Camera de Conturi Arad în Cartea Albă a Curții de Conturi: 14 sesizări penale din 2009 până în 2017

Cu prilejul încheierii primului mandat complet de nouă ani pentru șase consilieri de conturi,
Nicolae Văcăroiu, Elena Doina Dascălu, Aron Ioan Popa, Gheorghe Oană, Ștefan Pete și Verginia Vedinaș, Curtea de Conturi a întocmit o Carte Albă a instituției. „Curtea de Conturi a aderat la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 la scurt timp după ce aceasta a fost adoptată de Guvernul României și va continua, prin activitatea specifică să limiteze acest fenonen care se manifestă în mod deosebit în zona cheltuirii banului public […] Plenul Curții de Conturi și corpul profesionist al auditorilor publici externi, atât din structura centrală, cât și din cea teritorială ale Curții de Conturi și Autorității de Audit veghează permanent asupra modului în care sunt cheltuite fondurile publice și își vor păstra independența și credibilitatea la cele mai ridicate cote”, susține fostul președinte, Nicolae Văcăroiu, în prefața cărții.
Aruncând o privire asupra situației controalelor făcute la nivel național, în ultimii nouă ani, se poate observa un prejudiciu de aproximativ 12 miliarde de lei, sumă din care cam patru miliarde revine bugetelor locale. În cele mai multe situații, au fost făcute sesizări penale. În ceea ce privește cauzele care au contribuit la producerea acestor prejudicii, cei de la Curtea de Conturi vorbesc de stabilirea nepotrivită a responsabilităților personalului care se ocupă de achizițiile publice, lipsa de pregătire a acestuia, stabilirea priorităților, lipsa unor proceduri clare privind inițierea, derularea și monitorizarea proceselor de achiziții publice, dar și verificarea superficială a situațiilor de plată.
2015 – anul cu cele mai multe sesizări penale
Cu privire la situația de la Arad, trebuie spus că, potrivit Căr­ții Albe a Curții de Conturi, Camera de Conturi de aici a făcut, între 2009 și 2017, 14 sesizări penale, câte una în 2009, 2010, 2012 și 2016; câte două în 2013, 2014 și 2017 și nu mai puțin de patru în 2015. „Sesizarea se face în două situații […] în cazurile în care în rapoartele de audit/control se constată existența unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale; […] în situația în care nu se recuperează prejudiciile, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi. Prerogativele aferente acestei atribuții sunt instrumentate de către departamentele de specialitate coordonatoare din cadrul Departamentului Juridic, acesta din urmă realizând o monitorizare care include evidența tuturor dosarelor și stadiului lor de soluționare. În vederea sesizării organului de urmărire penală, departamentul de specialitate coordonator solicită un punct de vedere Departamentului Juridic referitor la încadrarea sau nu a faptelor consemnate în actele de audit/control încheiate în categoria celor de natură penală, atât pentru acțiunile proprii, cât și pentru cele coordonate în teritoriu. Acest punct de vedere este consultativ. Atât proiectul de sesizare a organelor de urmărire penală, cât și propunerea de nesesizare a organelor în drept, sunt supuse dezbaterii și aprobării Plenului Curții de Conturi”, susțin reprezentanții instituției.
39 de controale într-un an
Având în vedere faptul că atât Curtea de Conturi, cât și camerele de conturi, dau publicității, anual, unui raport de activitate, în cele ce urmează vă prezentăm câteva date din ultimul raport al Camerei de Conturi Arad.
Este vorba despre verificările aferente anului 2015, care au fost făcute în 2016. Astfel, trebuie spus că structura locală a Curții de Conturi, Camera de Conturi Arad a făcut 39 de controale, descoperind o serie de nereguli la entitățile verificate. Spre exemplu, la Direcția Județeană de Tineret și Sport s-au descoperit deficiențe privind modul de ad­- ministrare și evidențiere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului. Potrivit echipei Camerei de Conturi care a efectuat controlul, nu s-au înregistrat în evidența contabilă bunuri aparținând domeniului public și privat al statului; nu au fost înregistrate în evidența contabilă sau au fost înregistrate eronat o serie de active; iar anumite cheltuieli cu amortizarea au fost determinate și înregistrate eronat. De asemenea, cei de la Camera de Conturi au descoperit că „inventarierea și reevaluarea tuturor elementelor patrimo­- niale s-a efectuat necorespunzător, nefiind respectate în totalitate dispozițiile legale specifice și nu s-a asigurat integritatea tuturor bunurilor patrimoniale”, iar „evidența analitică și tehnic-operativă a fost organizată și condusă necorespunzător”. În plus, nu a fost calculată, înregistrată și virată la bugetul de stat cota de 50% din veniturile din chirii, precum și alte sume cuvenite care ar fi trebuit să ajungă în visteria statului.
Și la Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice au fost descoperite mai multe încălcări ale prevederilor legale. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Curții de Conturi,  „nu au fost fundamente veniturile proprii”, iar tranzacțiile referitoare la închiderea exercițiului financiar au fost reflectate în mod eronat sau nu au fost înregistrate în contabilitate. De asemenea, angajații Curții de Conturi mai vorbesc despre necuprinderea, în cadrul operațiunii de inventariere, a tuturor bunurilor patrimoniale; deficiențe ce constau în neidentificarea funcțiilor sensibile la nivelul unității, neidentificarea riscurilor și neelaborarea de proceduri și neefectuarea reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor, a echipamentelor tehnologice, mobilier, aparatură birotică și a terenurilor aflate în patrimoniul instituției.
La Serviciul Județean de Ambulanță, „nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate eronat în evidența contabilă, bunurile aparținând domeniului public și privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale”, autorii acestuia mai vorbind și despre neimplementarea și nedezvoltarea sistemului de control intern-managerial, în conformitate cu prevederile legale și abateri de la legalitate și regularitate în exercitarea activității de audit public intern.