mai jos.

 

 

 

Tabel 13 – Bancalitatea concesiunii

 

INDICATORI AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 10 AN 15 AN 20
Venituri 0 0 657.480 690.354 724.872 925.140 1.180.740 1.506.956
Costuri operationale 0 0 604.203 620.558 637.732 737.369 864.534 1.026.833
Costuri de investitie 13.636.061 12.835.780 0 0 0 0 0 -12.242.470
Total costuri 13.636.061 12.835.780 604.203 620.558 637.732 737.369 864.534 -11.215.637
Flux de numerar -13.636.061 -12.835.780 53.276 69.795 87.139 187.771 316.205 12.722.593
Flux de numerar cumulat -13.636.061 -26.471.841 -26.418.565 -26.348.770 -26.261.631 -25.533.851 -24.222.215 -9.922.947
Flux de numerar actualizat -12.986.984 -11.642.052 46.020 57.420 68.274 115.272 152.094 4.795.145
Flux de numerar actualizat cumulat -12.986.984 -24.629.037 -24.583.017 -24.525.597 -24.457.324 -23.970.375 -23.279.942 -17.815.905
RIR -2.7%
VAN -17.815.905

 

 

Aşa cum se vede, fluxul actualizat al numerarului este negativ şi după 20 de ani iar rata internă de rentabilitate(RIR) este de

-2,7%, mult prea mică, fiind sub costul capitalului unui potenţial investitor privat.

Aceasta demonstrează faptul că investiţia, cu parametrii care au fost luaţi în calcul în realizarea studiului de fezabilitate economică pentru realizarea parcării subterane, nu este fezabilă din punct de vedere economic.

S-a verificat impactul parametrilor-cheie asupra modelului financiar, modificând în mod favorabil tarifele(+50%) şi redevenţa ( 1%). Chiar şi aşa, proiectul nu devine atractiv. VAN rămâne în continuare negativă, respectiv -12.346.511 euro şi RIR -0,01%.

 

 

 

 

 

Tabel 14 – Analiza de senzitivitate

 

INDICATORI AN 3 AN 4 AN 5 AN 10 AN 15 AN 20 VAN RIR
Scenariul de bază
Venituri 657.480 690.354 724.872 925.140 1.180.740 1.506.956
Redevenţa   5% 32.874 34.518 36.244 46.257 59.037 75.348
Flux de numerar actualizat cumulat -24.583.017 -24.525.597 -24.457.324 -23.970.375 -23.279.942 -17.815.905 -17.815.905 -2.7%
Scenariul optimist
Venituri (+50%) 986.225 1.035.536 1.087.313 1.387.718 1.771.118 2.260.446
Redevenţa 1 % 9.862 10.355 10.873 13.877 17.711 22.604
Flux de numerar actualizat cumulat -24.279.169 -23.917.889 -23.545.765 -21.539.539 -19.329.815 -12.346.511 -12.346.511 -0.01%

 

Este puţin probabil ca o creştere atât de mare a tarifelor nu ar avea un impact negativ asupra gradului de ocupare al parcării, motiv pentru care nu este indicată o creştere a tarifelor.

S-a verificat o combinaţie de creştere a duratei concesiunii la 50 ani cu reducerea redevenţei la 1 % pe toată perioada concesiunii.

Au rezultat următorii indicatori:

 

 

INDICATORI AN 20 AN 25 AN 30 AN 35 AN 40 AN 45 AN 50
Flux de numerar 523.900 745.201 1.027.642 1.388.118 1.848.185 2.435.362 3.184.764
Flux de numerar cumulat -21.628.088 -18.366.258 -13.820.462 -7.635.963 639.981 11.585.199 25.937.161
Flux de numerar actualizat 197.458 220.060 237.773 251.652 262.527 271.047 277.723
VAN (Flux de numerar actualizat cumulat) -22.133.110 -21.075.822 -19.920.655 -18.688.799 -17.396.854 -16.057.829 -14.681.914
RIR -6,62% -3,49% -1,39% 0,09% 1,17% 1,99%

 

Nici în această combinaţie proiectul nu devine atractiv pentru investitori. VAN rămâne în continuare negativă, chiar şi după 50 de ani(-14.681.914 euro) iar rata de rentabilitate este 1,99 %.

Conform valorii actualizate nete (VAN) şi ratei interne de rentabilitate(RIR), o investiţie devine eficientă când VAN este pozitivă şi RIR peste 5%.

În concluzie, proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, chiar şi la o durată a concesiunii de 50 ani şi redevenţă 1%, nu este rentabil pentru concesionar.

Consultantul a recomandat luarea în considerare a unor modificări la proiectul tehnic în vederea reducerii costurilor de investiţie.

 

5.4 DURATA CONCESIUNII  

                                                

Conform prevederilor art. 49 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, durata contractului de concesiune se stabileşte astfel încât:

 1. a) să se evite restricţionarea artificială a accesului la competiţie;
 2. b) să se asigure un minimum de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată;
 3. c) să se asigure un nivel rezonabil al preţurilor pentru prestaţiile care vor fi efectuate pe durata contractului şi ale căror costuri urmează să fie suportate de utilizatorii finali,

Având în vedere că pe perioada de 20 ani pentru care s-a realizat iniţial modelul financiar nu s-a estimat obţinerea unu NPV pozitiv pentru concesionar, s-a recurs la extinderea modelului financiar pe o perioadă de 50 de ani. Nici pe această perioadă nu s-a estimat obţinerea unu NPV pozitiv.

Primăria Municipiului Arad, prin caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului de concesiune, poate impune o durată fixă a concesiunii sau poate solicita operatorilor economici depunerea unei oferte pe baza „celei mai economice durate standard a concesiunii”. Cea mai economică durată a concesiunii este durata care oferă cel mai bun raport cost-beneficiu pentru autoritatea contractantă.

Durata Concesiunii va fi stabilită în cadrul Contractului de concesiune şi reprezintă perioada în care Concesionarul va realiza lucrările şi va presta serviciile ce fac obiectul dreptului său de exploatare,

Durata maximă a Contractului de concesiune, care poate fi acceptată de autoritatea contractantă, trebuie asumată prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante.

Bunurile publice rezultate în cadrul proiectului de concesiune se transferă cu titlu gratuit Autorităţii contractante, în bună stare şi libere de orice sarcină sau obligaţie, în conformitate cu standardele tehnice de calitate prevăzute în contract, la sfârşitul perioadei de concesionare.

 

                                                                              

 1. ASPECTE INSTITUŢIONALE                                                  

6.1 TIPUL CONCESIUNII                                                      

6.2 STRUCTURA JURIDICĂ A CONCESIUNII                                        

                                                                        

6.1 TIPUL CONCESIUNII  

                                                  

Una din caracteristicile concesiunii ca modalitate de realizare a unei investitii, spre deosebire de achizitiile publice, o reprezinta transferul, in intregime sau in cea mai mare parte, a riscurilor de exploatare de la autoritatea contractanta – concedent la concesionar. Astfel, avantajul alegerii concesiunii il constituie, in afara de evitarea dificultatilor generate de identificarea unor surse de finantare, si neasumarea de catre autoritatea contractanta a unor riscuri ulterioare realizarii investitiei.

Pentru incheierea unui contract de concesiune, o prima conditie priveste calitatea concedentului care trebuie sa fie o autoritate contractanta in sensul stabilit prin Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Conform art. 9 din Legea nr. 100/2016, au calitate de autoritati contractante:

 1. a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale;
 2. b) organismele de drept public;
 3. c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

Municipiul Arad, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, se incadreaza in clasificarea de la art. 9 din Legea nr. 100/2016 si astfel poate incheia un contract de concesiune in calitate de concedent.

In Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania (denumit in continuare Ghidul), aprobat prin Ordinul nr. 1517/2009 al Ministerului Finantelor Publice, se opereaza urmatoarea distinctie intre cele doua tipuri de contracte de concesiune retinute mai sus:

 1. a) Contractul de concesiune de lucrari publice vizeaza in special executarea de lucrari, asa cum sunt acestea definite in lege, chiar daca acest contract include si prestarea unor servicii care devin necesare pentru derularea activitatilor respective;
 2. b) Contractul de concesiune de servicii vizeaza in principal prestarea unuia sau mai multor servicii, chiar daca acest contract poate include de asemenea anumite lucrari aferente uneia sau mai multor activitati necesare pentru prestarea serviciilor respective.

Tot Ghidul stabileşte şi regula de bază pentru determinarea încadrării: proiectele care necesită investiţii semnificative în execuţia de lucrări la începutul contractului de concesiune în vederea furnizării serviciilor serviciilor solicitate pot fi interpretate a fi concesiuni de lucrări publice, în timp ce proiectele unde facilităţile deja existente se pot utiliza pentru prestarea serviciului fără a necesita investiţii semnificative în renovări sau reabilitări, pot fi considerate concesiuni de servicii.

Prin urmare, putem concluziona că, în cazul proiectului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, tipul de concesiune aplicabil este concesiunea de lucrări publice, această variantă fiind justificată de graficul investiţiei care prevede în partea iniţială a concesiunii executarea lucrărilor de construcţie a parcării subterane, iar ulterior exploatarea investiţiei prin prestarea serviciilor aferente parcării subterane.

 

6.2 STRUCTURA JURIDICĂ A CONCESIUNII

                                        

Conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii a Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii si a Ghidului, contractul de concesiune de lucrari publice trebuie sa cuprinda o serie de clauze obligatorii:

 

 1. Partile contractului:

 

Dupa cum am mentionat, la art. 9 din Legea nr. 100/2016, sunt enumerate tipurile de autoritati contractante care pot sa incheie un contract de concesiune in calitate de concedent. In cazul obiectivului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, concedent va fi Municipiul Arad, reprezentat prin primararul municipiului Arad.

Potrivit prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica de drept privat, romana ori straina. La momentul elaborarii documentatiei de atribuire aferente procedurii de atribuire a contractului de concesiune, vor fi identificate acele cerinte minime de calificare in masura sa asigure selectarea unui concesionar capabil sa isi indeplineasca in mod corespunzator obligatiile privind realizarea investitiei. In aceasta etapa, o importanta deosebita o va avea definirea de catre autoritatea contractanta a elementelor si conditiilor necesare pentru executarea adecvata a investitiei, cât şi pentru exploatarea optimă a rezultatului.

 

 1. Obiectul contractului:

 

   Primăria Municipiului Arad doreşte încheierea unui contract de concesiune cu un operator economic având ca obiect:

 • – concesiunea subsolului corespunzător spaţiului public P-ţa Avram Iancu, proprietatea publică a Municipiului Arad;
 • – concesionarea lucrărilor privind: proiectarea, avizarea, execuţia, (exploatarea), operarea şi întreţinerea obiectivului „Parcare subterană în P-ţa Avram Iancu – Municipiul Arad”

 

 

 

Datorită creşterii semnificative a parcului auto, atât în proprietatea persoanelor fizice şi cât şi a persoanelor juridice, Municipiul Arad se confruntă cu o deficienţă majoră la ora actuală, cu perspective îngrijorătoare privind asigurarea şi managementul locului de parcare în zona istorică a municipiului.

Această aglomerare şi solicitare de locuri de parcare în această zonă este determinată de activitatea socio-economică concentrată în acest spaţiu: sedii de firme, bănci, hoteluri, magazine, riverani, etc.

În aceste condiţii se impune identificarea şi aplicarea unor soluţii eficiente de asigurare a unor spaţii de parcare necesare şi suficiente în această zonă.

Pentru soluţionarea acestei deficienţe de locuri de parcare se consideră oportună realizarea unei parcări subterane pe două nivele.

Considerente de ordin tehnico – economic care stau la baza acestei opţiuni sunt:

 • – în zonă, din motive arhitecturale, lipsei de teren disponibil, nu se poate adopta altă soluţie tehnică;
 • – parcarea subterană pe două nivele se poate realiza în condiţii optime fără a agresa sub nici o formă regimul arhitectural al zonei şi poate asigura parcaje suficiente pentru decongestionarea zonei adiacente;
 • – se consideră că o astfel de investiţie constituie un pol de atracţie şi oportunitate pentru finanţarea din capital privat;
 • – este prima etapă necesară decongestionării zonei centrale parţial sau total de prezenţa autovehiculelor.

 

 

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

Prin contractul de concesiune vor fi stabilite drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, ţinând cont de specificul obiectivului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivului contractului.

 1. Pretul contractului de concesiune:

Pretul contractului de concesiune va fi stabilit in mod ferm, conform ofertei declarate castigatoare.

 

 1. Caietul de sarcini si oferta concesionarului reprezinta parte integrata a contractului de concesiune:

Clauzele contractuale trebuie sa respecte cerintele stabilite prin caietul de sarcini.

 

 1. Nivelul de performanta si calitate:

Concedentul trebuie sa defineasca prin contract nivelul de performanta si de calitate al activitatilor pe care concesionarul urmeaza sa le efectueze, precum si modul in care acesta trebuie sa raspunda in eventualele situatii de urgenta, stabilid in acest sens indicatori relevanti si masurabili pe baza carora se va realiza verificarea modului de respectare a obligatiilor contractuale.

 

VII. Verificarea indeplinirii cerintelor de performanta si calitate:

Prin contract trebuie stabilit dreptul concedentului de a verifica indeplinirea cerintelor de performanta si calitate. In acest sens, in contract vor fi incluse clauze de reglementare a rapoartelor pe care concesionarul are obligatia de a le intocmi si transmite concedentului, periodic sau la simpla solicitare a acestuia din urma, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derularii contractului.

 

VIII. Proceduri de solutionare a nerespectarii criteriilor de performanta si calitate:

Contractul de concesiune trebuie sa reglementeze consecintele nerespectarii criteriilor de performanta si calitate asumate de concesionar.

 

 1. Alocarea riscurilor pe intreaga durata a contractului:

Prin contractul de concesiune trebuie stabilit in mod explicit modul de distribuire a riscurilor pe intreaga durata a acestuia. In functie de repartizarea riscurilor se stabilesc obligatiile financiare ale partilor.

 

 1. Identificarea bunurilor ce fac obiectul Contractului de concesiune:

Avand in vedere specificul contractului de concesiune, este important sa se opereze distinctia dintre bunurile de retur si bunurile proprii ale concesionarului, care sunt definite astfel:

 • Bunurile de retur reprezinta acele bunuri publice trensmise cu titlu gratuit in administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor concesiunii si care, la incetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii concedentului;
 • Bunurile proprii reprezinta acele bunuri care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata indeplinirii contractului de concesiune si care raman in proprietatea acestuia la incetarea contractului.
 • Bunuri de preluare acele bunuri care pot fi cumparate de concedent, avand dreptul de optiune privind achizitionarea acestora prin contract de vanzare-cumparare.

XII. Durata contractului de concesiune:

Determinarea efectiva a duratei contractului este influentata direct de mecanismul de plata, particularizat in functie de cerintele concedentului.

XIII. Forta majora:

În contract vor trebui detaliate efectele contractuale ale intervenirii unor evenimente neprevazute de natura sa intarzie sau sa impiedice realizarea obiectivelor proiectului.

 

XIV.Asigurări

Concedentul trebuie să impună concesionarului încheierea de poliţe de asigurarepentru evenimente ce ar putea să afecteze bunurile ce fac obiectul concesiunii şi prestarea optimă a serviciilor aferente operării parcării. În contract se va preciza expres că orice drepturi aferente poliţelor de asigurare ar trebui executate numai în beneficiul proiectului.

 

XV.Incetarea contractului:

Contractul de concesiune trebuie sa prevada situatiile in care acesta poate inceta, dupa cum urmeaza:

 1. a) La expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentata de concesionar si a clauzelor contractuale specifice;
 2. b) In cazul in care interesul local o impune, prin rascumpararea concesiunii, care se poate face numai prin Hotarare de Consiliu Local al Municipiului Arad, la propunerea concedentului;
 3. c) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
 4. d) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 

XVI. Solutionarea litigiilor:

Partile vor stabili in mod obligatoriu mecanismele de solutionare a divergentelor care pot sa apara pe parcursul derularii contractului si instantele investite cu solutionarea acestor diferente.

Partile au posibilitatea de a atribui competenta de solutionare a litigiilor izvorate din executarea contractului instantelor arbitrare, prin inserarea unei clauze arbitrale sau compromisorii.

 

 

 

 

 1. CONCLUZII  

 

           7.1 FEZABILITATEA CONCESIUNII                                              

7.2 SPECIFICAŢIILE TEHNICE DE CALITATE ALE PROIECTULUI ÎN RAPORT DE OBIECTIVELE ŞI CERINŢELE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE                          

7.3 REZULTATELE EVALUĂRII ALTERNATIVELOR DE REALIZARE A PROIECTULUI LUATE ÎN CONSIDERARE                                                                

7.4 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ PENTRU CONCESIUNE    

7.5 MECANISMUL DE PLATĂ                                                    

 

 

7.1 FEZABILITATEA CONCESIUNII

                                      

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a lucrărilor pentru proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad” (denumit în continuare „Studiu de fundamentare”) a fost efectuat în scopul justificării şi confirmării oportunităţii deciziei de concesionare.

Analizele efectuate în cadrul Studiului de fundamentare au plecat de la datele şi concluziile Studiului de fezabilitate economică pentru proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”. În acest studiu s-a demonstrat faptul că amenajarea unei parcări subterane reprezintă un proiect necesar şi important pentru Municipiul Arad, atât din punct de vedere al dezvoltării generale a municipiului, cât şi ca obiectiv de a satisface nevoia de locuri de parcare în zona centrală a oraşului.

Bancalitatea proiectului a fost analizată pentru a determina dacă varianta concesiunii poate fi atractivă din punct de vedere investiţional şi pentru potenţialii parteneri privaţi. În acest sens, a fost modificat Modelul Financiar, pentru a se ţine cont de perspectiva concesionarului şi a fost calculată valoarea ratei interne de rentabilitate(indicator important al rentabilităţii unei investiţii).

De asemenea, a fost analizată evoluţia fluxului de numerar din fiecare an de concesiune. Rezultatele indică o RIR de -2.7% pentru o perioada de concesiune de 20 ani.

 

INDICATORI AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 10 AN 15 AN 20
Venituri 0 0 657.480 690.354 724.872 925.140 1.180.740 1.506.956
Costuri operationale 0 0 604.203 620.558 637.732 737.369 864.534 1.026.833
Costuri de investitie 13.636.061 12.835.780 0 0 0 0 0 -12.242.470
Total costuri 13.636.061 12.835.780 604.203 620.558 637.732 737.369 864.534 -11.215.637
Flux de numerar -13.636.061 -12.835.780 53.276 69.795 87.139 187.771 316.205 12.722.593
Flux de numerar cumulat -13.636.061 -26.471.841 -26.418.565 -26.348.770 -26.261.631 -25.533.851 -24.222.215 -9.922.947
Flux de numerar actualizat -12.986.984 -11.642.052 46.020 57.420 68.274 115.272 152.094 4.795.145
Flux de numerar actualizat cumulat -12.986.984 -24.629.037 -24.583.017 -24.525.597 -24.457.324 -23.970.375 -23.279.942 -17.815.905
RIR -2.7%
VAN -17.815.905

 

Durata de concesiune trebuie să ţină cont atât de interesele Municipiului Arad, dar şi de cele ale concesionarului, care este îndreptăţit să obţină un profit rezonabil din această investiţie.

Modificând parametrii „număr de ani concesiune” la 50 , şi „redevenţa” la 1 % în modelul financiar, sa obţinut următoarele valori pentru RIR:

 

-3,49% -1,39% 0,09% 1,17% 1,99%
Anul 30 Anul 35 Anul 40 Anul 45 Anul 50

 

În concluzie, proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, chiar şi la o durată a concesiunii de 50 ani şi redevenţă 1%, nu este rentabil pentru concesionar.

Concluzia echipei de consultanţă este că durata concesiunii trebuie să depăţească 50 de ani pentru ca investitorul privat să poată obţine o rată a rentabilităţii comparabilă cu o rată de rentabilitate normală ce poate fi atinsă prin implicarea în alte proiecte de aceeaşi anvergură.

Echipa de consultanţă recomandă varianta concesionării în defavoarea scenariului clasic de achiziţie publică, ţinând cont de următoarele motive:

 • – Obligaţiile privind realizarea parcării subterane, precum şi cele privind întreţinerea, reparaţia şi gestionarea acesteia cad în sarcina concesionarului, autoritatea contractantă încasând anual impozit pe clădire estimat la 274489 euro care se face venit la bugetul local;
 • – Autoritatea publică evită accesarea unor credite şi eventuala garantare a acestora cu bunuri existente, în condiţiile unei pieţe dificile, oferind în acelaşi timp un confort cetăţenilor, instituţiilor şi vizitatorilor prin asigurarea locurilor de parcare necesare în zona centrală a municipiului şi unor noi functiuni urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu astfel încât aceasta să-şi recâştige atractivitatea;
 • – Analiza economoco-financiară indică un avantaj din punct de vedere al valorii fluxurilor de numerar actualizate în cazul implementării proiectului prin concesiune;
 • – Concesiunea este opţiunea care minimizează riscurile pentru autoritatea publică.

 

În concluzie, studiul de fundamentare deşi demonstrează faptul că alternativa prin care proiectul este realizat în regim de concesiune este mai avantajoasă pentru autoritatea contractantă, arată că proiectul, la valoarea la care este estimat în prezent, nu poate fi fezabil din punct de vedere economic.

 

 

 

 

7.2 SPECIFICAŢIILE TEHNICE DE CALITATE ALE PROIECTULUI ÎN RAPORT DE OBIECTIVELE ŞI CERINŢELE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE                          

7.2.1. Cerinţa A – rezistenţă şt stabilitate

Constructiile destinate parcarii autoturismelor vor fi proiectate si realizate astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate “rezistenta si stabilitate”

Cerintei de “rezistenta si stabilitate” ii corespund conditii de performanta pentru constructia in ansamblu si pentru partile sale componente , referitoare la stabilitate , rezistenta mecanica , ductilitate , rigiditate , durabilitate.

Pentru constructiile destinate parcarii autoturismelor , verificarea satisfacerii cerintei de rezistenta si stabilitate se face dupa criteriile , parametrii si nivelele de performanta folosite pentru toate cladirile civile si industriale , corespunzator categoriei de importanta a constructiei .

7.2.2.     Cerinţa B – siguranţa în exploatare

Cerinta de calitate si siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in timpul folosirii constructiei , respectiv la :

 • siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere,
 • siguranţa circulaţiei pietonale si a autoturismelor,
 • siguranţa cu privire la instalaţiile interioare (electrice, sanitare, termice,
  ventilaţie).
 • securitatea la intruziune si efractie

Prin proiectare, vor fi respectate toate măsurile care vizează

Siguranta la lucrarile de întreţinere

Soluţiile ce se vor propune vor fi de natură să satisfacă necesităţile din conceptul siguranţei în exploatare. Problemele legate de dimensionarea circulaţiilor, evacuărilor si acceselor vor fi rezolvate conform legilor în vigoare. Operaţiunile de montare, exploatare şi întreţinere a utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor ce dotează clădirea se vor face cu respectarea normelor de protecţia muncii.

Executarea , exploatarea , intretinerea si repararea instalatiilor se face numai de catre personalul calificat , in conformitate cu prevederile reglementari.lor specifice

Siguranta circulaţiei pietonale si autoturismelor

 

Siguranţa circulaţiei pietonale si a autoturismelor presupune protecţia acestuia la riscul de accidentare în timpul deplasării Ia interior, precum şi în spaţiile anexe.

Se vor lua masuri de eliminare a riscului de accidentare prin:

 • alunecare (straturi de uzură rezolvate din materiale   antiderapante cu coeficient – min x 0,4),
 • împiedicare (denivelări admise de maximum 2,5 cm),
 • lovire la obstacole laterale sau frontale înălţime minimă de trecere de minim 2,10   m),
 • ontactul cu elemente verticale laterale (pereţi fără bavuri, proeminenţe,muchii ascuţite sau alte surse de agăţare, rănire),
 • coliziune   cu   alte   persoane,   echipamente   (lăţime   liberă   de   circulaţie de min 1,00 m, traseu liber şi comod fluent al fluxului de circulaţie,circulaţie subliniată prin dispunerea semnalizării   specifice, asigurarea unui sistem informaţional corespunzător pe toate traseele),
 • producere de panică   (căi de evacuare dimensionate şi alcătuite conform condiţiilor prevăzute în P 118, uşi ale căiior de evacuare deschise în sensul evacuării, căi de evacuare marcate),
 • parcajele deschise   perimetral vor avea parapeti sau balustrade de protectie de inaltime minim 1,00 m.
 • Pentru circulatiea persoanelor cu handicap motoriu , se vor respecta prevederile cuprinse in Normativul pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice la cerintele persoanelor handicapate CPH1-93

Din punctul de vedere al instalaţiilor, se vor rezolva:

 • protecţia utilizatorului la şocuri electrice prin contact direct sau indirect,
 • protecţia   instalaţiilor electrice la funcţionarea în   regim normal,   respectiv protecţia la suprasarcină, scurt circuit şi la scăderea de tensiune,
 • asigurarea consumatorului împotriva întreruperilor accidentale a furnizării energiei electrice,
 • utilizarea de echipamente performante, cu grad ridicat de automatizare, gabarite reduse şi randamente ridicate, pentru siguranţa în exploatare
 • conductele de alimentare interioara a instalatiilor de fluide combustibile vor fi astfel amplasate si executate incat sa nu   provoace accidente . Traseeele acestora nu sunt admise prin spatiile destinate parcarii si circulatiei acestuia , incluziv   a circulatiei pietonilor
 • suprafetele elementelor de constructii si instalatii accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii taioase sau proeminente care pot produce raniri .
 • protectia impotriva traznetului se ralizeaza in conformitate cu prevederile normativului I 20

7.2.3.     Cerinţa C – securitatea la incendiu (siguranţa la foc)

Cerinta de siguranta la foc impune proiectarea si realizarea constructiei astfel incat sa se asigure :

 • protectia utilizatorilor , tinand cont de varsta , starea lor de sanatate si riscul de incendiu al parcajelor pentru autoturisme
 • limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale
 • impiedicarea propagarii incendiilor pe arii construite mari si de la un nivel laaltul , precum si la vecinatati
 • prevenirea avariilor la constructii si instalatii invecinate in cazul prabusirii constructiei incendiate
 • protectia echipelor de interventie pentru stingerea incendiilor si evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale

Conditiile performante specifice si cuantificarea acestora , pentru fiecare caz se stabilesc de catre proiectant conform normativului , pe baza scenariilor de siguranta la foc elaborate conform reglementarilor de specialitate .

La proiectarea lucrărilor, proiectantul şi ceilalţi factori care participă Ia realizarea acestora răspund de luarea măsurilor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, în strictă concordanţă cu cerinţele funcţionale, asigurând cele mai bune condiţii de siguranţă cu cheltuieli minime.

Utilajele, aparatele si dispozitivele alese pentru instalaţii vor fi omologate şi agrementate conform actelor normative P.S.I, în vigoare.

Circuitele electrice şi de curenţi slabi se vor.executa din conductoare de cupru izolate, montate în tuburi de protecţie din P.V.C., montate îngropat în tencuială şi parţial în şapa de egalizare a planşeelor.

La proiectarea lucrărilor se vor îndeplini, după caz, condiţiile referitoare la;

 • protecţia la foc fata de vecinătăţi,
 • rezistenta la foc
 • limitarea propagării incendiilor, a fumului si a gazelor fierbinţi in clădire ,
 • asigurarea cailor de evacuare a persoanelor,
 • echipare cu instalaţii de semnalizare,
 • echipare cu instalaţii de stingere ( hidranti , sprinklere , etc)
 • evacuarea fumului

     7.2.4     Cerinţa D – igiena şi sănătatea oamenilor , refacerea si protectia mediului

Cerinta de calitate privind igiena, sanatatea, refacerea si protectia mediului se refera la proiectarea si executarea spatiilor, a partilor componente precum si a dotarilor unui parcaj, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se totodata si protectia mediului inconjurator. Necesitatile utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerinta se refera la ;

 • igiena mediului interior
 • igiena apei
 • igiena evacuarii apelor uzate
 • igiena   gunoaielor
 • protectia mediului

Mediul interior al unui spatiu se refera la :

 • mediul higrotermic – crearea unui mediu higro-termic optim, implica asigurarea unei ambiante termice globale si locale atat in regim de iarna cat si in regim de vara. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si optimizarea consumurilor energetice
 • igiena aerului – ventilarea poate fi naturala, naturala-organizata sau mecanica. Pentru parcaje situate sub nivelul solului si pentru nivelurile superioare, este necesara ventilarea mecanica in cazul in care exista deschideri   in aer   liber mai mici de 40%.
 • igiena vizuala – cerinta referitoare la iluminatul interior implica   asigurarea cantitatii si calitatii luminii (naturale si artificiale ), astfel incat utilizatorii spatiilor respective sa isi poata desfasura activitatile in mod corespunzator, atat in timpul zilei cat si in timpul noptii, in conditii de igiena si sanatate
 • igiena acustica – asigurarea ambiantei acustice in spatiile destinate parcarii se va face in conformitate cu normele in vigoare. Pentru mentinerea nivelului de zgomot admis in interiorul parcajelor, elementele delimitatoare trebuie astfel alcatuite incat sa asigure un indice de izolare corespunzator.

Igiena apei

Cerinta referitoare la igiena apei implica conditiile privind distributia aper intr-un debit suficient in conditiile satisfacerii criteriilor de puritate necesara apei potabile.

Apa necesara alimentarii instalatiilor din cladire trebuie sa aiba o anumita   calitate exprimata prin ansamblul proprietatilor sale fizice , chimice , bacteriologice si organoleptici normati .

Igiena evacuarii apelor uzate este asigurata prin:

 • evitarea poluarii mediului natural respectiv a apelor subterane sau a solului cu ape uzate proveniente din   sistemul de canalizare al cladirii
 • evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile
 • evitarea interconesiunii intre apele uzate si apa potabila

Igiena   evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii si depozitarii deseurilor, astfel incat sa nu pericliteze sanatatea oamenilor

Refacerea si protectia mediului presupune realizarea constructiei destinata parcarii astfel incat pe toata durata de viata ( executie, exploatare, postutilizare ) sa nu afecteze in nici un fel echilibrul ecologic si sa nu dauneze sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea calitatii factorilor naturali sau creati prin activitatea umana.

Pentru a asigura protectiei mediului inconjurator este interzisa :

 • evacuarea in atmosfera a substantelor daunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile in vigoare
 • aruncarea sau depozitarea deseurilor in afara   amplasamentelor autorizate
 • evacuarea apelor uzate precum si descarcarea de riziduri si orice alte materiale toxice in aapa de suprafata si subterana
 • producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale

7.2.5. Cerinţa E – Izolarea termica , izolarea   hidrofuga si economia de energie

             Cerinta   trebuie asigurata pe durata de serviciu prin :

 • realizarea performantelor higrotermice admisibile ale elementelor de inchidere   perimetrale ale cladirii
 • adoptarea unor solutii generale si de detaliu optime precum   si a unei executii si intretineri corecte   a cladirii in ansamblul ei si a principalelor parti componente;
 • realizarea   economiei de energie, respectiv a unui consum de energie limitat, raportat la conditiile climatice locale pentru asigurarea temperaturilor de exploatare normate
 • evitarea producerii condensului.

Considerand   ca prin proiect , se realizeaza o cladire   deschisa neincalzita , prin urmare   temperaturile   vor fi   in egala masura atat la exteriorul cat si la interiorul cladirii , nu exista   pericolul producerii   condensului iar consumul de energie este minim , acesta fiind limitat doar la incalzirea   a doua spatii , situate la parter si anume sala de supraveghere si grupul sanitar .

7.2.6. Cerinţa F – Protectia impotriva zgomotului

Cerinta privind   protectia impotriva zgomotului presupune conformarea cladirii astfel incat   zgomotul perceput   de catre ocupanti sau vecinatati sa se pastreze   la un nivel corespunzator conditiilor in care   sanatatea acestora sa nu fie periclitata . , asigurandu-se totodata un confort minim acceptabil .

Prin proiect s-au luat masuri pentru evitarea producerii de zgomote sau vibratii prin alegerea   echipamentelor si instalatiilor cele mai putin zgomotoase. In interiorul parcajului este interzisa   folosirea   oricarei   forme de avertizare   acustica ( sirene , claxoane , megafoane) care   poate deranja vecinatatile , cu exceptia folosirii acestor mijloace in cazuri   determinate   de prevenirea sau semnalizarea  unui accident sau incident grav .

De asemenea   in interiorul parcajului se interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule

7.2.7   Cerinte de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele mobile sau temporare sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 300 din 2 martie 2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 252 din 21 martie 2006, in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Hotararea 300/02.03.2006   transpune directiva 92/57/CEE privind   cerintele   minime   de securitate si sanatate pe santierele temporare sau mobile , publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 245/1992

Conform HG 300/02.03.2006 :

 

 • Art. 10 – Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure ca, înainte de deschiderea şantierului, să fie stabilit un plan de securitate şi sănătate, conform art. 54 lit. b).

 

 • Art. 11 – Planul de securitate şi sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier.
 • Art. 12 – planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi pe toata durata   elaborarii efectuarii lucrarilor
 • Art. 13 – Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul in materie   de securitate si sanatate pe durata   elaborarii proiectului lucrarii.

 

 

7.3 REZULTATELE EVALUĂRII ALTERNATIVELOR DE REALIZARE A PROIECTULUI LUATE ÎN CONSIDERARE

                                                              

În cazul în care s-ar alege Scenariul 1, respectiv realizarea investiţiei din fonduri de la bugetul local şi păstrarea administrării parcării, veniturile generate de parcare acoperă cheltuielile de exploatare dar nu ar fi suficiente şi pentru recuperarea capitalului iniţial investit pe toată perioada analizată.

De asemenea, având în vederea impredictibilitatea pieţei şi a evoluţiei economice, reglementările specifice sectorului public cu privire la structura de personal şi la finanţarea cu prioritate a lucrărilor de investiţii noi sau în continuare, construirea parcării de către Primăria Municipiului Arad prin metoda clasică de achiziţie publică poate fi afectată de riscul de indisponibilitate a finanţării, de riscul capacităţii de managemen şi de riscul de nerealizare a veniturilor estimate.

            În cazul în care s-ar alege Scenariul 2, respectiv scenariul în care Primăria Municipiului Arad va concesiona terenul către o terţă firmă care va realiza proiectarea, execuţia, administrarea şi gestionarea parcării din fonduri proprii, iar la sfârşitul duratei de concesiune va transfera Primăriei Municipiului Local construcţia şi toate bunurile, în bună stare şi exploatabile, libere de orice sarcini şi obligaţii, Primăria Municipiului Arad, în calitate de autoritate contractantă, va beneficia de venituri suplimentare fără a derula investiţii în nume propriu, oferind în acelaşi timp un confort cetaţenilor, instituţiilor şi vizitatorilor prin asigurarea locurilor de parcare necesare în zona centrală a municipiului şi unor noi functiuni urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu astfel încât aceasta să-şi recâştige atractivitatea.

Din analiza bancalităţii proiectului, realizată pentru a determina dacă varianta concesiunii poate fi atractivă din punct de vedere investiţional şi pentru potenţialii parteneri privaţi, reiese că proiectul, la parametrii actuali (cost investiţie 26.471.841 euro fără TVA, redevenţă 5 % din veniturile brute obţinute de concesionar din administrarea parcării, durata concesiunii 20 de ani) nu poate fi fezabil din punct de vedere economic.

S-a verificat impactul parametrilor-cheie asupra modelului financiar realizat pe perioada de 20 de ani, modificând în mod favorabil tarifele(+50%) şi redevenţa ( 1%). Chiar şi aşa, proiectul nu devine atractiv. VAN rămâne în continuare negativă, respectiv -12.346.511euro şi RIR -0,01%.

S-a verificat o combinaţie de creştere a duratei concesiunii la 50 ani cu reducerea redevenţei la 1 % pe toată perioada concesiunii. Nici în această combinaţie proiectul nu devine atractiv pentru investitori. Valoarea actualizată netă(VAN) rămâne în continuare negativă, chiar şi după 50 de ani (-14.681.914 euro) iar rata de rentabilitate(RIR) este 1,99 %.

Conform valorii actualizate nete şi ratei interne de rentabilitate, o investiţie devine eficientă când VAN este pozitivă şi RIR peste 5%.

În concluzie, proiectul „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”, chiar şi la o durată a concesiunii de 50 ani şi redevenţă 1%, nu este rentabil pentru concesionar.

Consultantul a recomandat luarea în considerare a unor modificări la proiectul tehnic în vederea reducerii costurilor de investiţie.

S-a ales o alternativă care implică diminuarea costurilor estimate în Devizul general cu suma de 4.908.362 euro – valoare fără TVA, costuri aferente unor lucrări executate(ex. Studii teren executate în cadrul studiului de fezabilitate) şi costuri aferente amenajării pieţei Avram Iancu, conform tabelului următor .

 

Nr. Capitol Denumire capitol şi subcapitol Valoare deviz Reducere
1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului    
1.2 Amenajarea terenului 349.494 129.870
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 95.230 95.230
3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică    
3.1 Studii de teren 3.718 3.718
3.5 Consultanţă 151.857 106.300
3.6 Asistenţă tehnică 289.898 202.929
4 Cheltuieli pentru investiţia de bază    
I Lucrări de construcţii
3 Amenajări exterioare – Piaţă 3.178.414 3.178.414
4 Instalaţii electrice – Piaţă(poziţia Evaluare lucrări:de la 118 la 122 şi 145 ) 369.103 7.624
5 Alte cheltuieli    
5.3 Chelt diverse si neprevăzute 2.368.553 1.184.277
Total 4.908.362

 

Lucrările de amenajare a pieţei vor fi realizate de către Primăriei Municipiului Arad.

Impactul diminuării este de 18,54 % asupra costurilor de investiţie, valoarea proiectului „Amenajare Parcare Subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad” fiind de 21.563.479 euro fără TVA.

Pe lângă diminuarea costurilor de investiţie, pentru ca acestă variantă să devină fezabilă financiar şi în acelaşi timp atractivă pentru potenţialii investitori, se recomandă următoarele:

 • – acordarea concesionarului libertatea de a-şi stabili propria politică de tarife
 • – acordarea concesionarului a dreptului de a desfăşura şi alte activităţi conexe, în strânsă legătură cu activitatea de parcare şi cu respectarea reglementărilor legale, care să genereze venituri suplimentare.

 

7.4 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ PENTRU CONCESIUNE

 

Pentru evaluarea rezultatelor celor două scenarii (achiziţie publică şi concesiune) şi fundamentarea deciziei de alegere a concesiunii, ca fiind cea mai bună variantă pentru realizarea proiectului de investiţii de către Municipiul Arad, elaboratorul studiului de fundamentare a utilizat metoda de calcul a valorii actualizate nete (NPV-Net Prezent Value) pentru fluxurile de numerar. Conform practicilor internaţionale, aceasta reprezintă una din cele mai des utilizate tehnici în analiza comparativă a propunerilor de investiţii.

Pentru calculul valorii actualizate nete a fluxurilor de numerar s-a utilizat o rată de actualizare de 5%.

Valoarea actualizată neta a fluxurilor de numerar pentru scenariile de concesiune şi achizitie publică, este prezentată centralizat în tabelul de mai jos:      

 

Indicatori(EURO) AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 10 AN 15 AN 20 VAN
ACHIZIŢIE
Venituri din exploatare 0 0 657.480 690.354 724.872 925.140 1.180.740 1.506.956
Cost investiţie 13.636.061 12.835.780 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de exploatare 0 0 349.225 366.533 384.706 490.146 624.717 796.467
Flux de numerar -13.636.061 -12.835.780 308.255 323.821 340.166 434.994 556.023 12.952.959
Flux de numerar cumulat -13.636.061 -26.471.841 -26.163.586 -25.839.765 -25.499.599 -23.523.529 -20.997.271 -5.526.347
Flux de numerar actualizat -12.986.984 -11.642.052 266.271 266.408 266.520 267.043 267.447 4.881.970
Flux de numerar actualizat cumulat -12.986.984 -24.629.037 -24.362.766 -24.096.359 -23.829.839 -22.495.608 -21.159.114 -15.206.689
VR 12.242.470 -15.206.689
CONCESIUNE  
Venituri din redevenţă 0 0 32.874 34.518 36.244 46.257 59.037 75.348  
Cost investiţie 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0  
Flux de numerar 0 0 32.874 34.518 36.244 46.257 59.037 75.348  
Flux de numerar cumulat 0 0 32.874 67.392 103.635 313.917 582.297 924.824  
Flux de numerar actualizat 0 0 28.397 28.398 28.397 28.397 28.397 28.399  
Flux de numerar actualizat cumulat 0 0 28.397 56.794 85.191 227.178 369.165 511.151
VR 0 511.151

 

Se observă din evoluţia indicatorului VAN pentru fluxul de numerar că, în cazul scenariului de realizare a proiectului prin metoda de achiziţie publică tradiţională, acesta înregistrează o valoare negativă de -15.206.689 euro aferentă perioadei de 20 de ani, iar în cazul scenariului de concesiune înregistreză o valoare pozitivă de 511.151 euro pentru concedent.

Făcând abstracţie de analiza bancalităţii, se recomandă scenariul de Concesiune, ţinând cont de următoarele argumente:

 • Valoarea actualizată a fluxului de numerar este pozitivă în scenariul concesiunii pentru concedent şi negativă în scenariul achiziţiei publice;
 • Concesiunea asigură un venit minim garantat pentru Municipiul Arad, în orice condiţii;
 • Reprezintă o formă legală prin care Municipiul Arad, fără a derula investiţii în nume propriu, va beneficia de venituri suplimentare, oferind în acelaşi timp un confort cetaţenilor, instituţiilor şi vizitatorilor prin asigurarea locurilor de parcare necesare în zona centrală a municipiului şi unor noi functiuni urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu astfel încât aceasta să-şi recâştige atractivitatea;
 • Autoritatea publică evită accesarea unor credite cu o valoare mare şi eventuala garantare a acestora cu bunuri existente, în condiţiile unei pieţe financiare dificile;
 • Concesiunea este opţiunea care minimizează riscurile pentru autoritatea publică.

 

 

7.5 MECANISMUL DE PLATĂ                                                    

 

Scenariul 2 – Concesiune

 

Este scenariul în care Municipiul Arad concesionează terenul către o firmă terţă care va realiza lucrările de execuţie, administrare, gestionare şi asigurarea garanţiei totale. La sfârşitul duratei de concesiune, construcţiile şi toate bunurile se vor transfera Primăriei Municipiului Arad, în bună stare şi exploatabile, libere de orice sarcini şi obligaţii.

Proiectul de concesiune implică finanţarea obiectivului de investiţii de către sectorul privat. Recuperarea investiţiei realizate de către acesta se face direct prin taxe percepute de la utilizatorii finali.

În cazul concesonării, Primăria Municipiului Arad nu va avea cheltuieli.

 

ROMÂNIA P R O I E C T              AVIZAT
JUDEŢUL ARAD            S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD            Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL Nr. 371/6.10.2017

 

H O T Ă R Â R E A nr.________

din ____________________

 

privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Arad

 

 

ROMÂNIA P R O I E C T              AVIZAT
JUDEŢUL ARAD            S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD            Lilioara Stepănescu
CONSILIUL LOCAL Nr. 369/6.10.2017

H O T Ă R Â R E A nr.________

din ____________________

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

a parcărilor de reședință din Municipiul Arad

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive, înregistrată cu nr.64231/28.09.2017,

Analizând raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Patrimoniu și Direcției Generale Poliția Locală, înregistrat sub nr. 64233/28.09.2017,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 278/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 28, lit. j) din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 52, lit. c) din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, de Decizia Consiliului de Administrație nr. 25 din 12 septembrie 2017 și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 439 / 2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad”.

Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA și Direcția Generală Poliția Locală și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

 

Direcția Comunicare/ Direcția Patrimoniu/Direcția Generală Poliția Locală

COD: PMA-S4-01


Anexa la Hotărârea nr. _______

a Consiliului Local al Municipiului Arad

 

        

Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă

din municipiul Arad

 

 

Cap. I. Obiectul        Regulamentului;

Art. 1 Obiectul prezentului regulament îl constituie modalitatea de gestionare a parcărilor de reşedinţă amenajate pe teritoriul Municipiului Arad, de către operatorul S.C. RECONS S.A. Arad, prin Serviciul Parcări şi Ridicări Vehicule, conform prevederilor Hotărârii nr. 278 din 30 septembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad și ale contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 68545/27.10.2014.

 

Cap. II. Dispoziţii generale

Art. 2. (1) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii/licitaţiei sunt cele situate în parcările de reşedinţă, amenajate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.

(2) În funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare, se pot atribui locuri în parcările rezidenţiale şi pentru solicitanţii din alte zone, domiciliaţi la o distanţă nu mai mare de 100 m de zona parcărilor rămase libere.

(3) Parcările de reşedinţă vor fi semnalizate prin indicatoare ”Parcare de reşedinţă” (Model în Anexa 2), locurile fiind marcate şi numerotate individual.

(4). Suprafaţa unui loc de parcare are, în medie, 12,3 mp.

Art. 3. (1) În parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de numărul de persoane/familii care îl locuiesc sau numărul de autoturisme deţinute, cu excepţia persoanelor care deţin garaje autorizate pe domeniul public.

(2) În parcările de reşedinţă locurile se licitează şi se va atribui câte un loc de parcare, ţinându-se cont de următoarea ordine de prioritate şi de locurile rămase libere:

– etapa 1 – persoanele fizice proprietare ale apartamentului şi proprietare sau utilizatori cu contract de leasing a unui autovehicul;

– etapa 2 – persoanele fizice domiciliate care au calitatea de utilizator al autovehiculului (contract de comodat, contract de închiriere, împuternicire).

– etapa 3 – persoanele juridice proprietare ale apartamentului, proprietar sau utilizator al unui autovehicul (contract de comodat, contract de închiriere, împuternicire).

(3) În urma parcurgerii etapelor enumerate la alin. (2), pot participa la licitaţie, pentru atribuirea unui al doilea loc de parcare, persoanele fizice şi/sau juridice (locatari sau chiriaşi), la aceeaşi adresă de domiciliu/reşedinţă.

(4) În toate situaţiile beneficiarii contractelor de comodat, contractelor de închiriere sau împuternicirilor au obligativitatea prezentării acestor documente în formă autentică, încheiate la un birou notarial.

(5) Preţul de pornire a licitaţiei/atribuirii este chiria de bază.

Art. 4. (1) În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deţinătorilor de autovehicule cu masă maxim autorizată mai mică de 3,5 tone.

(2) Nu se vor atribui locuri de parcare pentru autovehicule de transport persoane, marfă, rulote, remorci.

(3) Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă este condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă.

Art.5. (1) Pentru zonele noi primite în administrare, atribuirea se face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă chiria de bază.

(2) În fiecare zonă, după ce a avut loc licitaţia, în cazul în care rămân locuri libere, acestea se pot atribui în conformitate cu prevederile art. 3.

(3) Locurile rămase libere în urma licitaţiei, sau ca urmare a rezilierii unor contracte, se vor atribui solicitanţilor la un preţ egal cu preţul mediu al unui loc de parcare rezultat în urma licitaţiei pentru zona respectivă.

            Art. 6. Nu pot participa la procedura de atribuire/licitaţie persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidenţa şi persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş al unui apartament, în imobilele arondate parcării de reşedinţă.

Art. 7. Prin excepţie de la prevederile art. 3 aliniatul (1) şi ale art. 6, în cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament.

Art. 8. (1) Contractul se încheie de la data atribuirii/adjudecării la licitaţie a locului de parcare până la sfârşitul anului şi se prelungeşte, de drept, prin achitare până la 31 ianuarie a fiecărui an, cu intervale consecutive a câte 12 luni (1 an). Locatarul are dreptul de a folosi locul de parcare 24 ore/zi.

(2) Persoanele care au obținut un loc de parcare şi nu au semnat contractul în 30 de zile de la data atribuirii sau au semnat contractul de închiriere dar nu au achitat, în termen de 30 de zile, chiria stipulată în contract, vor pierde locul de parcare și contractul va fi reziliat.

            Art. 9. (1) În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit locuri de parcare persoanelor cu dizabilităţi, încadrate în grupele „grav” sau „accentuat”, conform certificatelor emise în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare, veteranilor de război şi beneficiarilor Decretului – Lege nr.118/1990 cu modificările şi completările ulterioare, posesori de autovehicule, dacă solicită şi dacă dovedesc cu documente aceste situaţii. Locul de parcare se acordă doar pentru autoturismele proprietate personală a persoanei cu dizabilităţi.

(2) Operatorul va revizui dosarele şi va emite acte adiţionale, cu tariful chiriei de bază, pentru persoanele care nu se încadrează în grupele de handicap precizate la alin. (1), cărora li s-au atribuit locuri de parcare cu titlu gratuit înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 10. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, chiria de bază pentru un loc de parcare va fi de 15 lei/lună la care se adaugă TVA şi se achită integral, la data semnării contractului pentru locul respectiv.

(2) Termenul de plată este de 31 Ianuarie a anului în curs. Chiria se achită integral pentru anul în curs. După data de 31 ianuarie se percep penalităţi de întârziere de 0,1%/zi.

(3) Neplata până la 31 Martie duce la rezilierea contractului, respectiv la pierderea locului de parcare.

(4) Pentru contractele aflate în vigoare la data aprobării prezentului regulament, chiria pentru locurile de parcare, adjudecate sau atribuite rămâne neschimbată până la sfârşitul anului în curs, urmând să se modifice, pentru anul următor, cu diferenţa de creştere a chiriei de bază, respectiv se adaugă 5 lei/lună/loc + TVA la valoarea contractului existent.

 

Cap. III. Organizarea procedurii de licitaţie a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă

            Art. 11. (1) Licitaţia se organizează o singură dată pentru toate locurile de parcare dintr-o anumită zonă de reşedinţă, la o data fixată de către operatorul parcărilor.

(2) În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, solicitanţii vor depune la sediul operatorului următoarele documente:

 1. a) Cerere tip (care se completează la sediul operatorului);
 2. b) Documente care atestă domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I., extras CF de informare (nu mai vechi de 90 de zile) sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, vor fi prezentate în formă autentică, încheiate la un birou notarial, după caz;
 3. c) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor deţinute în proprietate sau folosinţă;
 4. d) Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de închiriere (înregistrat la ANAF), contractul de comodat sau împuternicire va fi prezentat în formă autentică, încheiate la un birou notarial.
 5. e) Certificat de încadrare în grupa de handicap ”grav” sau “accentuat”, dacă este cazul;
 6. f) Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;
 7. g) Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public;

            Art. 12. (1) Cu minim 15 zile lucrătoare înaintea organizării licitaţiei, operatorul are obligaţia de a face publică intenţia de organizare a licitaţiei şi a procedurilor necesare pentru participarea la licitaţie.

(2) Publicitatea se realizează prin afişare în scara blocurilor arondate zonei, prin anunţ pe pagina de internet al operatorului www.reconsarad.ro şi prin publicarea, o dată, în presa locală a unui anunţ.

(3) Licitaţia se va organiza în cel mult 10 zile de la data încheierii termenului de depunere a dosarelor de participare, la o locaţie, dată şi oră care vor fi comunicate ofertanţilor prin modalităţile enumerate la alin. (2).

Art.13. Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită de operator şi va fi formată din trei persoane: preşedinte, un membru şi un secretar cu drept de vot.

            Art.14. (1) Procedura de licitaţie se va organiza unitar pentru fiecare zonă. La data, ora şi locul anunţat, vor fi prezenţi membrii comisiei de licitaţie, precum şi solicitanţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

(2) Reprezentanţii solicitanţilor vor prezenta cartea de identitate proprie, copie după cartea de identitate a solicitantului şi împuternicire din partea solicitantului.

Art.15.Comisia de licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de licitaţie, excluzându-i pe cei care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament sau cei care nu au prezentat toate documentele.

Art. 16 (1) Preşedintele comisiei de licitaţie va anunţa numărul de locuri din parcarea de reşedinţă aferentă zonei pentru care se desfăşoară procedura, numărul de solicitanţi admişi la procedură, precum şi modul de desfăşurare a procedurii.

(2) Procedura de licitare se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi prevăzută la art. 3 alin. (2) si (3).

            Art. 17. Preşedintele comisiei de licitaţie va anunţa preţul de pornire al licitaţiei de la care începe strigarea, respectiv chiria de bază pentru parcările de reşedinţă. Pasul de supralicitare va fi de 1 leu.

            Art. 18. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie să respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.

            Art. 19. (1) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.

(2) Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la adjudecarea tuturor locurilor disponibile.

            Art. 20. (1) După adjudecarea locului fiecare beneficiar semnează Procesul – verbal de licitaţie certificând numărul locului adjudecat precum şi contravaloarea chiriei lunare. Procesul –verbal va fi redactat de secretar şi semnat de către membrii comisiei de licitaţie.

(2) Procesul – verbal, împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă, se arhivează la sediul operatorului.

            Art. 21 Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată procedura de licitare, pierd dreptul de prioritate asigurat de alineatul anterior. Acestea se pot prezenta ulterior, la sediul operatorului şi li se vor atribui locuri de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea de reşedinţă aferentă domiciliului la un preţ egal cu preţul mediu al unui loc de parcare rezultat în urma licitaţiei pentru zona respectivă, conform art. 5 alin. ( 4).

            Art.22. (1) Odată cu semnarea contractului de închiriere, beneficiarul va achita şi contravaloarea dispozitivului de rezervare, care va fi pus la dispoziţia sa de către operator.

(2) Preţul dispozitivului este de 100 de lei, la care se adaugă TVA şi include montarea acestuia.

(3) Orice reparaţie a dispozitivului de blocare sau înlocuirea acestuia se vor face pe cheltuiala beneficiarului, plătite cu anticipaţie.

 

Cap. IV. Contravenţii şi sancţiuni

            Art. 23 (1) Proprietarul autovehiculului are obligația de a comunica Direcției Generale Poliția Locală Arad, în termen de 15 zile de la solicitare, datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul spre a fi condus și care se face vinovat de nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(2) Solicitarea datelor de identitate se va face prin serviciul de curierat – poștă sau prin înmânare/afișare la domiciliul proprietarului de autovehicul.

            Art. 24. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 1. a) Ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără contract de închiriere se sancţionează cu amendă de la 300 de lei la 400 de lei.
 2. b) Montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor dispozitive de blocare altele decât cele amplasate (puse la dispoziţie) de către operatorul parcărilor de reşedinţă, se sancţionează cu amendă de la 400 de lei la 500 de lei.
 3. c) Deteriorarea platformei de parcare, precum şi a indicatoarelor, marcajelor, însemnelor/plăcuţelor sau a dispozitivelor de blocare amplasate de către operator pentru rezervarea locurilor de parcare atribuite se sancţionează cu amendă de la 400 de lei la 500 de lei precum şi cu recuperarea daunei produse conform devizului de lucrări.
 4. d) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea operatorului sau a unităţilor care execută lucrări pentru municipalitate, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări de reţele edilitare etc., se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei.
 5. e) Împiedicarea, obstrucţionarea sub orice formă a folosirii corespunzătoare a parcărilor de reşedinţă se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei.
 6. j) necomunicarea datelor de identitate în termenul solicitat, comunicarea incompletă sau eronată a datelor de identitate ale conducătorului autovehiculului se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei..

Art. 25. (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 23 şi aplicarea sancţiunilor vor fi efectuate de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţa Locală Arad.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

 

Cap. V. Dispoziţii finale

Art. 26. La contractele existente se va întocmi act adiţional cu contravaloarea chiriei de bază stabilită prin prezentul regulament. Pentru licitaţiile unde au fost 1,2,3 sau mai mulţi paşi de licitare se adaugă acei paşi la chiria de bază. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile din art. 2, art. 3 şi art. 4, sau dacă nu se doreşte prelungirea contractului prin act adiţional locurile rămase libere se vor scoate la licitaţie/atribuire. Semnarea actelor adiţionale aferente modificării chiriei de bază se face până la data de 31 ianuarie 2018, după această dată locurile de parcare se consideră libere şi vor fi scoase la licitaţie/atribuire.

Art. 27. Exclusivitatea locului de parcare se asigură de către administratorul parcărilor de reşedinţă, prin montarea dispozitivului unic de blocare a locului de parcare.

Art. 28 (1) La data adoptării prezentului regulament, operatorul administrează un număr de 5144 locuri de parcare, situate pe amplasamentele prezentate în Anexa nr. 1.

(2) După data adoptării prezentului regulament, noile amplasamente cu destinaţia parcare de reşedinţă vor fi predate operatorului, pe bază de proces verbal de predare – primire întocmit cu Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

Situaţia zonelor unde este amenajată parcare de rezidenţială

Zona Nr. locuri/zonă
6 Vânători 213
Bloc 102 24
Bloc 301_303 90
Bloc 360_367 66
ALFA 494
ANL Voinicilor 105
ANL – C 137
Beiuş 613 42
Bila (Titulescu) 121
N. Brânzeu 29
Gh. Ciuhandru 59
Cocorilor 99
Colonia UTA 58
Confecţii 206
Zona Dinamo 193
Doinaş St.A. 59
Făt Frumos 159
GARA 31
Gogol Aradul Nou 145
Haţeg 316
ICIM UTA 88
Micalaca 700 217
Mioriţa 2 179
Muncii Aradul Nou 17
Podgoria 6
PREDEAL 358
Al. Romanţa 93
P-ţa Mioriţei 162
P-ţa Sporturilor 47
Saturn 508
Simfoniei 18
Vlaicu Bloc 20_22 36
Vlaicu A7 34
Vlaicu X1X6 286
Brâncuşi X23-X33 130
Vlaicu X10X22 176
Vlaicu Z3Z28 143
TOTAL 5144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 Model indicator „Parcare de reşedinţă” la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             STATIONAREA FĂRĂ A AVEA

             DREPTUL SE SANCŢIONEAZĂ    

             CONFORM HCLM ARAD NR ………

      

 

 

 

 

* dimensiuni 40 cm x 80 cm

 

    


   PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

 1. 64231/28.09.2017

 

 

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect „aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad”, în susținerea căruia formulez următoarea

 

 

                                                  EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente,

 

Ca urmare a solicitării SC Recons SA cu nr.3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, însoțită de Nota de fundamentare nr.3417/11.09.2017 privind majorarea tarifelor pentru Serviciul parcări și ridicări vehicule,

 

 

Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, în forma comunicată de operator, prezentă în anexă la proiectul de hotărâre.

 

 

 

 

 

   PRIMAR,

          Gheorghe Falcă

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Primăria Municipiului Arad

Direcţia Comunicare

Direcția Patrimoniu

Direcția Generală Poliția Locală

Nr. 64233/28.09.2017

 

 

 

RAPORT

al serviciului de specialitate

 

 

 

 

Referitor la: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad

 

Considerente tehnice:

Prin adresa cu numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, SC Recons SA Arad solicită promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad.

Pe parcursul derulării activității concesionate, SC Recons SA a identificat necesitatea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad. De asemenea operatorul serviciului public propune modificarea tarifelor aferente acestei activități, conform Notei de fundamentare transmisă, anexă la adresa numărul 3414/12.09.2017.

Atât propunerile de modificare a regulamentului cât și Nota de fundamentare, au fost avizate și însușite de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA. În acest sens au fost emise Decizia Consiliului de Administrație nr.25 din 12 septembrie 2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017. Astfel se constată respectatarea prevederilor art.3 lit. j) din contractele de reprezentare, forma republicată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.115/31.05.2005, conform cărora, atribuția de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat precum și înaintarea de propuneri de prețuri și tarife către Consiliul Local, revine reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Considerente juridice:

– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 3/2003, art. 28, lit. j), referitor la atribuțiile autorităților administrației publice locale, de a adopta hotărâri sau de a emite dispoziții, privitoare la aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.

– prevederile Hotărârii nr. 278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare.

– Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente.

Având în vedere aspectele menționate mai sus,

 

 

 

PROPUNEM

 

 

Prezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, conform anexelor la proiectul de hotărâre.

De asemenea, la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, este necesară abrogarea Hotărârii nr. 439 din 28.12.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad”.

 

 

 

 

 

       Direcția Patrimoniu,                                           Direcția Generală Poliția Locală,

 1. Director Executiv Director General

                   Stăniș Raluca                                                                     Graur Viorica                 

 

 

 

 

             Director Executiv,                   Şef Serviciu,                                        Consilier,

              Barbura Eliza                       Neamțiu Corneliu                          Creștin Daniela

 

 

 

 

                                                                                                                                                Vizat,

                                                                                                          Serviciul Juridic, contencios

                                                                     Numele și prenumele_________________________

                                                                                                                                                                                Semnătura______________________________________

 

ROMÂNIA P R O I E C T              AVIZAT
JUDEŢUL ARAD            S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD            Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL Nr.370/6.10.2017

 

H O T Ă R Â R E A nr.________

din ____________________

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare

a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad

 

 

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 64229/28.09.2017,

Analizând raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Patrimoniu și Direcției Generale Poliția Locală, înregistrat sub nr. 64230/28.09.2017,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 28, lit. j) din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 52, lit. c) din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, de Decizia Consiliului de Administrație nr. 25 din 12 septembrie 2017 și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată, amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa 2.2.1. și Anexa 2.3 a Hotărârii nr. 278/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA și Direcția Generală Poliția Locală și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

SECRETAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția Comunicare/ Direcția Patrimoniu/Direcția Generală Poliția Locală

COD: PMA-S4-01

 

 

Anexa la Hotărârea nr. _______

a Consiliului Local al Municipiului Arad

 

           

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad

 

 

Cap. I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1) S.C. RECONS S.A. Arad prin Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, conform prevederilor H.C.L.M. Arad nr. 278 din 30 septembrie 2014 și ale contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 68545/27.10.2014, este operatorul serviciului public pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea zonelor de parcare cu plată şi rezidenţiale din Municipiul Arad si de ridicare a vehiculelor. Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad îşi desfăşoară activitatea în imobilul din Arad, B-dul Iuliu Maniu, FN.

(2) S.C. RECONS S.A. Arad prin Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, iniţiază reglementări cu privire la modul de administrare și utilizare a parcărilor cu plată din Municipiul Arad.

(3) Parcarea autovehiculelor în parcările publice, drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce revin persoanelor fizice şi juridice care deţin în proprietate autovehicule, privind parcarea în parcările cu plată şi în alte locuri aparţinând domeniului public, din Municipiul Arad, sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament.

(4) Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiţii de siguranţă, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare.

(5) S.C. RECONS S.A. Arad nu răspunde de securitatea vehiculelor şi a bunurilor aflate în acestea în perimetrul sistemului de taxare.

Art. 2 (1) Programul de funcţionare a parcărilor în sistem de plată este următorul:

 1. a) În perioada 1 mai – 30 septembrie:

Zona A – de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 – 21,00;

 • – sâmbăta 8,00 – 14,00

Zona B și C – de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 – 18,00;

 • – sâmbăta 8,00 – 14,00
 1. b) În perioada 1 octombrie – 30 aprilie:

Zonele A, B, C – de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 – 18,00;

 • – sâmbăta 8,00 – 14,00
 1. c) Parcările amenajate cu sistem barieră, situate în zona Casei Sindicatelor de pe str. Corneliu Coposu şi în afara carosabilului din zona Patinoarului și a Ştrandului Neptun de pe strada Eugen Popa, vor funcţiona cu programul de plată nonstop, cu tarifele aferente zonelor de parcare.

(2) În afara programului stabilit la alin. (1), precum şi duminica, în sărbătorile legale şi cu ocazia unor evenimente special mediatizate de autoritatea publică locală, parcarea este gratuită.

Art.3 Amenajarea parcărilor cu plată se face în conformitate cu legislaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi cu Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997.

Art. 4 (1) În sensul prezentului Regulament, parcările cu plată sunt spaţiile special amenajate, delimitate prin marcaje faţă de marginea părţii carosabile a drumului şi semnalizate prin indicatoare, destinate parcării autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 to.

(2) În parcările cu plată, mijloacele de semnalizare a parcărilor sunt:

 1. a) indicatoarele;
 2. b) marcajele;
 3. c) alte dispozitive de acces (bariere).

(3) Mijloacele de semnalizare a parcărilor se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare.

(4) Mijloacele de semnalizare a parcărilor, precum şi dispozitivele de acces se asigură, se instalează şi se întreţin prin grija administratorului parcărilor.

(5) Parcarea autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Arad se face cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 5 Zonele de parcare cu plată din Municipiul Arad sunt delimitate prin indicatoare de circulaţie: “Parcare” cu panouri adiţionale cu simbolurile “Parcare cu plată”, ”Parcare cu durată limitată de 2h”, “Intervalele de timp în care acţionează indicatorul”, “Parcare cu locuri rezervate”, “Persoane cu handicap”, “Oprirea interzisă” cu text adiţional în zonele semnalizate din faţa instituţiilor publice nominalizate prin hotărârea consiliului local, “Staţionarea interzisă”, “Accesul interzis”, “Staţie de taximetre”, şi marcaje: “Locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap”, “Staţie taxi”, ”Locuri de parcare cu durată limitată”.

Art. 6 În interiorul zonei de parcare, utilizatorii parcărilor trebuie să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră.

Art. 7 (1) Parcarea autovehiculelor în parcările cu plată este permisă cu tichete eliberate de parcometrele automate de parcare, cu abonamente eliberate de administratorul parcărilor sau utilizând sistemul de plată al tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin trimiterea unui SMS.

           (2) Tichetul, abonamentul sau cardul pentru persoane cu dizabilități va fi afişat la loc vizibil în interiorul autovehiculului în aşa fel ca toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile. Tichetele neafișate la vedere nu vor fi considerate valabile.

Art. 8 Prevederile prezentului Regulament nu se aplică vehiculelor deținute de unităţile de salvare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmerie, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Direcția Generală Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Generală Poliția Locală, aflate în misiune şi cele care desfăşoară activităţi pentru servicii publice în caz de intervenţie. Autoturismelor societăților care desfășoară activități de interes public, nu li se aplică prevederile prezentului regulament cu condiția să fie inscripționate cu mențiunea ”Intervenție” (energie electrică, gaz, apă-canal, telecomunicații, termoficare, salubritate etc.).

Cap. II MODALITĂȚI DE UTILIZARE A PARCĂRILOR CU PLATĂ

Art. 9 (1) Parcările cu plată sunt parcările amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale anexelor care fac parte din prezentul regulament.

(2) Din categoria parcărilor cu plată fac parte: parcările cu taxare anticipată, parcările de scurtă durată, parcările pe bază de abonament, parcările cu locuri rezervate.

Art. 10 (1) Pentru limitarea timpului de staţionare în unele parcări din zona centrală şi din zona pieţelor, se stabilesc parcări cu plată de scurtă durată, maxim 2h, pe bază de tichet de parcare, timpul de parcare nefiind permis a fi prelungit prin taxare repetată. Parcările de scurtă durată vor fi semnalizate cu indicatoare “Zonă de staţionare cu durată limitată”, indicatoare de parcare “Parcare cu plată” și panouri adiţionale cu inscripţia “Parcare de scurtă durată, max. 2h”.

(2) În parcările de scurtă durată, autovehiculele vor staţiona numai pe bază de tichete de parcare eliberate de parcometre precum şi prin utilizarea sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil prin SMS. Trasarea marcajelor pentru locurile de parcare de scurtă durată se va efectua cu vopsea de culoare verde fluorescent. Locurile în care se vor amenaja parcările de scurtă durată vor fi stabilite prin dispoziţia primarului.

(3) La expirarea timpului de parcare taxat, înscris pe tichetul de parcare afişat la vedere, deţinătorul autovehiculului este obligat să părăsească parcarea.

(4) În parcările de scurtă durată nu se pot elibera abonamente lunare, trimestriale, şi anuale și nu vor parca nici posesorii de legitimaţii de parcare gratuită.

(5) În parcările de scurtă durată nu se pot rezerva locuri de parcare.

(6) În parcările de scurtă durată, autovehiculele aparţinând persoanelor cu dizabilități, vor putea staţiona gratuit numai pe locurile special amenajate şi simbolizate cu indicatorul “Persoane cu handicap”.

Art. 11 Tariful de parcare pentru parcările de scurtă durată, se plăteşte prin cumpărarea tichetelor de parcare, utilizând parcometrele aplasate în zonă, sau utilizând sistemul de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin trimiterea unui SMS, în condițiile art.15, respectiv 16 din Regulament.

Art. 12 Parcări pe bază de abonament

(1) Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere, următoarele tipuri de abonamente:

 1. a) abonament pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru o stradă;
 2. b) abonament pentru persoane fizice şi persoane juridice care nu dețin în proprietate un imobil, pe strada solicitată;
 3. c) abonament pentru persoane fizice şi persoane juridice pentru toate străzile;
 4. d) abonament pentru medici de familie pentru toate străzile;
 5. e) abonament pentru autoturismele aparținătoare instituțiilor publice;
 6. f) abonamente pentru autoturismele societaților comerciale care desfășoară activități de interes public (ex. energie electrică, gaz, apă–canal, telefonie, televiziune, livrare corespondență, salubrizare etc.)
 7. g) abonament pentru autoturismele aparţinătoare angajaţilor instituţiilor publice sau societăților comerciale care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad.

(2) În funcție de perioada pentru care se emite un abonament, acesta poate fi lunar, trimestrial sau anual;

(3) Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente:

 1. a) abonamentele se achiziţionează de la sediul operatorului;
 2. b) preţurile abonamentelor sunt cele cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
 3. c) pentru B-dul Revoluţiei nu se emit abonamente;
 4. d) abonamentele emise pentru străzile adiacente Bulevardului Revoluției nu sunt valabile pe Bulevardul Revoluției, iar pentru parcările de scurtă durată nu sunt valabile niciun tip de abonamente;
 5. e) abonamentul, indiferent de tip, se eliberează pentru un singur vehicul.
 6. f) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificată în scris, cu plata contravalorii cheltuielilor de emitere în cuantum de 2 lei / bucată.
 7. g) Abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat şi în parcările amenajate pe străzile alăturate pe o distanţă de cel mult 30 m de la intersecţia străzilor alăturate, excepție făcând Bulevardul Revoluției și zonele de parcare cu durată limitată.
 8. j) Plata unui abonament de parcare nu reprezintă o garanţie a unui loc, responsabilitatea de a găsi un loc de parcare revenindu-i deţinătorului vehiculului.

Art. 13. Reguli particulare aplicabile tipurilor de abonamente precizate la art. 12:

(1) Abonamentul pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru o stradă se eliberează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) Pentru eliberarea abonamentului proprietarii imobilelor (persoane fizice care posedă autoturisme şi au domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată sau pe străzile alăturate) trebuie să prezinte buletinul de identitate care să demonstreze faptul că domiciliază pe strada pentru care doresc să li se elibereze abonamentul şi certificatul de înmatriculare al autovehiculului, care să demonstreze că respectivul autoturism este proprietatea sa, ori copie după contractul de leasing pentru persoana fizică pentru dovedirea faptului că solicitantul deţine în folosinţă autovehiculul respectiv.
 2. b) Pentru persoane fizice cu domiciliul sau reşedinţa stabilite pe B-dul Revoluţiei abonamentul se eliberează pe o stradă aflată în vecinătatea bulevardului;
 3. c) În cazul în care solicitantul de abonament nu deține în proprietate autovehicul, dar deține împuternicire de folosință de la proprietarul acestuia – persoană juridică, poate primi un abonament constra-cost respectând prevederile art. 13 lit. a).

(2) Abonamentul pentru persoane fizice autorizate şi persoane juridice care nu dețin un imobil în proprietate, pe strada solicitată se eliberează în condiţiile de plată stabilite în Anexa nr. 3, pentru autovehiculul indicat şi pentru strada solicitată, fără alte condiţionări.

(3) Abonamentul pentru persoane fizice şi persoane juridice pentru toate străzile, din zona de tarifare, (excepție Bulevardul Revoluției) se eliberează necondiţionat, după îndeplinirea, în condiţiile prezentului Regulament, a obligaţiei de plată ce revine solicitantului.

(4) Abonamentul pentru medici de familie pentru toate străzile, se eliberează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) persoana care solicită abonamentul să facă dovada calităţii de medic de familie;
 2. b) dovada listei pacienţilor domiciliaţi în zonele în care sunt amenajate parcări cu plată, avizată de Casa de Asigurări de Sănătate pe anul în curs;
 3. c) vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau să îi fie dat în folosinţă prin procură încheiată de proprietar, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare şi procură, când este cazul.
 4. d) În cazul în care solicitantul este proprietar şi/sau utilizator al mai multor vehicule, abonamentul se va elibera pentru un singur vehicul.

(5) Abonamentul pentru autoturismele aparţinătoare instituţiilor publice care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad se eliberează în următoarele condiții.

 1. a) Pentru instituţiile publice cu sediul pe B-dul Revoluţiei abonamentul se eliberează pe o stradă adiacentă aflată în vecinătatea sediului;
 2. b) Vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare.
 3. c) Abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat si pentru autoturismul în cauza.
 4. d) Acest tip de abonament se eliberează în condiţiile de plată stabilite în Anexa nr. 3 la Regulament, pentru autovehiculul indicat şi pentru strada solicitată.

(6) Abonamentul pentru autoturismele societăţilor care prestează servicii de interes public (ex. energie electrică, gaz, apă–canal, telefonie, televiziune, livrare corespondență, salubrizare, semaforizare etc.) se eliberează pentru autovehiculele deținute de societăţile care desfăşoară activităţi de utilitate publică, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. a) Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau achiziţionat prin leasing (în calitate de utilizator), împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare.
 2. b) Abonamentul este valabil exclusiv pentru zona pentru care s-a eliberat şi pentru autoturismul în cauză.
 3. c) Acest tip de abonament se eliberează în condiţiile de plată stabilite în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

(7) Abonament pentru autoturismele deținute de angajaţii instituţiilor publice sau societăților comerciale care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad.

 1. a) Pentru angajaţii instituţiilor publice sau ai societăților comerciale cu sediul pe B-dul Revoluţiei abonamentul se eliberează pe o stradă adiacentă aflată în vecinătatea sediului;
 2. b) Vehiculul pentru care se solicită abonamentul trebuie să fie proprietatea solicitantului, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare;
 3. c) Dovada locului de muncă;
 4. d) Abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat și pentru autoturismul în cauză;
 5. e) Acest tip de abonament se eliberează în condiţiile de plată stabilite în Anexa nr. 3 lit. g) la prezentul Regulament, pentru autovehiculul indicat şi pentru strada solicitată.

Art. 14 Parcare cu locuri rezervate – REZERVAREA

(1) În cadrul parcărilor cu plată, se stabilesc locuri de parcare cu folosinţă exclusivă, denumite locuri rezervate, care pot fi folosite numai de către beneficiarii unui contract pentru folosinţa locurilor de parcare respective rezervate. Rezervarea este permisă numai pentru vehicule a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 to.

(2) Rezervarea operează asupra a maxim cinci locuri de parcare, alese pe oricare din străzile pe care se aplică sistemul de parcare cu plată.

(3) Plata se efectuează anticipat lunar, trimestrial sau anual. Tarifele de rezervare sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

(4) Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul încheie cu operatorul un contract de rezervare.

(5) Locul rezervat este indicat prin montare de borduri delimitatoare precum și a unui dispozitiv de rezervare.

(6) Dispozitivul de rezervare se amplasează de către operatorul sistemului de parcare pentru locurile de parcare indicate conform contractului de rezervare.

Cap. III PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A PARCĂRILOR

Art. 15 (1) Tariful de utilizare a parcărilor se plăteşte în sistem de autotaxare, utilizând parcometrele amplasate în apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor, bancnotelor (parcometre galbene) sau cardului de parcare, după cum urmează:

 1. Monedele, bancnotele se introduc direct în parcometru până la concurenţa sumei care reprezintă taxa aplicabilă, pentru unitatea de timp solicitată, se selectează această durată, iar apoi parcometrul va emite tichetul de parcare.
 2. Cardul de parcare este un instrument de plată pe suport de plastic cu cip electronic integrat.

   b.1. Cardul de parcare se achiziţionează contra cost de la sediul operatorului.

b.2. Preţul unui card este de 5,00 lei, plus 20 lei cu titlu de garanţie.

b.3. Suma de 20 lei se reține cu titlu de garanție, urmând a fi returnată la restituirea cardului în stare de funcționare, nedeteriorat.

b.4. Preţul cardului se achită o singură dată, cardul putând fi reîncărcat după descărcare.

(2) Autotaxarea se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operaţiuni:

 1. a) – După oprirea vehiculului în spaţiul special amenajat pentru parcare, cardul de parcare sau monedele, bancnotele se introduc în parcometru (aparat de taxare).
 2. b) – Se selectează durata parcării pentru un interval de până la max. 10 ore.
 3. c) – Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziţiona în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat, în suport special, astfel încât toate datele inscripţionate să fie vizibile din exterior.

Art. 16 Plata tarifului de parcare cu telefonul mobil

 1. a) Utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin SMS, achită anticipat contravaloarea duratei de staționare pentru care optează.
 2. b) Pentru utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin SMS, parcarea începe din momentul primirii de către aceştia, prin SMS, a confirmării de parcare.
 3. c) Utilizatorul va trimite un SMS la un număr scurt (ex.7420), indicat de panourile infomative de parcare cu plată, conţinând numărul de înmatriculare al maşinii de ex.: “XXX AR01ABC”. În câteva secunde, clientul primeşte confirmarea operaţiei pe SMS: “Aţi plătit parcarea pentru maşina AR01ABC, azi:zz/ll/aaaa în MUNICIPIUL ARAD până la ora mm/oo.”

Codurile de zonă sunt :

– pentru zona A 1 oră 101 (ex. 101AR01ABC)

– pentru zona A 2 ore 102 (ex. 102AR01ABC)

– pentru zona B 1 oră 201 (ex. 201AR01ABC)

– pentru zona B 2 ore 202 (ex. 202AR01ABC)

– pentru zona C 1 oră 311 (ex. 311AR01ABC)

– pentru zona C 2 ore 312 (ex. 312AR01ABC)

Cap. IV ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

Art. 17 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad asigură buna administrare a resurselor, gestiunea economică și gestiunea financiară, în scopul funcţionării echilibrate a fiecărei activităţi.

Art. 18 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule are următoarele atribuţii:

 1. asigură modernizarea, exploatarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de semnalizare în parcările cu plată;
 2. asigură întreţinerea şi repararea dotărilor din parcări;
 3. asigură dotările necesare funcționării activităților din cadrul serviciului;
 4. asigură formularele cu regim special (tichete, abonamente, card parcare pentru persoanele cu dizabilități și pentru beneficiarii Legii 118/1990, imprimate etc.);
 5. monitorizează activitatea de încasare în parcările cu plată;
 6. soluţionează sesizările şi reclamaţiile referitoare la activităţile derulate;
 7. pune în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la activităţile desfăşurate;
 8. întocmeşte propuneri de programe de buget pentru activităţile derulate prin serviciu;
 9. propune amenajarea de noi parcări;
 10. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Cap. V ZONAREA PARCĂRILOR

Art. 19 Indicatoarele de informare (parcare) se vor amplasa în locuri cât mai vizibile, la începutul zonei de parcare şi în locurile unde este necesară direcţionarea circulaţiei către zonele de parcare.

Art. 20 Sistemul barieră se va amplasa în zonele de intrare/ieşire în acele parcări auto care prin configuraţia lor permit acest lucru şi va funcţiona pe sistemul bonurilor emise la intrare. Taxarea se va face în funcţie de perioada de staţionare, la ieşirea din parcare.

Cap. VI FACILITĂŢI PENTRU PARCARE

Art. 21 Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată, pentru un singur autoturism, în condiţiile afişării la loc vizibil a legitimaţiei de parcare gratuită eliberată de Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, una din următoarele categorii:

 1. a) persoanele cu dizabilități, încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat.
 2. b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte legi, pentru autoturismul înmatriculat pe numele acestora;

Art. 22 Documente necesare pentru beneficiarii de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată:

– cerere tip;

– certificat de încadrare în grad de handicap;

– actul de identitate în original;

– poză tip buletin;

– copie xerox carte de identitate a autovehiculului;

– în cazul reprezentantului legal Dispoziţia privind instituirea curatelei;

– dovada calității de însoțitor;

– card legitimaţie anterioară în original (dacă este cazul).

Cap. VII RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

Art. 23 Controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament, se fac de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad.

Art. 24 Staţionarea vehiculelor în interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plată cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 26.

Art. 25 (1) Proprietarul autovehiculului are obligația de a comunica Direcției Generale Poliția Locală Arad, în termen de 15 zile de la solicitare, datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul spre a fi condus și care se face vinovată de nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(2) Solicitarea datelor de identitate se va face prin serviciul de curierat – poștă sau prin înmânare/afișare la domiciliul proprietarului de autovehicul.

Art. 26 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 300 lei următoarele fapte:

 1. a) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără plata tarifului de parcare cu telefonul mobil prin SMS, fără tichet de la parcometre, fără abonament (cu excepţia locurilor din parcările de scurtă durată unde acesta nu este valabil);
 2. b) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu tichet cu timpul de staţionare depăşit;
 3. c) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu abonament expirat, ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă zonă (stradă);
 4. d) ocuparea cu autovehiculul a locurilor rezervate, pentru care au fost semnate contracte de rezervare sau ale unor unităţi de intervenţie, cele marcate ca având regim special de ocupare (stație taxi, locuri pentru persoane cu handicap);
 5. e) ocuparea unui loc de parcare cu un autovehicul fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii pentru care nu s-a achitat taxa de parcare;
 6. f) ocuparea unui loc de parcare destinat autoturismelor cu un autovehicul aparţinând persoanelor fizice sau juridice care efectuează transport de persoane (microbuz sau autobuz) sau de marfă (furgonetă, camionetă sau camion), rulote;
 7. g) ocuparea locurilor din parcările cu plată cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării unuia sau mai multor locurir de parcare;
 8. h) ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare pe a căror suprafață au fost autorizate manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale şi care au fostsemnalizate;
 9. i) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 10 alin. 3.
 10. j) necomunicarea datelor de identitate în termenul solicitat, comunicarea incompletă sau eronată a datelor de identitate ale conducătorului autovehiculului.

Cap.VIII DISPOZIŢII FINALE

Art. 27 Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de 48 de ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii contravenționale stabilite.

Art. 28 (1) Pe străzile incluse în sistemul de parcare cu plată unde nu sunt amplasate parcometre, taxarea se va face prin SMS.

(2) Operatorul are obligația semnalizării corespunzătoare a zonelor de parcare respective, prin panouri de informare.

Art. 29 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificări şi completări ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, actualizată, O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte reglementări în vigoare cu privire la administrarea domeniului public şi circulaţia pe drumurile publice.

Art. 30 Orice modificare a legislației în domeniu atrage de drept modificarea prevederilor prezentului Regulament.

Art. 31 (1) La data adoptării prezentului regulament, străzile pe care funcționează sistemul de parcare cu plată sunt cele stabilite prin Dispoziția numărul 3206 din 19 august 2017 a Primarului Municipiului Arad, menționată în Anexa nr. 5 la prezentul regulament.

(2) După data intrării în vigoare a regulamentului, modificarea regimului de parcare, extinderea respectiv restrângerea zonelor de parcare cu plată se va aproba prin dispoziţie a Primarului Municipiului Arad.

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

 

 

 

TARIFUL DE PARCARE

plătit prin intermediul parcometrului

 

 

 

Nr.crt.

 

Durata

( minute )

 

Cuantum tarif

pentru

zona A ( lei )

 

Cuantum tarif

pentru

zona B ( lei )

 

Cuantum tarif

pentru

zona C ( lei )

1. 30 1.5 1.0
2. 60 2.5 2 2
3. 120 4 3.0 3
4. 180 7.5 5 7.0
5. 240 10 8 7.0
6. 300 13 11 7.0
7. 360 16 13 7.0
8. 420 20 15 7.0
9. 480 20 15 7.0
10. 540 20 15 7.0
11. 600 20 15 7.0
12. Tichet pe zi 20 15 7.0
(valabil și pentru zonele B și C) (valabil și pentru zona C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

 

 

 

TARIF DE PARCARE (prin SMS)

 

 

Nr.crt. Durata

( minute )

Cuantum tarif pentru

Zona A

 

Cuantum tarif pentru

Zona B

 

Cuantum tarif pentru

Zona C

Observaţii

 

1. 60 0,50 Euro+ TVA 0,40 Euro+ TVA 0,20 Euro+TVA TVA aferent

serviciului prestat

de operatorul de

telefonie mobilă

2. 120 0,80 Euro+ TVA 0,65 Euro+ TVA 0,40 Euro+TVA TVA aferent

serviciului prestat

de operatorul de

telefonie mobilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

 

PREŢUL ABONAMENTELOR

 1. a) Abonament pentru riverani, persoane fizice (exclus persoane fizice autorizate), pe o stradă:
Nr.crt. Durata

 

 

Abonament pentru zona A – lei – Abonament pentru zona B – lei – Abonament pentru zona C – lei –
1. 1 Lună 22 18 16
2. 1 Trimestru 60 50 43
3. 1 An 190 160 124

 

 1. b) Abonament pentru neriverani, persoane fizice şi persoane juridice, pe o stradă:
Nr.crt. Durata

 

 

Abonament pentru

zona A- lei   –

Abonament pentru

Zona B- lei –

Abonament pentru

zona C- lei –

1. 1 Lună 250 200 100
2. 1 Trimestru 675 540 270
3. 1 An 2160 1728 860

 

 1. c) Abonament pentru persoane fizice şi persoane juridice, pentru toate străzile:
Nr.crt. Durata

 

 

Abonament pentru

zona A – lei –

Abonament pentru

zona B – lei –

Abonament pentru

zona C- lei –

1. 1 Lună 600 450 300
2. 1 Trimestru 1.620 1.215 800
3. 1 An 5.184 3.888 2.500

 

 1. d) Abonament pentru medici de familie pentru toate străzile:
Nr.crt. Durata

 

Abonament pentru

zona A – lei –

Abonament pentru

zona B – lei   –

Abonament pentru

zona C- lei –

1. 1 Lună 80 60 50
2. 1 Trimestru 216 162 140
3. 1 An 691,2 518,4 450

 

 1. e) Abonament pentru autoturismele aparţinătoare instituţiilor publice care au sediul sau punct

de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad:

Nr.crt. Durata

 

Abonament pentru

zona A – lei   –

Abonament pentru

zona B – lei –

Abonament pentru

zona C- lei –

1. 1 Lună 150 120 90
2. 1 Trimestru 400 300 220
3. 1 An 1200 900 650

 

 1. f) Abonamente pentru autoturismele societăţilor care desfăşoară activităţi de interes public (ex. energie electrica, gaz, apa – canal, telefonie, televiziune, livrare corespondenta, salubrizare, semaforizare etc.)

 

Nr.crt. Durata

 

Abonament pentru

zona A – lei –

Abonament pentru

zona B – lei –

Abonament pentru

zona C- lei –

1. 1 Lună 200 150 100
2. 1 Trimestru 400 300 200
3. 1 An 1200 900 600

 

 1. g) Abonament pentru autoturismele aparţinătoare angajaţilor instituţiilor publice sau societatiilor comerciale care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plata din Municipiul Arad

 

Nr.crt. Durata

 

Abonament pentru

zona A – lei –

Abonament pentru

zona B – lei –

Abonament pentru

zona C- lei –

1. 1 Lună 100 80 60
2. 1 Trimestru 250 180 140
3. 1 An 800 600 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

 

 

 

PREŢUL REZERVĂRII

 

 

Nr.crt. Durata

 

 

Rezervare pentru

zona A – lei –

Rezervare pentru

zona B – lei –

Rezervare pentru

zona C – lei –

Rezervare

B-dul Revoluţiei

– lei –

1. 1 Lună 400 350 250 900
2. 1 Trimestru 1080 945 700 2.700
3. 1 An 3456 3.024 2000 10.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5 la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

 

 

Străzile incluse în sistemul de parcare cu plată

 

Zona A de taxare:

 

 1. str. Emanuel Gojdu – tronson cuprins între str. Ecaterina Teodoroiu şi str.Tribunul Buteanu
 2. str. E. Teodoroiu
 3. str. V. Goldiş
 4. str. L. Blaga
 5. str. V. Alecsandri
 6. str. Horia- tronson cuprins între str. Episcopiei şi str. Octavian Goga
 7. str. Ghe. Popa de Teiuş
 8. Piaţa Mihai Viteazul
 9. str. Crişan
 10. B-dul Revoluţiei (de la Piaţa Gării până la Tribunul Dobra)
 11. str. I.C. Brătianu
 12. str. N. Grigorescu
 13. str. Blajului
 14. str. Romul Veliciu
 15. str. Xenopol
 16. str. Decembrie 1918
 17. str. Unirii
 18. str. N. Bălcescu- tronson B-dul Revoluţiei – B-dul Gen. Dragalina
 19. B-dul Decebal
 20. B-dul General V. Milea
 21. P-ţa Avram Iancu
 22. P-ţa Catedralei
 23. str. Ilarie Chendi
 24. P-ţa Luther
 25. Str. Corneliu Coposu
 26. Parcarea din zona casei sindicatelor de pe str. Corneliu Coposu
 27. Aradul Nou – tronsonul Calea Timisorii nr. 26-54 respectiv Calea Timisorii nr. 35-59
 28. B-dul Iuliu Maniu

 

 

 

Zona B de taxare:

 1. Piaţa Gării
 2. str. Miron Costin
 3. str. Nelu Aristide Dragomir – tronson B-dul Revoluţiei şi str. M. Costin
 4. str. St. A. Doinaş
 5. str. T. Vladimirescu
 6. str. A. Mureşanu – între B-dul Revoluţiei şi str. St. A. Doinaş
 7. str. Elena Ghiba Birta
 8. Piaţa Spitalului -parcarea din faţa blocurilor
 9. str. Gh. Coşbuc
 10. str. I. Sava
 11. str. O. Goga- între str. Mărăşeşti şi str. Horia

12.str. Episcopiei – între str. Mărăşeşti şi str. Horia

 1. str. Ştefan Cicio Pop
 2. str. I. Georgescu
 3. str. M. Eminescu – tronson str. Vârful cu Dor – B-dul Revoluţiei
 4. str. Calvin
 5. str. Grigore Alexandrescu- între str. Cozia şi str. Ghe. Bariţiu
 6. str. Aviator Georgescu – între b-dul Gen. Dragalina şi b-dul Decebal
 7. str. Cloşca
 8. str. M. Stănescu
 9. str. I. Andreescu
 10. str. Gen. Traian Moşoiu
 11. str. P-ţa Caius Iacob
 12. Splaiul General Praporgescu – între str. N. Grigorescu şi str. D. Bolintineanu
 13. str. Salacz Gyula
 14. Parcul Reconcilierii
 15. B-dul General Dragalina
 16. B-dul Revoluţiei – zona medianei
 17. Parcarea amenajata în afara părţii carosabile din zona patinoarului de pe strada Cetăţii
 18. Calea Radnei
 19. Cocorilor
 20. Calea Romanilor
 21. str. Pădurii
 22. str. Andrei Saguna
 23. str. Vicenţiu Babeş
 24. str. Mărăşeşti
 25. str. Petru Rares
 26. Calea Aurel Vlaicu (UTA-Fortuna)
 27. Parcul Sfânta Maria (fost 23 august)
 28. Parcările din zona si incinta Strandului Neptun Arad

 

 

 

Zona C de taxare:

 

 1. Calea Victoriei
 2. str. Dorobanţilor

 

 

 

 

 

  

     PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

 1. 64229/28.09.2017

 

 

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect „aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următoarea

 

 

 

 

                   EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente,

 

Ca urmare a solicitării SC Recons SA cu nr.3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, însoțită de Nota de fundamentare nr.3417/11.09.2017 privind majorarea tarifelor pentru Serviciul parcări și ridicări vehicule,

 

 

Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, în forma comunicată de operator, prezentă în anexă la proiectul de hotărâre.

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

                           Gheorghe Falcă

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Arad

Direcţia Comunicare

Direcția Patrimoniu

Direcția Generală Poliția Locală

Nr. 64230/28.09.2017

 

 

 

RAPORT

al serviciului de specialitate

 

 

 

Referitor la: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad

 

Considerente tehnice:

Prin adresa cu numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, SC Recons SA Arad solicită promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad.

Pe parcursul derulării activității concesionate, SC Recons SA a identificat necesitatea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad. De asemenea operatorul serviciului public propune modificarea tarifelor aferente acestei activități, conform Notei de fundamentare transmisă, anexă la adresa numărul 3414/12.09.2017.

Atât propunerile de modificare a regulamentului cât și Nota de fundamentare, au fost avizate și însușite de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA. În acest sens au fost emise Decizia Consiliului de Administrație nr.25 din 12 septembrie 2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017. Astfel se constată respectarea prevederilor art.3 lit. j) din contractele de reprezentare, forma republicată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.115/31.05.2005, conform cărora, atribuția de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat precum și înaintarea de propuneri de prețuri și tarife către Consiliul Local, revine reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Considerente juridice:

– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 3/2003, art. 28, lit. j), referitor la atribuțiile autorităților administrației publice locale, de a adopta hotărâri sau de a emite dispoziții, privitoare la aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.

– prevederile Hotărârii nr. 278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare.

– Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente.

Având în vedere aspectele menționate mai sus,

 

 

 

PROPUNEM

 

 

 

Prezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexelor la proiectul de hotărâre.

De asemenea, la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, este necesară abrogarea Anexei 2.2.1. și Anexei 2.3 a Hotărârii nr.278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad.

 

 

 

 

 

 

       Direcția Patrimoniu,                                           Direcția Generală Poliția Locală,

 1. Director Executiv      Director General

             Stăniș Raluca                                                               Graur Viorica                 

 

 

 

 

 

                   Director Executiv,                           Şef Serviciu,                                 Consilier,

                     Barbura Eliza                            Neamțiu Corneliu                     Creștin Daniela

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Vizat,

 

Serviciul Juridic, contencios

 

Numele și prenumele_________________________

                                                                                                                                                    

                                                                        Semnătura_________________________________

 

           

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive, înregistrată cu nr.64234/28.09.2017,

Analizând raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Patrimoniu și Direcției Generale Poliția Locală, înregistrat sub nr. 64235/28.09.2017,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 278/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 28, lit. j) din Ordonanţa Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 52 lit. c) din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, de Decizia Consiliului de Administrație nr.25 din 12 septembrie 2017 și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa 2.2.2. a Hotărârii nr. 278/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA și Direcția Generală Poliția Locală și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

SECRETAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția Comunicare/ Direcția Patrimoniu/Direcția Generală Poliția Locală

COD: PMA-S4-01


Anexa la Hotărârea nr. _______

a Consiliului Local al Municipiului Arad

 

           

Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Arad

 

 

Cap. I. Dispoziţii generale

Art. 1 (1) Serviciul public ridicări autovehicule se realizează prin intermediul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA Arad.

(2) Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule, denumit în continuare “serviciu”, este organizat, administrat şi funcționează în cadrul SC RECONS SA Arad, conform prevederilor Hotărârii nr. 278 din 30 septembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad și ale contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 68545/27.10.2014.

(3) Obiectivul prezentului regulament vizează ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public din raza Municipiului Arad.

 

Cap. II. Obiectul de activitate

Art.2. Serviciul are ca atribuții:

(1) ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor staționate neregulamentar conform prevederilor O.U.G. 195/2002, republicată, respectiv restituirea acestora din spațiile special amenajate – Bulevardul Iuliu Maniu, FN, proprietate a S.C. Recons S.A.

(2) ridicarea și transportul autovehiculelor abandonate și fără stăpân până la spațiile special amenajate, proprietatea Municipiului Arad, situate în str. Dosoftei, FN și predarea acestora reprezentanților Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Arad

(3) Serviciul pentru activitățile de ridicare, transport, depozitare și restituire a autovehiculelor staționate neregulamentar va funcţiona şi va acționa permanent (24 de ore zilnic) în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor transmise de Consiliul Local al Municipiului Arad şi a respectării legislaţiei în vigoare.

 

Cap. III Relaţii de colaborare

Art. 3. (1) În realizarea obiectului de activitate, serviciul va fi coordonat de managerul societăţii comerciale, care va colabora cu instituţii publice şi societăţi comerciale.

(2) Măsura ridicării autovehiculului staționat neregulamentar va fi efectuată în baza dispoziției de ridicare întocmită de agenții constatatori din cadrul Direcției Poliției Locale Arad.

(3) Pentru autovehiculele abandonate și fără stăpân se aplică procedura stabilită prin Legea 421/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cap. IV. Administrarea activităţii de ridicare a autovehiculelor

Art. 4. Serviciul va asigura administrarea și organizarea activității de ridicare a autovehiculelor oprite și staționate neregulamentar, conform Hotărârii Guvernului 1391/2006 precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, având următoarele atribuţii:

 1. Ridică autovehiculele și remorcile oprite şi staţionate neregulamentar conform prevederilor O.U.G. 195/2002, republicată, în baza „Dispoziţiei de ridicare” emisă de agenții constatatori din cadrul Direcției Poliția Locală Arad. Dispoziția de ridicare va fi întocmită în trei exemplare, unul pentru instituția emitentă, unul pentru Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad și un exemplar pentru contravenient.
 2. Fotografiază autovehiculele sau remorcile oprite şi staţionate neregulamentar, pentru care a fost emisă dispoziția de ridicare, cu evidenţierea momentului ridicării (prin fotografiile realizate vor fi surprinse eventualele defecţiuni existente la caroseria autovehiculului).
 3. Întocmeşte o Nota de constatare în care se menționează starea autovehiculului și eventualele daune (lovituri, zgârieturi alte daune existente).
 4. Dacă, în timpul desfășurării manevrelor de ridicare, proprietarul/deținătorul legal se prezintă înaintea finalizării operaţiunii, acesta are opțiunea de a achita contravaloarea cheltuielilor de ridicare pe loc, mașina putând fi restituită.
 5. Eliberează autovehiculele și remorcile, doar proprietarului sau utilizatorului legal (împuternicitului), numai după ce s-a făcut dovada achitării tarifelor prevăzute în prezentul regulament, în baza unui proces verbal de predare – primire în care se menționează starea autovehiculului și eventualele daune. La procesul verbal de predare primire se atașează exemplarul al treilea al dispoziției de ridicare emisă de agenții constatatori din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Arad sau din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad.
 6. În momentul solicitării restituirii autovehiculului, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad va anunța agentul constatator prin e-mail, telefonic și prin dispecerat pentru a încheia procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.
 7. Asigură paza şi protecţia depozitului de autovehicule.
 8. Asigură buna întreţinere şi funcţionare a automacaralelor, precum și a dispozitivelor de prindere.
 9. Răspunde de respectarea prevederilor art. 203^3 din H.G. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Răspunde de aplicarea NTSM, PSI precum și de încheierea unei asigurări pentru bunurile transportate.

 

Cap. V Contabilitatea şi finanţarea

Art. 5 (1). Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a serviciului se asigură conform legislaţiei în vigoare de către societate.

(2). Bugetul serviciului este inclus în bugetul societăţii.

(3). Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce prin serviciul de specialitate din cadrul societăţii comerciale pe acţiuni cu capital integral al unităţii administrativ teritoriale.

(4). Finanţarea lucrărilor de investiţii se poate asigura din următoarele surse:

 1. a) venituri proprii;
 2. b) alte surse constituite potrivit legii.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuielile curente pentru asigurarea întreţinerii, reabilitării şi exploatării infrastructurii aferente, se acoperă din tarifele încasate de la utilizatori cu respectarea următoarelor condiţii:

– Organizarea și desfășurarea pe principii şi criterii comerciale a activităţii prestate

– Reflectarea costului efectiv al serviciului și recuperarea cheltuielilor prin tarife, inclusiv recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii;

– Ajustarea periodică a tarifelor conform cu inflația.

 

Cap. VI Tarife

Art. 7. (1) Nivelul tarifelor se fundamentează pe baza costurilor de exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente eventualelor împrumuturi contractate şi include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

(2) Tarifele se propun spre avizare Adunării Generale a Acționarilor a S.C. RECONS S.A. Arad și se înaintează spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Arad.

(3) Serviciul are obligaţia de a aplica tarifele aprobate prevăzute în Anexa 1 la prezentul regulament.

 

 

Cap. VII Dispoziţii finale

Art. 8. (1).După 5 zile calendaristice de depozitare Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad va informa în scris și prin e-mail Direcția Poliția Locală Arad în vederea identificării proprietarului și a informării acestuia asupra situației autovehiculului ridicat, transportat, depozitat și nerevendicat.

(2) Pentru autovehiculele/remorcile nerevendicate de către proprietari sau împuterniciți în termen de 30 de zile calendaristice de la ridicare, transport și depozitare va fi înștiințată, prin e-mail și adresă scrisă, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Arad în vederea predării acestora spre valorificare. Cheltuielile cu ridicarea, transportul și depozitarea pentru o zi vor fi suportate de Municipiul Arad. Predarea – primirea se face în baza unui proces verbal.

(3) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare specifice.

(4) Orice modificare a prevederilor legale atrage modificarea, de drept, a prezentului regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la

Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

 

 

 

 

TARIFE

aferente activității de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor parcate neregulamentar în Municipiul Arad

 

 

Nr.crt. AN 2017 AN 2018
1. Tarif ridicare 140 lei 160 lei
2. Tarif transport 160 lei 190 lei
3. Tarif depozitare 5 lei/oră 5 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


   PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

 1. 64234/28.09.2017

 

 

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect „aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următoarea

 

 

                   EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente,

 

Ca urmare a solicitării SC Recons SA cu nr.3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, însoțită de Nota de fundamentare nr.3417/11.09.2017 privind majorarea tarifelor pentru Serviciul parcări și ridicări vehicule,

 

 

Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri prin care se aprobă Regulamentul de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad în forma comunicată de operator, prezentă în anexă la proiectul de hotărâre.

 

 

 

 

       PRIMAR,

           Gheorghe Falcă

 

 


Primăria Municipiului Arad

Direcţia Comunicare

Direcția Patrimoniu

Direcția Generală Poliția Locală

Nr. 64235/28.09.2017

 

RAPORT

al serviciului de specialitate

 

Referitor la: aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad

 

Considerente tehnice:

Prin adresa cu numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, SC Recons SA Arad solicită promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad.

Pe parcursul derulării activității concesionate, SC Recons SA a identificat necesitatea modificării Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad. De asemenea operatorul serviciului public propune modificarea tarifelor aferente acestei activități, conform Notei de fundamentare transmisă, anexă la adresa numărul 3414/12.09.2017.

Atât propunerile de modificare a regulamentului cât și Nota de fundamentare, au fost avizate și însușite de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA. În acest sens au fost emise Decizia Consiliului de Administrație nr.25 din 12 septembrie 2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017. Astfel se constată respectarea prevederilor art.3 lit. j) din contractele de reprezentare, forma republicată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.115/31.05.2005, conform cărora, atribuția de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat precum și înaintarea de propuneri de prețuri și tarife către Consiliul Local, revine reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Considerente juridice:

– prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice

– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 3/2003, art. 28, lit. j), referitor la atribuțiile autorităților administrației publice locale, de a adopta hotărâri sau de a emite dispoziții, privitoare la aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.

– prevederile Hotărârii nr. 278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare.

– Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente.

Având în vedere aspectele menționate mai sus,

 

 

PROPUNEM

 

Prezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexelor la proiectul de hotărâre.

De asemenea, la data intrării în vigoare a Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad, este necesară abrogarea Anexei 2.2.2. a Hotărârii nr.278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi ridicări vehicule şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad.

 

 

       Direcția Patrimoniu,                                           Direcția Generală Poliția Locală,

 1. Director Executiv Director General

                   Stăniș Raluca                                                                     Graur Viorica                 

 

 

 

             Director Executiv,                    Şef Serviciu,                                        Consilier,

              Barbura Eliza                       Neamțiu Corneliu                          Creștin Daniela

 

 

 

 

 

 

               Vizat,

                                                                                                           Serviciul Juridic, contencios

                                                                     Numele și prenumele_________________________

                                                                                                                                                                                Semnătura______________________________________

 

JUDEŢUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

Nr. 367/04.10.2017

Avizat

SECRETAR

Lilioara Stepanescu

 

H O T Ă R Â R E A nr._______

din ___________________2017

privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad

nr.162 din 29 iunie 2006, privind gospodărirea Municipiului Arad

 

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, domnul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive nr.63230/25.09.2017,

Analizând raportul Direcției Generale Poliția Locală Arad – Compartimentul Protecția Mediului nr.63232/25.09.2017,

Ţinând cont de Hotărârea nr. 162/2006, privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modifcările și completările ulterioare,

Ținâmd seama de prevederile art.4 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002,

Văzând prevederile art.8 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. e), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.I: Se completează Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006, privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

Art.1. La Capitolul II Obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici și ale celorlalte persoane juridice, art.6, după punctul 6, se va introduce punctul 7, având următorul conținut:

“7. Să mențină curățenia pe porțiunea din dreptul imobilelor, locurilor de parcare, în incintele proprii, îndepărtarea buruienilor și, în mod special, a celor cu potențial alergen Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor, de pe terenurile și spațiile verzi pe care le dețin sau le folosesc, prin erbicidare, scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.”

 

Art.2. La Capitolul IV Sancțiuni, art.8, lit.c) se completează, după cum urmează:

           “c) Nerespectarea prevederilor art.6 punctul1 lit. c), lit. e) și lit. f), punctul 2 lit. a)- lit. c) și lit. e), punctul 4 lit. c), punctul 7, art.7 punctul 1 lit. m)- o), punctul 2, alin.(2) și alin.(3), punctul 3 lit. d) și punctul 4, cu amenda de la 1.501 lei la 2.000 lei”.

 

Art.II.: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate şi se va comunica celor interesaţi, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            SECRETAR

 

Direcția Generală Poliția Locală Arad

Cod PMA-S4-01

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.63230 din 25.09.2017

 

 

 

Primarul Municipiului Arad

 

Având în vedere:

 

– Sesizările cetățenilor,constatările și verificările în teren efectuate de polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului – Direcția Generală Poliția Locală Arad, privind existența unor terenuri și spații verzi pe raza municipiului, aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor juridice, pe care este crescută Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor,plantă cu potențial alergen ridicat,fără ca acest aspect să fie sancționat contravențional,se completează și modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006,privind normele obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici,celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru gosodărirea Municipiului Arad

 

– prevederile art.8 din Ordonanţa nr.2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

„ modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006,privind normele obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici,celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru gosodărirea Municipiului Arad.

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

 

Având în vedere faptul că pe raza Municipiului Arad există terenuri, spații verzi, aflate în proprietate , folosite sau deținute cu oricare titlu de catre persoane juridice, pe care sunt crescute buruieni, în special Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor,plantă cu potențial alergen ridicat, iar neîndepărtarea acesteia de pe terenurile deținute de către persoanele juridice, nu este sancționată contravențional, consider oportun modificarea și completarea actului normativ adoptat de Consiliul Local Municipal Arad, în mod corespunzător.

 

 

 

 

P R I M A R

Gheorghe Falcă


 

MUNICIPIUL ARAD

DIRECȚIA GENERALĂ POLITIA LOCALĂ ARAD

Compartimentul Protecţa Mediului

Nr.63232/25.09.2017

 

 

R A P O R T

 

           

 

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 63230/25.09.2017, a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: propunerea de aprobare a unui proiect de hotărâre privind modificările şi completările la Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad

 

Având în vedere:

– Hotărârea nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea municipiului Arad,

– prevederile art.8 din Ordonanţa nr.2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

-lipsa unei reglementări legale în cazul persoanelor juridice de pe raza municipiului, cu scopul obligării acestora în vederea îndepărtării buruienii cu potențial alergen – Ambrosia Artemisiifolia,

 

 

 

PROPUNEM

 

 

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad, conform anexei.

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL Întocmit
Viorica Graur Claudiu Stana

 

 

VIZAT JURIDIC

Laviniu Balint

 

 

 

 

 

ANEXA

 

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ALE ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI ARAD nr.162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad

 

      CAPITOLUL II

   Obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici și ale celorlalte persoane juridice

Art.6 Instituțiile publice, agenții economici, celelalte persoane juridice, denumite în continuare persoane juridice au următoarele obligații principale:

După punctul 6 se va introduce punctul 7, având următorul conținut:

Să mențină curățenia pe porțiunea din dreptul imobilelor, locuri de parcare, în incintele proprii, îndepărtarea buruienilor și în mod special, a celor cu potențial alergen, Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor, de pe terenurile și spațiile verzi pe care le dețin sau le folosesc, prin erbicidare, scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.

      

     CAPITOLUL IV SANCȚIUNI

   Art. 8 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentelor norme, constituie contravenție și se sancționează,după cum urmează:

Litera c) se completează după cum urmează:

Nerespectarea prevederilor art 6 punctul 1 lit. „c”,”e” și „f”, punctul 2 lit. „a”-„c” și „e”,punctul 4 lit. „c”, punctul 7, art.7 punctul 1 lit. „m”-„o”,punctul 2 alin.2 si 3,punctul 3 lit. „d” si punctul 4, cu amenda de la 1.501 lei la 2000 lei